Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

                                                                                     Płońsk, dnia 18.03.2013 r.

 

 

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 

Zamawiający:

 

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

09-100 Płońsk

ul. Wolności 4

Tel. 23 662 21 62

Fax. 23 662 21 62 w 14

e-mail: pzsswplonsku@wp.pl

 

 

           Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w postepowaniu na dostawę wyposażenia pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem  niezbędnym do jej poprawnego działania:

 

             -  stacjonarny komputer uczniowski            - 15 szt.

             -  stacjonarny komputer  nauczycielski        - 1szt.

             -  monitor  do komputera                            - 16 szt.

             -  urządzenie wielofunkcyjne                       - 1 szt.

             -  router  / switch                                        - 1 szt.             

              oraz do gabinetu terapii pedagogicznej

             - komputer przenośny Notebook                  - 2 szt.

 

 

 1. I.                  Opis przedmiotu zamówienia:

 

              Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem

            niezbędnym do jej poprawnego działania oraz konfiguracja i     uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Stacjonarny komputer uczniowski:                                              15 szt.

- procesor Intel Pentium G630

- RAM minimum 2GB

- HDD minimum 250 GB

- napęd DVDRW

- klawiatura, myszka

          2.   Stacjonarny komputer nauczycielski:                                1 szt.

- procesor Intel  i3

- RAM minimum 4GB

- HDD minimum 500 GB

- napęd DVDRW

- klawiatura, myszka

          3.  monitor do komputerów uczniowskich                               15 szt.

                 - przekątna 20”

                 - wbudowane 

                         - głośniki, mikrofon, kamera internetowa

        

          4.  monitor do komputera nauczycielskiego                             1 szt.

                  - przekątna 21”

                 - wbudowane 

                         - głośniki, mikrofon, kamera internetowa

        

           5.  urządzenie wielofunkcyjne                                                1 szt.

               Skaner, drukarka, kopiarka

         

           6. router/ switch

             zapewniający dostęp do internetu ze wszystkich komputerów    1 szt.

 

          7. oprogramowanie komputerów uczniowskich                        15 kpl.

              - system operacyjny –Windows

              - Office dla szkół

              oprogramowanie powinno być zainstalowane i skonfigurowane gotowe do          pracy

 

8. oprogramowanie komputera nauczycielskiego                         

              - system operacyjny –Windows

              - Office dla szkół

              - Serwer plików

               oprogramowanie powinno być zainstalowane i skonfigurowane do zarzadzania  wszystkimi komputerami w pracowni komputerowej z poziomu komputera nauczycielskiego  gotowe do pracy oraz zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie zabezpieczające komputery uczniowskie.

 

9. Komputer przenośny Notebook z ekranem o przekątnej 15,6”

               wyposażony w:

               procesor Intel Pentium  h. taktowania 2.00 GHz

               - pamięć RAM minimum 2 GB

               - HDD minimum 500 GB

               - karta graficzna

               - karta dźwiękowa

               - nagrywarka DVD

               złącza : D-SUB, min. 2 USB, czytnik kart pamięci.

               Zainstalowany system operacyjny WINDOWS  oraz  Office dla szkół

 

                    Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące z czasem na ewentualna naprawę

                    nie przekraczającym 14 dni roboczych

 

            II.  Termin oraz sposób  realizacji zamówienia:

              -   sprzęt należy dostarczyć nabywcy  do  30.04.2013 r..

 

              III .Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Informacje dodatkowe.

          Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, Wykonawcy zostaną zaproszeni w celu przeprowadzenia negocjacji. Do negocjacji Zamawiający zaprosi maksymalnie trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty czyli oferty o najniższej cenie.

Podczas negocjacji z zaproszonymi wykonawcami, Zamawiający będzie prowadził rokowania w celu obniżenia ceny.

Jeśli w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji.

 

 

              IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Formularz oferty cenowej ( wzór w załączeniu) wraz z obliczeniem ceny oferty na podstawie przedłożonego zestawienia sprzętu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Gimnazjum Publiczne  Nr 2 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku  09-100 Płońsk ul. Wolności 4   w terminie do 04.04.2013 r. do godziny 14.00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem;

Oferta na wykonanie zamówienia pn.

” Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej.”

 

           V. Udzielanie informacji:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, za pomocą telefonu, faksu lub e-mailem.

 

   Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zamówienia udziela Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Makówka w godzinach 900-1400

telefonicznie, faksem lub e-mailem.

          

             VI. Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 2. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
 3. Oferta, której treść będzie nie zgodna z warunkami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie uznana za nieważna i odrzucona.
 4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym odrzuceniu oferty lub unieważnieniu procedury podając uzasadnienie.

 

          VII. Zamawiający może ograniczyć zakup sprzętu tylko do wyposażenia      pracowni komputerowej.

 

Załączniki:

 1. 1.      Wzór oferty cenowej.
 2. 2.      Wzór umowy.

 

                                                                                                         

 

Załącznik nr 1.

 

 

 

                                                                                            Gimnazjum Publiczne Nr 2

                                                                                                        im. Bolesława Chrobrego

                                                                                                   w Płońsku

                                                                                                    09-100 Płońsk

                                                                                                      ul. Wolności 4

 

 

Oferta cenowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 14 000 euro.

 

Dane kontrahenta:

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………

 

Telefon(fax) ………………………….

NIP. …………………………………..

REGON. ……………………………..

 

Nazwisko i imię osoby reprezentującej firmę uprawnionej do podpisania umowy na dostawy sprzętu.

…………………………………………………………………………………………………

 

          W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 18.03.2013  r. oferujemy zamawiającemu wykonanie zamówienia pn. Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

Zgodnie z zakresem rzeczowym  określonym poniżej i oświadczamy, że:

 1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zgromadziliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.
 3. Cena naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Brutto: ……………………………..

Słownie: …………………………………………………………………………………………

W tym podatek VAT: ………………………..

 

Proponujemy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, konfiguracją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.   

 

- Komputer uczniowski wraz z oprogramowaniem

   Parametry techniczne:

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto 15 sztuk. …………………..

 

- Komputer nauczycielski wraz z oprogramowaniem

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

  Cena  brutto . …………………..

 

 

 

- Monitor do komputera uczniowskiego

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto 15 sztuk. …………………..

 

- Monitor do komputera nauczycielskiego

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

-  urządzenie wielofunkcyjne

   Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

  -  router  / switch

   Parametry techniczne:

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

  - komputer przenośny Notebook wraz z oprogramowaniem

     Parametry techniczne:

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto   2 sztuk. . …………………..

 

Deklarowany okres gwarancji na proponowany sprzęt ………. ,miesięcy,  czas naprawy ……. Dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.

 

 1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie do ……………………
 3. Akceptujemy sposób i termin płatności tj. jednorazowo z 14- dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia sprzętu i faktury Zamawiającemu.
 4. W przypadku wyboru Naszej oferty  zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

miejscowość i data                                            podpis i pieczęć składającego ofertę

 

 

           ………………………..                                    ………………………………………            

Osoby odpowiedzialne

Autor:Makówka Piotr
Odpowiada:Makówka Piotr
Wytworzył:Bielawski Andrzej
Data ostatniej zmiany:2013-03-18 13:56:17
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2716