drukuj

Archwium - Status prawny

Uchwała Nr XLII/1207/09

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 listopada 2009 roku

 

w sprawie nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; zm. Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; zm. 2008 Nr 180, poz. 1111; zm. Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458; zm. Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420), art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658).


Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje:


� 1

Miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
� 2

Traci moc uchwała Nr XXXVII/1081/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.

� 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik do Uchwały
Nr XLII/1207/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 listopada 2009 roku

Statut
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

�1

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” z siedzibą w Gdańsku, zwane dalej „Centrum”, jest miejską instytucją kultury i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
2. niniejszego statutu.
�2

1. Siedzibą Centrum jest Miasto Gdańsk, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
�3

Organizatorem Centrum jest Gmina - Miasto Gdańsk.
�4

Nadzór nad Centrum związany z pełnieniem funkcji organizatora sprawuje Gmina - Miasto Gdańsk.
� 5

Centrum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.
� 6

Centrum prowadzi działalność na podstawie planów rocznych zatwierdzanych przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji rocznej na działalność Centrum ustalonej przez Gminę - Miasto Gdańsk.
� 7

1. Przedmiotem działań Centrum jest:
1) prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk najnowszych,
2) edukacja kulturalna w zakresie sztuki współczesnej,
3) tworzenie kolekcji sztuki współczesnej,
4) międzynarodowa wymiana artystyczna,
5) tworzenie i rozwijanie archiwum i biblioteki,
6) promocja twórców sztuki współczesnej poprzez wydawnictwa wyprodukowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
7) realizacja zadań integracyjnych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska w szczególności Dolnego Miasta,
8) współpraca z Gminą-Miastem Gdańsk w inicjowaniu oraz realizacji programów współfinansowanych przez Unię Europejską,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wystawienniczej i edukacyjnej,
10) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej w kontekście rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację projektów artystycznych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze kultury plastycznej i muzycznej.
2. Centrum może podejmować inne formy działalności artystycznej mające na celu tworzenie i upowszechnianie kultury.

II. ZASADY ZARZĄDZANIA

� 8

Centrum zarządza Dyrektor w oparciu o plan merytoryczny i finansowy z zachowaniem dotacji rocznej Gminy – Miasta Gdańsk.
Wysokość dotacji rocznej na działalność Centrum ustala Gmina – Miasto Gdańsk.
� 9

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska.
2. Podstawą nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem jest umowa o pracę.
3. Dyrektor kieruje Centrum.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdańska.
5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
2) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
3) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy,
4) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
5) kształtowanie działalności artystycznej,
6) ustalanie planów działalności Centrum,
7) inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska.
6. Przy Centrum działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, której członków (w liczbie 3 osób) powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, na wniosek Dyrektora Centrum.
1) Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2) Kadencja Rady trwa 3 lata.
3) Rada opiniuje co najmniej raz w roku działalność programową Centrum i przedstawia swoją opinię Prezydentowi Miasta Gdańska.
4) Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
5) Dyrektor Centrum uczestniczy w posiedzeniach Rady.
6) Obsługę administracyjną Rady zapewnia Centrum.
� 10

1. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektor może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.
� 11

Strukturę wewnętrzną Centrum reguluje regulamin wewnętrzny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdańska oraz opinii działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


III. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

� 12

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach szczególnych.
� 13

1. Centrum uzyskuje przychody z:
1) wpływów z działalności statutowej,
2) przyznawanych corocznie dotacji Gminy-Miasta Gdańska,
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł,
4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Dodatkowa działalność gospodarcza Centrum obejmuje działalność handlową oraz organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych.
3. Dochody uzyskane z dodatkowej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Centrum.
� 14

Instytucja kultury może zbywać środki trwałe z wyjątkiem dóbr kultury. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
IV. NADZÓR

� 15

1. Corocznie do końca czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy Dyrektor przygotowuje i przedstawia właściwemu merytorycznie Wydziałowi Urzędu Miejskiego w Gdańsku merytoryczny projekt planu działalności, a do końca listopada roczny merytoryczny plan działalności wraz z planem finansowym; sprawozdanie roczne z działalności Centrum Dyrektor przedstawia do końca lutego roku następnego.
2. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia organizatorowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

� 16

1. Statut Centrum nadaje Rada Miasta Gdańska.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
� 17

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Miasta Gdańska.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Małecka
Odpowiada:Katarzyna Małecka
Wytworzył:Katarzyna Małecka
Data ostatniej zmiany:2014-01-28 12:56:26
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1104