tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 I.     OPIS STANOWISKA KIEROWNICZEGO W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU 


 1.    Formalna nazwa stanowiska:

Zastępca Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

 

 2.   Osoba na stanowisku sprawuje nadzór służbowy nad:

 • realizacją projektów kulturalnych miejskich, krajowych i zagranicznych realizowanych przez CSW;
 • właściwym procedowaniem w zakresie administracyjno-prawnym zadań wynikających ze statutu CSW;
 • realizacją zadań związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem instytucji;
 • współpracą nad właściwym przebiegiem zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • współpracą w zespole w przedmiocie rozwiązań merytorycznych i technicznych podnoszących funkcjonalność oraz obniżających koszty eksploatacyjne, produkcji wydarzeń;
 • organizacją pracy podległych pracowników w sposób zapewniający osiąganie zamierzonych celów;
 • współpracą z podmiotami zewnętrznymi (artystami, partnerami, jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku, MKiDN itd.).

 3.   Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji planów merytorycznych CSW;
 • opracowywanie metodologii realizacji zadań instytucji w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie czasowej;
 • przygotowywanie i realizacja projektów lokalnych i międzynarodowych;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa autorskiego i prawach pokrewnych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu pracy;
 • prowadzenie analizy własnej oraz ewaluacja projektów  i wykonywanych zadań;
 • nadzór nad organizacją promocji działań instytucji oraz bieżący monitoring tych działań;
 • dbałość o wizerunek instytucji i atmosferę w zespole;
 • wsparcie Dyrektora w zakresie rozwoju i wdrażania misji i wizji działalności instytucji;
 • opracowywanie sprawozdań wynikających z zadań zastępcy i nadzór nas sprawozdawczością przygotowywaną przez zespół;
 • poszukiwanie funduszy i sponsorów oraz współpraca w tym zakresie z zespołem;
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora CSW ŁAŹNIA.

 

II.         CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU PRACY 


 1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej  7-letni staż pracy przy realizacji projektów wystawienniczych i kulturalnych w zakresie sztuki współczesnej i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach menadżerskich/dyrektorskich w instytucjach kultury;
 • doświadczenie w realizacji projektów artystycznych w przestrzeni publicznej;
 • znajomość przepisów regulujących działalność kulturalną;
 • umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menadżerskie i organizatorskie, współpraca z grupą;
 • znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;
 • praca z komputerem, obsługa urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • planowanie i strategiczne myślenie, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania bardzo dobrej współpracy z różnymi podmiotami i osobami;
 • wysokie kompetencje negocjacyjne.

 2.   Wymagania dodatkowe:

 • silna motywacja do pracy;
 • kulturalny sposób bycia;
 • troska o jakość wykonywanej pracy;
 • samodzielność i elastyczność działania, umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych sytuacji;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i zdenerwowanymi gośćmi/uczestnikami przedsięwzięć CSW ŁAŹNIA.

 3.   Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania”;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko;
 • kserokopia dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;
 • kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub innych dokumentów poświadczających o posiadanym doświadczeniu zawodowym;
 • oświadczenie o stanie zdrowia uwzględniające stresogenny charakter pracy;
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisane oświadczenie, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: m.zalewska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00.

 

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.skelnik@laznia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2018-07-03 13:26:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379