Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Archwium - Dostęp do informacji publicznej

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Legnickie Pole jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902).

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia  oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej   we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje tut. Ośrodek, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia pisemnie wnioskodawcę   o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku     o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Jak złożyć wniosek:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony. (Wzór wniosku znajduje się w załączniku na dole strony)

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu       w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

2. Złożenie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu:
Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pokój nr 4

3. Przesłać faksem na numer +48 (76) 858-28-23

4. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gops-legnickiepole.pl

5. W formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP – link do wysłania pisma ogólnego do urzędu

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodz
e decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.



 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2022-05-13 13:02:30
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 512