Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych
w Kościerzynie https://www.powiatkoscierski.com.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje,
w postaci artykułów lub załączników w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości z powodu braku posiadania logicznej struktury skanu dokumentu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 06 października 2020 r.
 • Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl .Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 5,5/10 punktów. Strona jest w pełni zgodna z WCAG2.1 poziom AA.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06 października 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Pani Lucyna Piechowska, z którą można się kontaktować za pomocą:

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie
 • Adres: ul. Świętojańska 5, 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: cuw@powiatkościerski.com.pl
 • Telefon: 58 686 86 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Piechowska
Odpowiada:Lucyna Piechowska
Wytworzył:Krystian Krawczyk
Data ostatniej zmiany:2020-10-08 09:55:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 299