tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

 Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

tel. 58 305 40 50, b.rozanska@laznia.pl

ogłasza nabór na stanowisko:

 

 Specjalista ds. technicznych– koordynator

 

             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. stały nadzór nad stanem technicznym budynków CSW Łaźnia oraz zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego ewentualnych usterek oraz potrzeb remontowych w obiektach CSW.
 2. stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu elektronicznego, nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego w Centrum.
 3. planowanie i realizacja wszelkich działań obsługowo – technicznych w zakresie organizacji wystaw, projektów artystycznych i warsztatowych organizowanych przez Centrum wraz z przygotowywaniem szacunkowych kosztorysów.
 4. koordynacja i udział w bieżących pracach remontowo-budowlanych wykonywanych w obiektach Centrum.
 5. zabezpieczanie prawidłowego przechowywania i stanu zrealizowanych projektów, w tym dzieł sztuki wchodzących w skład kolekcji „Centrum”.
 6. nadzór nad konserwacją urządzeń, wymianą instalacji, realizacją remontów.
 7. przeprowadzanie drobnych prac modernizacyjnych, bieżących remontów pomieszczeń oraz  ich wyposażenia.
 8. usuwanie awarii – współpraca ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami oraz sporządzanie protokołów powstałych awarii.
 9. gospodarka sprzętem, materiałami i narzędziami, w tym prowadzenie magazynu w oparciu o majątkową odpowiedzialność pracowniczą.
 10. udział w powierzonych spisach z natury i inwentaryzacjach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń artystycznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane – własny samochód

 

            Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • dodatkowo kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

 

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 25.05.2015 r. do godziny 16:00.

 

Oferujemy:

 

 • możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej instytucji,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony na pełen etat,
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

 ....................................................................................................................................................


KONKURS

na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia


Prezydent Miasta Gdańska

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012.406., zm. Dz.U.2014.423.), § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (tekst jednolity Dz.U.2004.154.1629.), art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594., zm. Dz.U.2014.1072.) oraz § 9 Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/592/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku,

 

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

z siedzibą w Gdańsku 80-831, przy ul. Jaskółczej 1.

 

Termin składania wniosków – do 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu).

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

a)    podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia;

b)    CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem do korespondencji oraz opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

c)    opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na okres od 3 do 7 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej;

d)    oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

f)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.168.);

g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182., zm. Dz.U.2014.1662.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia;

h)    odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.);

i)      odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu, itp.);

j)      do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Niezbędne:

a)    udokumentowane wykształcenie wyższe uzyskane w formie studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych lub studiów podyplomowych;

b)    udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą;

c)    znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

d)    umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie
i organizatorskie;

e)    znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;

f)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;

g)    dobra orientacja w kwestiach dotyczących instytucji i środowisk działających na polu sztuki współczesnej oraz edukacji kulturalnej;

h)    wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji;

i)     dobra znajomość języka angielskiego;

j)     znajomość pakietu Office;

k)    obywatelstwo polskie.

 

Dodatkowe:

a)    wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych studiów podyplomowych lub kursów/szkoleń;

b)    znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych i animatorskich;

c)    znajomość drugiego języka obcego.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – CSW Łaźnia. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć (adres jak wyżej), w terminie do 15 maja 2015 roku * (decyduje data wpływu).

 

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat Polityki Kulturalnej, Lilianna Iglińska: tel. +58 323 65 51; lilianna.iglinska@gdansk.gda.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Centrum (tel. +58 304 98 54;office@laznia.pl/ officelaznia@gmail.com).

Zakres głównych zadań dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia obejmuje:

 

1)    zarządzanie CSW Łaźnia,

2)    kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej CSW Łaźnia,

3)    reprezentowanie CSW Łaźnia na zewnątrz,

4)    tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych,

5)    dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

6)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

7)    właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

8)    pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizatorzy,

9)    inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 5 czerwca 2015 roku.

Prezydent Miasta Gdańska podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia najpóźniej do dnia 16 czerwca 2015 roku. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

* W dniu 15 maja 2015 r. Urząd Miejski w Gdańsku jest czynny do godz. 13:00. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2015-05-07 05:48:03
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379