Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Nabór do pracy odbywa się w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika.

Kandydat do pracy w WPN składa podanie o przyjęcie do pracy wraz z życiorysem w sekretariacie parku.


 

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko

 

 

 

 

 

PODLEŚNICZEGO

 

 

 

Liczba etatów: 1

 

 

 

Kandydat zostanie zatrudniony na czas określony jednego roku (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

 

 

Wymagania niezbędne
a) Obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,
c) wykształcenie leśne, minimum średnie,
d) niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podleśniczego,
f) prawo jazdy – kat. B oraz dysponowanie samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych,

 

g) biegła obsługa programów biurowych,

 

h) znajomość ustawy o ochronie przyrody.

 

Wymagane dokumenty

 

a) List motywacyjny, życiorys (CV),

 

b) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

c) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy/ doświadczenie,

 

d) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” i dysponowaniu samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych,

 

e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

f) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (w formie dostępnej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej WPN),

 

g) oświadczenie kandydata o niekaralności sądowej za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,

 

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku podleśniczego należeć będzie wykonywanie prac w zakresie:

 

a) ochrony przyrody,

 

b) hodowli i ochrony lasu,

 

c) ochrony p-poż. obszarów leśnych,

 

d) ochrony lasu przed szkodnictwem,

 

e) kontrolowania prac wykonywanych przez Zakłady Usług Leśnych w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz jakości wykonywanych robót zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Wielkopolskiego Parku Narodowego w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00), przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wielkopolskipn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego" w terminie do 14.09.2018 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pozostałe informacje:

 

1. Wielkopolski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

2. Wielkopolski Park Narodowy nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów związanych z naborem.

 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

 

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach, 62-050 Mosina który przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1  lit. a RODO w związku z art. 22¹ Kodeksu Pracy

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Maciej Junke, tel. kontaktowy 695190565; e-mail: inspektor.danych@wielkopolskipn.pl

 3. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą  w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy określone w niniejszym ogłoszeniu.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w procesie rekrutacji.

 9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach, 62-050 Mosina, udzieloną w dniu ……………………. w celu …………………….;” podpisane przez osobę, której dane dotyczą.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego             w zgodności z art. 77 RODO.

   

  Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie w kwestionariuszu osobowym.

   

   

   

   

   

  ..............................................................                    ………………………………..………………………..    (data i miejscowość)                                                                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2018-08-30 07:58:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 16518