Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Ogłoszenie o konkursie na referenta prowadzącego sekretariat szkolny

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy referenta prowadzącego sekretariat szkolny.

 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej

Wymiar etatu: pełny etat

Ogłoszono dnia: 17.07.2017

Termin składania dokumentów: do 31.07.2017

 I.           Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a)       posiada obywatelstwo polskie;

b)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)       nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

d)      ukończył co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku administracyjnym;

e)       posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów:

-         ustawa prawo oświatowe

-         ustawa Karta Nauczyciela

-         ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

-         kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa o ochronie danych osobowych

f)        posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD, PowerPoint, znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp.;

g)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 2Wymagania dodatkowe:

a)       obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

b)       łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;

c)       doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 II.         Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a)       prowadzenie ewidencji i księgi uczniów

b)       wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia);

c)       sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

d)      przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

e)       przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektora;

f)        samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;

g)       obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki;

h)       sprawdzanie na bieżąco poczty internetowej;

i)         kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem i wicedyrektorem, sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw;

j)         wydawanie legitymacji szkolnych oraz prowadzenie ich rejestrów;

k)       sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;

l)         prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;

m)     dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem nauki, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw;

n)       zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;

o)       dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

p)       przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.

 

III.        Wymagane dokumenty:

 

1)       list motywacyjny;

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)       potwierdzone przez siebie kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5)       potwierdzone przez siebie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

7)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);

8)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

9)       oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

10)   oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 września 2017 r.;

11)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

IV.        Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

a)       Termin: 17.07.2017 – 31.07.2017

b)       Sposób i miejsce:

-         osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika ul. Kałusa 3 41-710 Ruda Śląska, w obu przypadkach z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko pracy referenta prowadzącego sekretariat szkolny”. W przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu;

-         zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

-         złożonych dokumentów się nie zwraca. Oferty nie wykorzystane zostanę komisyjnie zniszczone;

-         po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej;

-         kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia:

  • testu praktycznego
  • kandydaci z największą liczbą punktów przechodzą do dalszego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowych informacji udziela samodzielny referent tel.: 32 2420 805 oraz kierownik gospodarczy tel.: 32 2420 942

Osoby odpowiedzialne

Autor:dr Jolanta Szcześniak
Odpowiada:dr Jolanta Szcześniak
Wytworzył:Anna Gnacy - Gajdzik
Data ostatniej zmiany:2017-07-15 22:18:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 889