Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
drukuj

Archwium - KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7                                                                                                                                                                     „Polityki bezpieczeństwa                                                                            informacji w Szkole Podstawowej nr 1
                                   im. Bolesława Chrobrego w Płońsku z dnia 20 lutego 2020r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA STRONĘ INTERNETOWĄ DOTYCZĄCA                                          OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku z siedzibą w Płońsku (09-100) przy ul. Wolności 4, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt z administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy w godzinach 8.00-16.00 pod nr telefonu: (23) 6622162  lub pod adresem  e-mail: sekretariat@sp1plonsk.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 507 973 363 lub adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl       
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego                        na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
 4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, będącego organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny                  do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień. 
 9. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom
  na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

                                                                        20.02.2020 Joanna Szczepańska

                                                                          (data i podpis Administratora)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Makówka
Odpowiada:Piotr Makówka
Wytworzył:Piotr Makówka
Data ostatniej zmiany:2020-12-04 14:36:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 433