Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury w Żabiej Woli
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Dom Kultury w Żabiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Żabiej Woli.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • utrudniona audiodeskrypcja tekstów,
  • brak funkcji powiększenia oraz wysokiego kontrastu,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • brak mapy serwisu,
  • brak oznaczenia wizualnego focusa nawigacji,
  • większa część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy ośrodka.

Jednostka jest w trakcie prac nad nową odsłoną strony internetowej, dostosowaną w pełni do wymagań WCAG 2.1. Po ukończeniu prac witryna zastąpi bieżącą stronę internetową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Liwińska, aleksandra.liwinska@dkzabiawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 857 82 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek jest obiektem objętym opieką konserwatora zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne z dołączonym podjazdem dla osób niepełnosprawnych (podwójne drzwi skrzydłowe z wysokim progiem wewnętrznym) i wejście od strony sceny (schody uniemożliwiają samodzielny wjazd na wózku).

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku, w tym toaleta przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Kultury w Żabiej Woli posiada parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Janusz Wojtan
Odpowiada:Janusz Wojtan
Wytworzył:Janusz Wojtan
Data ostatniej zmiany:2021-03-02 17:19:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 784