Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

                                              

                          

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Płońsku

zaprasza do składania ofert na zorganizowanie „Wycieczki dla pracowników szkoły ” do Mikołajek

(woj. Warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, )

 

  1. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, ul. Wolności 4

Tel/fax: 23 6622162 e-mail: pzsswplonsku@wp.pl

  1. Komunikowanie się – telefonicznie, faxem, e-mailem.

Osoba uprawniona do kontaktu – Dyrektor szkoły.

     3.    Opis przedmiotu zamówienia w podziale na zadania:

KOD CVP:

             63511000 4 – Organizacja wycieczek.

            63515000 -2 – usługi podróżne

ZADANIE I – TRANSPORT

Autobus/bus wyposażony w klimatyzację, ogrzewanie. Dobry stan techniczny spełniający wymogi poruszania się  w okresie jesiennym. Ilość miejsc siedzących – 35 . Trasa Płońsk – Mikołajki - Płońsk , dyspozycyjność pojazdu z kierowcą na wyjazdy fakultatywne w okolicach Mikołajek. Rozliczenie dodatkowo przejechanych kilometrów(wyjazdy fakultatywne) zgodnie ze wskazaniami licznika i przyjętą stawką za kilometr.                                                                      

UWAGA:  Wszelkie opłaty parkingowe opłaca kierowca autokaru.

ZADANIE II – ZAKWATEROWANIE/ POBYT

Zakwaterowanie – dwa noclegi dla 35 +/- 10% osób  w Mikołajkach w obiekcie hotelowym posiadającym  klub nocny, dyskotekę oraz nielimitowany dostęp do atrakcji parku wodnego (m.in.: wanny jacuzzi, basen z hydromasażem, sauna parowa i sucha, jaskinia solna, jaskinia śnieżno-lodowa). Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych z własną łazienką.

Wyżywienie :

- dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego                                                                                    – dwa obiady/kolacje w formie bufetu szwedzkiego                                                                                       – jedna kolacja w formie spotkania integracyjnego np. ognisko

 

Dodatkowe informacje mające wpływ na zgłoszenie, wybór oferty:

1.    Termin realizacji zamówienia: 11.10 -13.10 . 2013 r.

  1.   2.   Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami treści zamówienia należy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego: Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Płońsku, ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk – w sekretariacie, faxem lub drogą e-mailową do dnia do 23 września  2013 roku do godziny 1200.

3.  Oferent przedstawia cenę zbiorczą dla grupy z podaniem jednostkowej ceny od osoby (cena brutto).

4.   Oferent zachowuje standard ceny przy liczebności grupy 35 (+/- 10%).

5.    Oferent ma prawo do złożenia oferty całościowej lub częściowej w oparciu                        o wyszczególnione przez Zamawiającego zadania.

6.    Oferenci proponujący najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do negocjacji w siedzibie Zamawiającego lub drogą e-mailową.

7.    Kryterium stosowane przy wyborze ofert: - cena

8.    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 24.09. 2013 roku. Z wybranymi  oferentami skontaktujemy się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub fax w celu zaproszenia do negocjacji. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

9.    Informacja o wyborze oferenta/oferentów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i na jej tablicy ogłoszeń.

10.  Z oferentami, którzy są dostawcami usług  zostaną podpisane umowy. Dopuszcza się możliwość dokonania przedpłaty po podpisaniu umowy.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Joanna Szczepańska

 

Płońsk, dnia 17.09.2013 r.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Gimnazjum Publiczne Nr 2

 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

                                                                                              09-100 Płońsk , ul. Wolności 4

 

 

 

Oferta cenowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 

 

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa: ................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Telefon/fax: ................................................

NIP: .............................................................

REGON: .....................................................

 

                   W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 17.09.2013 r.

                    oferujemy Zamawiającemu wykonanie zamówienia pn.

                    „Wycieczka  dla  pracowników szkoły”

                    zgodnie z zakresem rzeczowym określonym  przez Zamawiającego i 

                    oświadczamy, że:

  1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Zgromadziliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

                -Zadanie nr I Transport

                               Cena naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Brutto: ..............................................................................

Słownie: ...........................................................................

W tym podatek VAT: ......................................................

Stawka z 1 km ……………………… zł brutto

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

                   Zadanie nr 2 Zakwaterowanie/Pobyt                              

                                  

                               Cena naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Brutto: ..............................................................................

Słownie: ...........................................................................

W tym podatek VAT: ......................................................

W tym przedpłata . ……………………….zł brutto

Cena jednostkowa …………….. zł  / osoba brutto

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

  1. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie od dnia 11.10.2013r. do  dnia 13.10.2013 r.
  2. Akceptujemy sposób i termin płatności zaproponowany przez zamawiającego   wykonaniu zamówienia   z  14-dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  3. W przypadku wyboru Naszej oferty zobowiązujemy się do  podpisania umowy (zgodnie ze wzorem załączonym do zaproszenia) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Umowa wycieczki. – wzór

2. Umowa na przewóz – wzór

…......................................................                              …...........................................................

                  (miejscowość i data)                                                       (podpis i pieczęć składającego ofertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

                                                       UMOWA  WYCIECZKI                                                  Wzór

Mikołajki 11.10.-13.10.2013 r.

