Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Archwium - Ogóne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (dalej: my,  DOM) z siedzibą w Cisewiu, Cisewie 35, 83 – 440 Karsin.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy. Oto jego dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu

Cisewie 35, 83 – 440 Karsin

 

SKĄD POZYSKUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy od Pani/Pana, czyli osoby, której dane dotyczą oraz od krajowych instytucji rządowych i samorządowych.
W zależności jakiego procesu dotyczy przetwarzanie, podanie danych osobowych jest:

 • dobrowolne, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację celu, w jakim dane zostały zebrane.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DOM?

Celem przetwarzania przez DOM Pani/Pana danych osobowych jest realizacja poszczególnych czynności
w ramach procesów przetwarzania danych i wynika z zadań statutowych DOMU.


Podstawa prawna przetwarzania:

 

a) Rozporządzenie Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)(dalej: RODO),

 • 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. d – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

Dotyczy danych szczególnej kategorii:

 • 9 ust. 2 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych,

9 ust. 2 lit. b RODO - niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony.

 

b) Przepisy szczegółowe:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 roku
  w sprawie domów pomocy społecznej,
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku
  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku
  w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 199r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa z dnia 26 lipiec 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa  z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie w szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzeń za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. W sprawie praktycznej  nauki zawodu,
 • Statutu oraz Regulaminów: Organizacyjnego, Wynagradzania, Pracy, Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO:  „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Instytucjom rządowym i samorządowym uprawnionym do przetwarzania  na podstawie przepisów prawa krajowego,
 • Usługodawcom na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych.

 

CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

DOM w ramach realizacji procesów przetwarzania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani instytucji międzynarodowych.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

DOM będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okresy wynikające z obowiązującego w DOMU Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC DOMU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

W celu zapewnienia Pani/Panu kontroli nad swoimi danymi RODO określa szereg praw z których może Pani/Pan skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziła Pani/Pan  na piśmie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter, kontekst
i cel przetwarzania Pani/Pana danych, nie każde żądanie DOM jest w stanie spełnić. W tym celu może się Pani/Pan skontaktować  z  Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).


CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA  DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Miloch
Odpowiada:Elżbieta Miloch
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2019-11-21 12:13:04
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 626