tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Ceny biletów

Ceny biletów

Bilet normalny: 7,00 zł
Bilet ulgowy: 5,00 zł
Bilet familijny (dwie dorosłe osoby + dzieci): 10,00 zł
Bilet grupowy (od 15 do 30 osób): 30,00 zł
Opłata za wynajęcie przewodnika: 20,00 zł
Dniem wolnym od opłaty jest środa.

Ceny biletów obowiązujące w KinoPorcie (Łaźnia 2):

Bilet normalny: 15 zł

Bilet ulgowy: 12 zł

Mieszkańcy Nowego Portu: 8 zł

Seniorzy: 8 zł

bezpłatne,

nabywane w ramach promocji.

Wstęp  bezpłatny na wszystkie Wydarzenia przysługuje, za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która:

- została odznaczona Orderem Orła białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

- została wyróżniona tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

- jest pracownikiem merytorycznym muzeum,

- jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki „aica”,

- jest dziennikarzem posiadającym akredytację gazety, czasopisma lub innego publikatora  o tematyce artystycznej.

Prawo do nabycia biletu ulgowego na Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która:

- jest uczniem szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej,

- jest studentem uczelni wyższej,

- jest doktorantem,

- jest emerytem albo rencistom,

- posiada  aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności,

- jest opiekunem osoby, która posiada  aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności i sprawuje opiekę nad tą osobą podczas Wydarzenia,

- jest nauczycielem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej albo wychowawcą placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych, resocjalizacyjnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony działacz Kultury”.

- Prawo do nabycia biletu rodzinnego na Wydarzenia przysługuje każdemu z członków rodziny tj. rodzicowi wraz z co najmniej  jednym dzieckiem w wieku 14 lat .

- Prawo do nabycia biletu dla mieszkańców na Wydarzenia przysługuję  za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która jest osobą zameldowaną na terytorium Gminy Miasta Gdańska dzielnicy Nowy Port.

- Prawo do nabycia biletu dla seniorów na Wydarzenia przysługuję  za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która ma co najmniej 60 lat.

- W ramach organizowanych Wydarzeń Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA przewiduje możliwość zakupu biletów na Wydarzenia na zasadach promocyjnych.

- O objęciu danego Wydarzenia wstępem na zasadach promocyjnych decyduje wyłącznie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

- Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zobowiązuje się informować o rodzaju promocji obowiązującym w ramach danego Wydarzenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących danego Wydarzenia, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.laznia.pl oraz w promocyjnych materiałach drukowanych.

Przewiduje się następujące rodzaje promocji dotyczące cen biletów na Wydarzenia:

1.    Seanse bezpłatne:

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse bezpłatne”,

- promocją objęte są wyłącznie pojedyncze bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- w ramach promocji wstęp na Wydarzenia jest bezpłatny za okazaniem biletu odebranego w kasie,

- otrzymanie biletu jest uzależnione od wcześniejszej rezerwacji telefonicznej bądź e-mail z zastrzeżeniem ,że liczba biletów jest ograniczona, a o dostępności miejsca na Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.

2.    Seanse bezpłatne na zamówienie:

- promocja kierowana jest wyłącznie do grup zorganizowanych przez jednostki edukacyjne publiczne lub prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty zorganizowane,

- w ramach promocji wstęp na Wydarzenia mają wyłącznie członkowie grupy zorganizowanej i jest on dla nich bezpłatny,

- Wydarzenia takie mogą zostać zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na pisemną prośbę osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji opiekuńczo wychowawczej tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników innych, a także organizacji pozarządowych realizujących program edukacyjny dla dzieci i młodzieży będącej organizatorem grupy.  Powyższe ma zastosowanie z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do ubiegania się o udzielenie promocji będą miały instytucje z terenu dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.

- Prośba powinna być skierowana do Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed Wydarzeniem.

- Szczegółowy termin oraz warunki Wydarzenia w porozumieniu ustalą reprezentant Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA kurator-koordynator programu filmowego wraz osobą uprawnioną do reprezentacji instytucji o której mowa w pkt 2 po uzyskaniu zgody  Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

3.    Seanse promocyjne :

Promocja „3 za 2”:

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „3 za 2”,

- promocją objęte są wyłącznie  bilety wstępu na Wydarzenie dla pojedynczej osoby przez co rozumie się, że niemożliwe jest łączenie promocji z biletami wstępu przez kilka osób,

- w ramach promocji przy zgłoszeniu chęci zakupu przez osobę 3 biletów wstępu na Wydarzenia zapłaci ona wyłącznie za dwa bilety wstępu a trzeci otrzyma bezpłatnie.

Promocja „2 za 1” :

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „2 za 1”,

- promocją objęte są wyłącznie  bilety wstępu na Wydarzenie dla dwóch osób dokonujących wspólnie zakupu,

- w ramach promocji przy zgłoszeniu chęci zakupu przez dwie osoby łącznie dwóch biletów  zapłacą  one wyłącznie za jeden bilet wstępu a drugi otrzymają bezpłatnie.

Promocja „10 zł ”:

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „10 zł”,

- promocją objęte są wszystkie  bilety wstępu na Wydarzenie.

4.    Seanse specjalne:

- promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse specjalne” w szczególności takich o charakterze edukacyjnym a także z udziałem twórców filmowych ,

- promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- w ramach promocji wstęp na Wydarzenia może być:

- bezpłatny - na zasadach określonych w promocji „Seanse bezpłatne”

- częściowo odpłatny-  wstęp wolny od opłat dla osób uprawnionych do nabycia biletu ulgowego, pozostałe osoby obowiązuje bilet w cenie 8 zł.

5.    Karnet wstępu:

- promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,

- karnet można nabyć za cenę 90 zł wyłącznie w kasie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Nowym Porcie

- karnet upoważnia do udziału w  dziewięciu Wydarzeniach

- czas  ważności karnetu to 3 miesiące licząc od dnia dokonania zakupu karnetu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kraskowska
Odpowiada:Agnieszka Kraskowska
Wytworzył:Agnieszka Kraskowska
Data ostatniej zmiany:2016-11-03 11:19:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1197