tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

 

Prezydent Miasta Gdańska

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012.406., zm. Dz.U.2014.423.), § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (tekst jednolity Dz.U.2004.154.1629.), art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594., zm. Dz.U.2014.1072.) oraz § 9 Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/592/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku,

 

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

z siedzibą w Gdańsku 80-831, przy ul. Jaskółczej 1.

 

Termin składania wniosków – do 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu).

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

a)    podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia;

b)    CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem do korespondencji oraz opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

c)    opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na okres od 3 do 7 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej;

d)    oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

f)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.168.);

g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182., zm. Dz.U.2014.1662.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia;

h)    odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.);

i)      odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu, itp.);

j)      do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Niezbędne:

a)    udokumentowane wykształcenie wyższe uzyskane w formie studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych lub studiów podyplomowych;

b)    udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą;

c)    znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

d)    umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie
i organizatorskie;

e)    znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;

f)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;

g)    dobra orientacja w kwestiach dotyczących instytucji i środowisk działających na polu sztuki współczesnej oraz edukacji kulturalnej;

h)    wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji;

i)     dobra znajomość języka angielskiego;

j)     znajomość pakietu Office;

k)    obywatelstwo polskie.

 

Dodatkowe:

a)    wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych studiów podyplomowych lub kursów/szkoleń;

b)    znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych i animatorskich;

c)    znajomość drugiego języka obcego.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – CSW Łaźnia. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć (adres jak wyżej), w terminie do 15 maja 2015 roku * (decyduje data wpływu).

 

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat Polityki Kulturalnej, Lilianna Iglińska: tel. +58 323 65 51; lilianna.iglinska@gdansk.gda.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Centrum (tel. +58 304 98 54;office@laznia.pl/ officelaznia@gmail.com).

Zakres głównych zadań dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia obejmuje:

 

1)    zarządzanie CSW Łaźnia,

2)    kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej CSW Łaźnia,

3)    reprezentowanie CSW Łaźnia na zewnątrz,

4)    tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych,

5)    dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

6)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

7)    właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

8)    pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizatorzy,

9)    inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 5 czerwca 2015 roku.

Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia najpóźniej do dnia 16 czerwca 2015 roku. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

* W dniu 15 maja 2015 r. Urząd Miejski w Gdańsku jest czynny do godz. 13:00. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2015-05-06 12:25:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379