Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Ogłoszenie o konkursie na referenta prowadzącego sekretariat szkolny

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy referenta prowadzącego sekretariat szkolny.

 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej

Wymiar etatu: pełny etat

Ogłoszono dnia: 17.07.2017

Termin składania dokumentów: do 31.07.2017

 

 I.  Wymagania w stosunku do kandydatów:


1. Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

d) ukończył co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku administracyjnym;

e) posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów:

-   ustawa prawo oświatowe

-   ustawa Karta Nauczyciela

-   ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

-   kodeks postępowania administracyjnego

-   ustawa o ochronie danych osobowych

f) posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD, PowerPoint, znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp.;

g) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

 2Wymagania dodatkowe:

a) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

b) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;

c) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji i księgi uczniów

b) wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia);

c) sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

d) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

e) przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektora;

f)  samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;

g)  obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki;

h)  sprawdzanie na bieżąco poczty internetowej;

i) kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem i wicedyrektorem, sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw;

j) wydawanie legitymacji szkolnych oraz prowadzenie ich rejestrów;

k) sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;

l)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;

m) dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem nauki, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw;

n) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;

o) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

p) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.

 

III.  Wymagane dokumenty:

 

1)   list motywacyjny;

2)   CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   potwierdzone przez siebie kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5)   potwierdzone przez siebie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

6)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);

7)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

8)   oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

9)   oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 września 2017 r.;

10)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

IV.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

a)  Termin: 17.07.2017 – 31.07.2017

b)  Sposób i miejsce:

-  osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika ul. Kałusa 3 41-710 Ruda Śląska, w obu przypadkach z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko pracy referenta prowadzącego sekretariat szkolny”. W przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu;

-  zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

-  złożonych dokumentów się nie zwraca. Oferty nie wykorzystane zostanę komisyjnie zniszczone;

- po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej;

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia:

  • testu praktycznego
  • kandydaci z największą liczbą punktów przechodzą do dalszego etapu naboru, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela samodzielny referent tel.: 32 2420 805 oraz kierownik gospodarczy tel.: 32 2420 942

Osoby odpowiedzialne

Autor:dr Jolanta Szcześniak
Odpowiada:dr Jolanta Szcześniak
Wytworzył:Anna Gnacy - Gajdzik
Data ostatniej zmiany:2017-07-17 21:45:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 889