Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Archwium - Schemat organizacyjny

Organami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej są:

 

1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.

W  Zespole Szkół działa jedna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki określone są w § 7 Statutu.

DYREKTOR

Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej jest pani dr Jolanta Szcześniak.


1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.


Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 13 pkt 7 Statutu.

 

WICEDYREKTOR

Wicedyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej jest pani mgr Małgorzata Kaszuba.


1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 20 pkt 4 Statutu.

 

RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 13 pkt. 8 Statutu.

 

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.


Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.


Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.


Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

  • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.
  • Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.
  • Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.

Zadania Rady Rodziców określone są w § 13 pkt. 9 Statutu.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.


Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.


Samorząd ma prawo do:

  • organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w § 13 pkt. 10 Statutu.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Gnacy-Gajdzik
Odpowiada:dr Jolanta Szcześniak
Wytworzył:Anna Gnacy-Gajdzik
Data ostatniej zmiany:2013-02-18 15:54:13
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1758