Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
drukuj

Archwium - Praca w DOK

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO PORTIER

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Sprawowanie dozoru obiektu, wydawanie kluczy.

 2. Monitorowanie ruchu osób na terenie placówki.

 3. Zabezpieczanie i zamykanie budynku.

 4. Wykonywanie czynności gospodarczych (odśnieżanie, pielęgnacja zieleni, drobne naprawy, usuwanie drobnych awarii).

 5. Pomoc przy wyładunku i załadunku sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

 6. Pomoc przy przenoszeniu sprzętów i wyposażenia do imprez w salach DOK.

 7. Praca w godzinach popołudniowych (14:00 – 22:00)

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

 1. Wykształcenie: minimum zawodowe.

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 3. Sprawność fizyczna i ruchowa.

4. Wymagania konieczne - formalne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

 1. Mile widziane:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji dla urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV,

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji eksploatacji i obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe do 50 kW.

III. Cechy osobowości:

Odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, inicjatywa.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 2. Miejsce pracy: budynek główny – nowy obiekt

 3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. Curriculum vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),

 4. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia ostatniego świadectwa)

 5. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, z chwilą podjęcia pracy (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej)

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),

 7. Kserokopie świadectw pracy,

 8. Kserokopia dowodu osobistego,

 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, posiadane uprawnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach),

 10. spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny byćopatrzone klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Nabór na stanowisko: portier”

w sekretariacie ogólnym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

ul. Świdnicka 23, I piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2013 o godz. 12.00

 

Oferty, które wpłyną do DOK-u po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Dzierżoniów, 24.02.2013 r. dyrektor

dzierżoniowskiego ośrodka kultury

Krzysztof Tokarski

 


 

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Sprzątanie pomieszczeń pracowni, sal wykładowej i widowiskowej, holi, pomieszczeń sanitarnych.

 2. Mycie okien.

 3. Dbałość o ogólny ład w przydzielonych pomieszczeniach.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

 1. Wykształcenie: minimum podstawowe.

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 3. Sprawność fizyczna i ruchowa.

4. Wymagania konieczne - formalne:

  • obywatelstwo polskie,

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • nieposzlakowana opinia.

III. Cechy osobowości:

Odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, inicjatywa.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 2. Miejsce pracy: budynek główny – nowy obiekt

 3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. Curriculum vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),

 4. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia ostatniego świadectwa)

 5. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, z chwilą podjęcia pracy (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej)

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie DOK w sekretariacie ogólnym - recepcji na I piętrze i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),

 7. Kserokopie świadectw pracy,

 8. Kserokopia dowodu osobistego,

 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach),

 10. spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny byćopatrzone klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy”

w sekretariacie ogólnym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

ul. Świdnicka 23, I piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2013 o godz. 12.00

 

Oferty, które wpłyną do DOK-u po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Dzierżoniów, 24.02.2013 r. dyrektor

dzierżoniowskiego ośrodka kultury

 

Krzysztof Tokarski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Łazor
Odpowiada:Krzysztof Tokarski
Wytworzył:Adrian Hołodiuk
Data ostatniej zmiany:2013-01-24 18:55:41
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8322