Zawarta dnia ………….. 2013 w Płońsku pomiędzy Gimnazjum Publicznym Nr 2  im. Bolesława Chrobrego w Płońsku 09-100 Płońsk ul. Wolności 4                                                                 

 zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

 

 Panią Joannę Szczepańską – Dyrektora szkoły

 

 a

  Hotelem/Pensjonatem …………………………………….  z siedzibą ………………………………    ……………………………………..,  reprezentowanym przez ……………………………………..

zwanym „ WYKONAWCĄ".

 

Umowa zawarta na podstawie art. 4.8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

§1

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie ,  pobytu w  hotelu/pensjonacie   w Mikołajkach w terminie 11.10.-13.10.2013 r.  zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ….. września 2013 r stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

WYKONAWCA oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr…………………, prowadzonej przez……………………………………………………….

NIP ……………………..        Regon ……………………...

 

 

§3

Cena jednostkowa za pobyt  wynosi ……….  zł/os brutto

 

  1. Wartość całkowita ……………  x   …………………  zł brutto =   …………………… zł

                              ilość osób     cena jednostkowa

 §4

 

Warunki płatności: przedpłata w kwocie …………. zł  płatna po podpisaniu umowy oraz   wystawieniu faktury cząstkowej.

Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu imprezy i będzie obejmowało:

- rzeczywistą ilość uczestników,( stawka za pobyt x ilość osób)

  płatne w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury .

§5

 W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca ma obowiązek zaproponowania świadczenia zastępczego o równorzędnych cechach lub równorzędnej wartości.

 

§6

Podstawą reklamacji nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej ostrożności nie mógł ich przewidzieć.

§7

Umowa została zawarta na czas trwającej imprezy.

  § 8

Wszelkie zmiany treści umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§9

Sprawy sporne należy rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed właściwym sądem dla Zamawiającego.

 

§ 10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiedni przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.

§ 11

Urnowe sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

                                                                                                                                                Wzór

UMOWA

NA PRZEWÓZ UCZESTNIKÓW

WYCIECZKI DO MIKOŁAJEK

Zawarta dnia…………… w Płońsku pomiędzy Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku 09-100 Płońsk ul. Wolności 4 zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

 

 Panią Joannę Szczepańską – Dyrektora szkoły

 a

 

  …………………………………….  z siedzibą ……………………………………………………….

    ……………………………………..,  reprezentowanym przez ……………………………….

NIP. ……………………………  Regon.

zwanym „ WYKONAWCĄ".

 

Umowa zawarta na podstawie art. 4.8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§1

Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę przewozu pracowników szkoły z Płońska do Mikołajek ( 35 osób =/- 10%) zapewnienie potrzeb transportowych w czasie pobytu w Mikołajkach  oraz powrót z Mikołajek  do Płońska .

§2

WYKONAWCA oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr ………….. , prowadzonej przez…………………………………. oraz posiada wszelkie uprawnienia związane z przewozem osób.

§3

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę :

………………zł brutto (słownie: ………………………………………….).

Wszelkie opłaty parkingowe leżą po stronie Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

Termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie(wyjazd). 11.10.2013 r.

Zakończenie(powrót). 13.10.2013 r.

§ 5

W przypadku korzystania z autokaru na wycieczki fakultatywne w okolicach Mikołajek możliwa jest korekta zapłaty za dodatkowo przejechaną drogę stosując proponowaną cenę za kilometr –………… zł brutto. Kierownik wycieczki na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w obecności kierowcy zanotuje stan licznika przed wyjazdem i po powrocie .Różnica stanów da faktycznie przebytą drogę

   § 6

 

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od powrotu z wycieczki oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 7

W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy (np. awaria autokaru)  Wykonawca ma obowiązek zapewnienia  zastępczego środka transportu o równorzędnym standardzie.

§ 8

Wszelkie zmiany treści umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 9

Sprawy sporne należy rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed właściwym sądem dla Zamawiającego.

 

§ 10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiedni przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.

§ 11

Urnowe sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do niniejszej  umowy:

Załącznik nr 1 .

Notatka ze stanu licznika.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Notatka  służbowa

 z kontroli stanu licznika autokaru przewożącego uczestników  wycieczki do Mikołajek  organizowanej przez Gimnazjum Publiczne Nr 2 im Bolesława Chrobrego w Płońsku

Wyjazd:

    Data               godzina                                         stan licznika                    podpisy

………………           …………………….                                   …………………………….                 Kierowca ………………………

                                                                                                             Kier. wycieczki ……………………

 

 

Po powrocie:

   Data                 godzina                                         stan licznika                        podpisy

………………           …………………….                                   …………………………….       Kierowca ………………………

                                                                                   Kier. wycieczki. …………………….

 

Stan końcowy –  stan początkowy  = faktycznie przejechana droga

…………………..      -    …………………….      =     ……………………

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

 

      Kierownik wycieczki                                            Kierowca autokaru

………………………………………                                              ....................................                                          

 

 

Płońsk, dnia …………………………….

                                                         

Osoby odpowiedzialne

Autor:Makówka Piotr
Odpowiada:Makówka Piotr
Wytworzył:Bielawski Andrzej
Data ostatniej zmiany:2013-09-18 11:15:23
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1779