tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Pogranicza w Działdowie
drukuj

Archwium - Aktualności

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie ogłasza konkurs na logo Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wszystkie szczegóły w Regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Muzeum Pogranicza w Działdowie

(Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie)

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Muzeum Pogranicza w Działdowie – nowej nazwy Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

2. Logo wykorzystywane będzie przez muzeum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 07.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 lat.

2. Projekty konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.

2. Projekt należy wykonać korzystając z komputerowych programów graficznych. Do konkursu należy nadesłać wyeksportowany plik w formacie .png z przezroczystym tłem oraz plik źródłowy z programu, w którym logo powstało.

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być łatwo identyfikowane z Muzeum,

- wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się z logotypu (stylizacji literowej) z elementami graficznymi będącymi symbolem.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Projekt należy złożyć podając:

 - imię i nazwisko,

 - telefon kontaktowy

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Projekty należy składać do dnia 31.05.2019 r. na adres e-mailowy: impk@dzialdowo.pl w załączonym pliku lub na płycie CD/DVD do Muzeum, ul. Zamkowa 12, II piętro.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi Muzeum,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dyrektor Muzeum
 2. Dwóch pracowników Muzeum
 3. Dwóch Reprezentantów Organizatora
 4. Dwóch reprezentantów Rady Muzeum.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w kwocie 500 zł.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z projektów.

3. Wyniki zostaną ogłoszone do 7.06.2019 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie, Facebook’u Muzeum oraz BIP Muzeum.

 

Informaja dotycząca praw autorskich:

§ 1.Prawa Autorskie

 1. Z chwilą dostarczenia Utworu Muzeum, Autor/Autorzy przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Autor/Autorzy zezwalają ponadto Muzeum na korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami Utworu, a ponadto przenoszą na Muzeum prawo do zezwalania na korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami Utworu. Muzeum może w szczególności dokonywać wszelkich zmian w Utworze, jakie uzna za stosowne, dekomponować używać poszczególnych jego elementów lub całego utworu w innych utworach.
 3. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym Paragrafie dokonywane jest bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym Paragrafie obejmuje w szczególności prawa do korzystania i rozporządzania całością lub częścią Utworu w niezmienionej postaci, ich opracowaniami a także innymi zmienionymi postaciami Utworu lub jego części:
  1. w systemach teleinformatycznych, w tym publicznie dostępnych sieciach komputerowych (w Internecie) oraz sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Muzeum;
  2. w celach reklamowych i promocyjnych;
  3. w bazach danych lub innych zbiorach a także w utworach zbiorowych;
  4. w przedrukach w czasopismach Wydawnictwa lub w innych przedrukach;
  5. w postaci różnego rodzaju wydań, w tym wydań specjalnych lub kieszonkowych (w tym w twardej lub miękkiej oprawie).
 5. Muzeum będzie oznaczało Utwór imieniem i nazwiskiem Redaktora oraz imionami i nazwiskami Autorów. W przypadku opracowań Utworu lub dokonania w nim innych zmian, Muzeum odpowiednio oznaczy zmiany w stosunku do oryginału. W pozostałym zakresie Autorzy zobowiązują się, że autorskie prawa osobiste nie będą wykonywane.
 6. W przypadku, gdy osoba trzecia podniesie wobec Muzeum roszczenia związane z Utworem, Autor fragmentu Utworu, którego będzie dotyczyło to roszczenie, w sytuacji gdy okaże się ono zasadne, zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności z tytułu zawinionego działania związanego z przygotowaniem fragmentu utworu, pokrycia utraconych przez Wydawnictwo korzyści, odszkodowania, kar oraz kosztów sądowych i wynagrodzeń prawników, a także kosztów zamówienia, opracowania i wdrożenia dzieł zamiennych, wolnych od praw osób trzecich.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mbartkowska
Odpowiada:mbartkowska
Wytworzył:mbartkowska
Data ostatniej zmiany:2019-05-07 11:45:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 147