Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - najem lokali mieszkalnych

Jeziory, dnia 04.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM  LOKALU MIESZKALNEGO W JAROSŁAWCU II/2

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem  lokalu mieszkalnego w budynku nr II lokal nr 2, gmina Komorniki będącego własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U.z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 lipca 2012r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (DZ.U.2012.868).

 

 

 1. Pisemną ofertę najmu lokalu mieszkalnego oraz na pomieszczenia gospodarcze mogą składać – osoby fizyczne  pod warunkiem wpłaty wadium.
 2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia przetargu oraz warunkami  zawarcia umowy najmu.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018 r. do godziny 12.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.04.2018 r., o godz. 13.00  w siedzibie WPN,

       pokój nr 111.

 

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa wyznaczona przez Dyrektora Parku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu i pomieszczeń gospodarczych jest wpłata wadium w wysokości 5% ustalonej ceny wywoławczej (rocznej opłaty z tytułu najmu) w wysokości:

 

Jarosławiec  II/2        -  424,27zł,

 

przelewem na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 lub w kasie WPN, w terminie do dnia 19.04.2018 r., do godz. 11.00. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg na lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze w Jarosławcu nr II/2”.

 

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Uczestnik przetargu poprzez wpłatę wadium oświadcza o  zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu zawartych w przepisach prawnych w ogłoszeniu o przetargu oraz warunków umowy na wynajem lokalu i pomieszczeń gospodarczych.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny najmu lokalu i pomieszczeń gospodarczych. W przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od odstąpienia, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez wpłacającego rachunek bankowy.

 

 

Uczestnik przetargu który wygra pisemny przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 5 lat, z tym że terminem końcowym jest zawsze ostatni dzień miesiąca.

 

Aktualnie w lokalu zamieszkuje dotychczasowy najemca i jeśli nie opuści lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy z nowym najemcą, co uniemożliwi Najemcy rozpoczęcia najmu lokalu, Najemcy przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, przy czym nie zostanie on obciążony kosztami przetargu i najmu za ten okres.

 

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz oferent, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu.

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu, bez podania przyczyny.

 

Informacji dotyczących przetargu udziela:

 

- Stefan Jarek – kierownik zespołu administracji, tel. 61 8982306 w godz. 7.00 – 14.00.

 

W razie braku kontaktu z w/w osobą informacji udziela przewodniczący komisji przetargowej – Maciej Czarnecki – tel. 61 8982303.

 

Pouczenie: Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (www.wielkopolskipn.pl).

 

Załączniki:

                  1.  Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

 1. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu najmu,
 2. Załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu.

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

 1. Gmina: Komorniki,
 2. Tablica informacyjna WPN,
 3. Strona internetowa WPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Jeziory, dnia 04.04.2018 r.

 

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny z przeznaczeniem na najem oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym wraz z podwórkiem w okresie  do 5 lat w budynku nr II lokal nr  2, położonego w Jarosławcu, gmina Komorniki.

 

Opis przedmiotu najmu:

 

 

 1. Jarosławiec II/2, 62-052 Komorniki o pow. 65,76m2 , Nr inw. TO 1-19 – lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodociągową i kanalizacyjną (przydomowa oczyszczalnia ścieków), własne centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z bojlera elektrycznego, korytarzyk, trzy pokoje,  kuchnia,  łazienka .

 

 1. Jarosławiec II/2, 62-052 Komorniki o pow. 66,00m2, Nr inw. TO 1-2-72 – pomieszczenia w budynku gospodarczym.

 

 

- wysokość wywoławczej stawki czynszu wynosi:

 

Jarosławiec  II/2 lokal mieszkalny o powierzchni   65,76m2  wynosi: 5 681,64zł ,

                          tj. 473,47zł/miesiąc,

                          pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 66,00m2 wynosi: 2 803,68zł,

                          tj. 233,64zł/miesiąc.

 

Kwota łączna: 8 485,32zł, tj. 707,11zł/miesiąc.

 

Oferent podaje wysokości stawki czynszu nie mniejszą niż cena wywoławcza stanowiąca wysokość rocznych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wskazanego w ofercie.

 

- wysokość wadium na wskazany lokal wynosi:

 

                  424,27zł

          

           Oferta uczestnictwa w przetargu zawiera:

   

 1. Wypełniony formularz ofertowy,
 2. Dowód wniesienia wadium,
 3. Zaparafowany wzór umowy najmu.

 

 

 

 

 

 

Warunkiem złożenia ważnej oferty jest wpłacenie wadium na wskazany lokal w wysokości wymienionej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego - Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań

nr  03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 lub w kasie WPN w terminie do dnia  19.04.2018 r. do godz. 11.00, tytułem: „wadium dot. przetargu na lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze w Jarosławcu II/2"

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Dyrekcji WPN w Jeziorach, pokój 107.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 r., o godz. 13.00 w siedzibie WPN pokój 111.

 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu, bez podania przyczyny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2018-04-05 23:12:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1098