Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Archwium - Ogóne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanego RODO: informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin, tel.: 58 786 31 19, e - mail: dps.cisewie@powiatkoscierski.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych w Domu Pomocy Społecznej  pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@dpscisewie.pl lub telefonicznie: 58 786 31 19 w. 37.
 3. Dom Pomocy Społecznej przetwarza  dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2) oraz innych przepisów, nakładających  zadania ustawowe realizowane przez Dom Pomoc Społecznej w Cisewiu.  Zgodnie z art. 22² Ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i art. 4b ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku z RODzainstalowaliśmy monitoring wizyjny  w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie DPS.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane pozyskane w monitoringu przechowywane są do czasu ich nadpisania, nie dłużej niż 21 dni i mogą być udostępniane  tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych oraz obowiązków prawnych ciążących na DPS, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania od Administratora ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych, ich usunięcia,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także   
  • prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Miloch
Odpowiada:Elżbieta Miloch
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2018-09-12 11:11:21
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 626