Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - najem lokali mieszkalnych

Jeziory, dnia 13.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM  LOKALU MIESZKALNEGO W JAROSŁAWCU 4/1

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem  lokalu mieszkalnego w budynku nr IV lokal nr 1, gmina Komorniki będącego własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U.z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 lipca 2012r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (DZ.U.2012.868).

 

 

 1. Pisemną ofertę najmu lokalu mieszkalnego wraz pomieszczeniami gospodarczo-garażowymi i przynależnościami mogą składać – osoby fizyczne  pod warunkiem wpłaty wadium.
 2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia przetargu oraz warunkami  zawarcia umowy najmu.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2017 r. do godziny 12.00, w sekretariacie Dyrekcji WPN w Jeziorach p. 107
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.10.2017 r., o godz. 13.00  w siedzibie WPN,

       pokój nr 05.

 

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa wyznaczona przez Dyrektora Parku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu i pomieszczeń gospodarczych jest wpłata wadium w wysokości 5% ustalonej ceny wywoławczej (rocznej opłaty z tytułu najmu) w wysokości:

 

Jarosławiec  IV/1        -  417,58zł,

 

przelewem na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 lub w kasie WPN, w terminie do dnia 24.10.2017 r., do godz. 12.00. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg na lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarczo-garażowe w Jarosławcu nr 4/1”.

 

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Uczestnik przetargu poprzez wpłatę wadium oświadcza o  zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu zawartych w przepisach prawnych w ogłoszeniu o przetargu oraz warunków umowy na wynajem lokalu i pomieszczeń gospodarczych.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny najmu lokalu i pomieszczeń gospodarczych. W przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od odstąpienia, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez wpłacającego rachunek bankowy.

 

Uczestnik przetargu który wygra pisemny przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat, z tym że terminem końcowym jest zawsze ostatni dzień miesiąca.

 

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz oferent, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu.

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu, bez podania przyczyny.

 

Informacji dotyczących przetargu udziela:

 

- Stefan Jarek – kierownik zespołu administracji, tel. 61 8982306 w godz. 7.00 – 14.00.

 

W razie braku kontaktu z w/w osobą informacji udziela przewodniczący komisji przetargowej – Maciej Czarnecki – tel. 61 8982303.

 

Pouczenie: Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (www.wielkopolskipn.pl).

 

Załączniki:

                  1.  Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

 1. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu najmu,

 2. Załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu.

   

   

   

  Otrzymują do wiadomości:

 1. Gmina: Komorniki
 2. Tablica informacyjna WPN,
 3. Strona internetowa WPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Jeziory, dnia 13.10.2017 r.

 

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny z przeznaczeniem na najem oraz pomieszczenia w budynku gospodarczo-garażowym wraz z podwórkiem i piwnicą w okresie  do 5 lat w budynku nr IV lokal nr  1, położonego w Jarosławcu, gmina Komorniki.

 

Opis przedmiotu najmu:

 

 

 1. Jarosławiec IV/1, 62-052 Komorniki o pow. 64,40m2 , Nr inw. TO 1-20 – lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodociągową i kanalizacyjną (przydomowa oczyszczalnia ścieków), własne centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z bojlera elektrycznego, korytarzyk, dwa pokoje,  kuchnia,  łazienka, piwnica .

 

 1. Jarosławiec IV/1, 62-052 Komorniki o pow. 65,62m2, Nr inw. TO 1-2-74 – pomieszczenia w budynku gospodarczo-garażowym.

 

 

- wysokość wywoławczej stawki czynszu wynosi:

 

Jarosławiec  IV/1 lokal mieszkalny o powierzchni   64,40m2  wynosi: 5 564,16zł rocznie,

                          tj. 463,68zł/miesiąc,

                          pomieszczenia gospodarczo-garażowe o powierzchni 65,62m2 wynosi:

                          2 787,48zł, tj. 232,29zł/miesiąc.

 

Kwota łączna: 8 351,64zł, tj. 695,97zł/miesiąc.

 

Oferent podaje wysokości stawki czynszu nie mniejszą niż cena wywoławcza stanowiąca wysokość rocznych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wskazanego w ofercie.

 

- wysokość wadium na wskazany lokal wynosi:

 

                  417,58zł

          

           Oferta uczestnictwa w przetargu zawiera:

    

  1. Wypełniony formularz ofertowy,

  2. Dowód wniesienia wadium,

  3. Zaparafowany wzór umowy najmu.

    

    

    

    

   Warunkiem złożenia ważnej oferty jest wpłacenie wadium na wskazany lokal w wysokości wymienionej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego - Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań nr  03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 lub w kasie WPN w terminie do dnia  25.08.2017 r. do godz. 12.00, tytułem: „wadium dot. przetargu na lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarczo-garażowe w Jarosławcu 4/1"

    

    

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Dyrekcji WPN w Jeziorach, pokój 107 (sekretariat).

    

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r., o godz. 13.00 w siedzibie WPN pokój 05.

    

   Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu, bez podania przyczyny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2017-10-13 16:59:56
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1098