Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

                                              

                                                                                     Płońsk, dnia 22.04.2013 r.

 

 

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 

Zamawiający:

 

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

09-100 Płońsk

ul. Wolności 4

Tel. 23 662 21 62

Fax. 23 662 21 62 w 14

e-mail: pzsswplonsku@wp.pl

 

 

           Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w postepowaniu na dostawę wyposażenia pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem  niezbędnym do jej poprawnego działania:

 

             -  stacjonarny komputer uczniowski            - 15 szt.

             -  stacjonarny komputer  nauczycielski        - 1szt.

             -  monitor  do komputera                            - 16 szt.

             -  urządzenie wielofunkcyjne                       - 1 szt.

             -  router  / switch                                        - 1 szt.             

              oraz do gabinetu terapii pedagogicznej

             - komputer przenośny Notebook                  - 2 szt.

 

 

 1. I.                  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

30213000-5 Komputery osobiste

30213100-6 Komputery przenośne

30232130-4 Kolorowe drukarki  atramentowe

30231300-0 Monitory ekranowe

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

48219500-1 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera

 

              Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem

            niezbędnym do jej poprawnego działania oraz konfiguracja i     uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Stacjonarny komputer uczniowski:                                              15 szt.

- procesor Intel Pentium G630

- RAM minimum 2GB

- HDD minimum 250 GB

- napęd DVDRW

- klawiatura, myszka

          2.   Stacjonarny komputer nauczycielski:                                1 szt.

- procesor Intel  i3

- RAM minimum 4GB

- HDD minimum 500 GB

- napęd DVDRW

- klawiatura, myszka

          3.  monitor do komputerów uczniowskich                               15 szt.

                 - przekątna 20”

                 - wbudowane 

                         - głośniki, mikrofon, kamera internetowa

        

          4.  monitor do komputera nauczycielskiego                             1 szt.

                  - przekątna 21”

                 - wbudowane 

                         - głośniki, mikrofon, kamera internetowa

        

           5.  urządzenie wielofunkcyjne                                                1 szt.

               Skaner, drukarka, kopiarka

         

           6. router/ switch

             zapewniający dostęp do internetu ze wszystkich komputerów    1 szt.

 

          7. oprogramowanie komputerów uczniowskich                        15 kpl.

              - system operacyjny –Windows

              - Office dla szkół

              oprogramowanie powinno być zainstalowane i skonfigurowane gotowe do          pracy

 

8. oprogramowanie komputera nauczycielskiego                         

              - system operacyjny –Windows

              - Office dla szkół

              - Serwer plików lub dysk zewnętrzny

               oprogramowanie powinno być zainstalowane i skonfigurowane do zarzadzania  wszystkimi komputerami w pracowni komputerowej z poziomu komputera nauczycielskiego  gotowe do pracy oraz zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie zabezpieczające komputery uczniowskie.

 

Uwaga: możliwe jest zaproponowanie komputerów zintegrowanych w obudowie „All In One” lecz o nie  gorszych parametrach .

 

9. Komputer przenośny Notebook z ekranem o przekątnej15,6”

               wyposażony w:

               procesor Intel Pentium  h. taktowania 2.00 GHz

               - pamięć RAM minimum 2 GB

               - HDD minimum 500 GB

               - karta graficzna

               - karta dźwiękowa

               - nagrywarka DVD

               złącza : D-SUB, min. 2 USB, czytnik kart pamięci.

               Zainstalowany system operacyjny WINDOWS  oraz  Office dla szkół

 

                    Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące z czasem na ewentualna naprawę

                    nie przekraczającym 14 dni roboczych

 

            II.  Termin oraz sposób  realizacji zamówienia:

              -   sprzęt należy dostarczyć nabywcy  do  30.05.2013 r..

 

              III .Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Informacje dodatkowe.

          Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, Wykonawcy zostaną zaproszeni w celu przeprowadzenia negocjacji. Do negocjacji Zamawiający zaprosi maksymalnie trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty czyli oferty o najniższej cenie.

Podczas negocjacji z zaproszonymi wykonawcami, Zamawiający będzie prowadził rokowania w celu obniżenia ceny.

Jeśli w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji.

 

 

              IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Formularz oferty cenowej ( wzór w załączeniu) wraz z obliczeniem ceny oferty na podstawie przedłożonego zestawienia sprzętu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Gimnazjum Publiczne  Nr 2 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku  09-100 Płońsk ul. Wolności 4   w terminie do 06.05.2013 r. do godziny 14.00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem;

Oferta na wykonanie zamówienia pn.

” Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej.”

 

           V. Udzielanie informacji:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, za pomocą telefonu, faksu lub e-mailem.

 

   Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zamówienia udziela Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Makówka w godzinach 900-1400

telefonicznie, faksem lub e-mailem.

          

             VI. Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 2. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
 3. Oferta, której treść będzie nie zgodna z warunkami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie uznana za nieważna i odrzucona.
 4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym odrzuceniu oferty lub unieważnieniu procedury podając uzasadnienie.

 

          VII. Zamawiający może ograniczyć zakup sprzętu tylko do wyposażenia      pracowni komputerowej.

 

Załączniki:

 1. 1.      Wzór oferty cenowej.
 2. 2.      Wzór umowy.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

 

                                                                                            Gimnazjum Publiczne Nr 2

                                                                                                        im. Bolesława Chrobrego

                                                                                                   w Płońsku

                                                                                                    09-100 Płońsk

                                                                                                      ul. Wolności 4

 

 

Oferta cenowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 14 000 euro.

 

Dane kontrahenta:

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………

 

Telefon(fax) ………………………….

NIP. …………………………………..

REGON. ……………………………..

 

Nazwisko i imię osoby reprezentującej firmę uprawnionej do podpisania umowy na dostawy sprzętu.

…………………………………………………………………………………………………

 

          W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 22.04.2013  r. oferujemy zamawiającemu wykonanie zamówienia pn. Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

Zgodnie z zakresem rzeczowym  określonym poniżej i oświadczamy, że:

 1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zgromadziliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.
 3. Cena naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Brutto: ……………………………..

Słownie: …………………………………………………………………………………………

W tym podatek VAT: ………………………..

 

Proponujemy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, konfiguracją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.   

 

- Komputer uczniowski wraz z oprogramowaniem

   Parametry techniczne:

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

   ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto 15 sztuk. …………………..

 

- Komputer nauczycielski wraz z oprogramowaniem

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

  Cena  brutto . …………………..

 

 

 

- Monitor do komputera uczniowskiego

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto 15 sztuk. …………………..

 

- Monitor do komputera nauczycielskiego

  Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

-  urządzenie wielofunkcyjne

   Parametry techniczne:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

  -  router  / switch

   Parametry techniczne:

  ………………………………………..

 

   Cena  brutto . …………………..

 

  - komputer przenośny Notebook wraz z oprogramowaniem

     Parametry techniczne:

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

     ………………………………………..

 

   Cena jednostkowa  brutto. ……………………

   Cena  brutto   2 sztuk. . …………………..

 

Deklarowany okres gwarancji na proponowany sprzęt ………. ,miesięcy,  czas naprawy ……. Dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.

 

 1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie do ……………………
 3. Akceptujemy sposób i termin płatności tj. jednorazowo z 14- dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia sprzętu i faktury Zamawiającemu.
 4. W przypadku wyboru Naszej oferty  zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

miejscowość i data                                            podpis i pieczęć składającego ofertę

 

 

           ………………………..                                    ………………………………………            

 

                                 

 

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

UMOWA

NA ZAKUP SPRZETU KOMPUTEROWEGO

Zawarta dnia ……………………… 2013 r. w ………………………………….. pomiędzy Gimnazjum Publicznym Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku  09-100 Płońsk ul. Wolności 4 zwanym  „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Panią Joannę Szczepańską – Dyrektora szkoły

Przy kontrasygnacie :

Pani Barbary Biernatowicz – Głównej księgowej 

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Zwanym „ Wykonawcą”

Działającym na podstawie ………………………………………………………………………………………

NIP.  ………………………………………………….. REGON ……………………………………………………….

Została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

Umowa zawarta na podstawie art. 4. pkt. 8. Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.( Dz. U .z 2010 r. Nr 113 poz. 759. J. t. ze zm.)

 

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa  do zamawiającego 15 szt. Komputerów uczniowskich , 15 szt. Monitorów do komputerów uczniowskich, komputera nauczycielskiego, monitora do komputera nauczycielskiego, urządzenia wielofunkcyjnego, routera lub switcha oraz 2 szt. Laptopa. Dostarczony sprzęt ma mieć zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie i być gotowy do pracy. Szczegółowy wykaz sprzętu zgodny ze złożoną oferta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca do umowy dołączy załącznik nr 2 -szczegółowy wykaz sprzętu zawierający nazwę oraz model sprzętu jego numer fabryczny oraz datę produkcji .

Wykonawca oświadcza , że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.

§ 3

- Termin wykonania umowy:

…………………………………………………

- odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego.

- zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia , jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże niezgodności, w terminie 3 dni od dnia dostawy, w protokole odbioru oraz wyznaczy nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 4

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za realizację całości niniejszego zamówienia, zgodnie ze złożona ofertą, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

     Łącznie cena ryczałtowa brutto: …………………………………………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

W tym należny podatek VAT ……… % : ……………………………………..

W powyższej cenie zawarte sa wszystkie koszty związane z wartością zamówienia, jego dostawą do Zamawiającego, opakowaniem oraz kosztami transportu i ubezpieczenia.

 1. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest wartością ostateczną i nie podlega jakimkolwiek zmianom i regulacjom za wyjątkiem uwarunkowań określonych w p-kcie 3 .

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określone w ofercie, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

 

 1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

§ 5

Warunki gwarancji:

Wykonawca na zakupiony sprzęt udziela ……………………………. Miesięcy oraz zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej sprzętu  w ciągu ……………. dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii, w przypadku nie dokonania naprawy w tym okresie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w zamian sprzęt nowy wolny od wad. Podstawą reklamacji gwarancyjnej nie mogą być uszkodzenia mechaniczne sprzętu oraz inne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

 

§ 6

Kary umowne i odszkodowania

 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych:

a)      Kara z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 3% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

b)      Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

 1. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania powyższego zastrzeżone powyżej kary umowne.
 2. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. a) , Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w § 4.

 

                                                                                 § 7

Odstąpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 25 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

§ 8

Postanowienia kocowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks    Cywilny.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrzenia sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                              WYKONAWCA

 

                                    

Osoby odpowiedzialne

Autor:Makówka Piotr
Odpowiada:Makówka Piotr
Wytworzył:Bielawski Andrzej
Data ostatniej zmiany:2013-04-22 09:36:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1779