Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Zespół Szkól nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.kopernikus.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2007.07.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :


Treści niedostępne:

- nie zapewniono informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo
- nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym
- nie zapewniono informacji w tekście łatwym do czytania

Wyłączenia:

- pliki multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
- artykuły i materiały niewykorzystane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada mgr Małgorzata Kaszuba - p.o. Dyrektora Szkoły
E-mail: sekretariat@kopernikus.pl
Telefon: 32 242-08-05

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie
dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śl.,
usytuowany jest w Rudzie Śląskiej przy ul. W. Kałusa 3
Budynek szkoły składa się z 3 segmentów : starego, nowego oraz sali gimnastycznej.
Segmenty połączone są ze sobą szerokimi przewiązkami budowlanymi. Po obu stronach
przewiązki łączącej stary budynek z nowym znajdują się szerokie, dwu-stopniowe schodki.
Przewiązka łącząca nowy segment z salą gimnastyczną posiada szerokie kilkustopniowe
schody i jest zakończona wyjściem ewakuacyjnym z szerokim wjazdem dla osób
niepełnosprawnych.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy - wyłączonej z ruchu drogowego oraz
odgrodzonej bramami wjazdowymi z obu stron. Przy wejściu do budynku głównego znajduje się
szeroki podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób na wózkach
inwalidzkich dostępny jest szeroki korytarz oraz przestronne pomieszczenie na parterze, które
jest równocześnie świetlicą połączoną z szatnią. Główny budynek szkoły, składa się z 4
kondygnacji. Na każdą z nich prowadzą dwupoziomowe kilkunasto-stopniowe schody. Budynek
nie posiada windy. W budynku głównym mieści się toaleta dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Korytarze oraz schody są odpowiednio szerokie, zbudowane zgodnie
z wymogami budowlanymi.
Starszy segment szkoły posiada szerokie wyjście ewakuacyjne zakończone na zewnątrz
szerokim podjazdem od strony ulicy, odgrodzonej bramą wjazdową. Składa się z trzech
kondygnacji. Na każdą z nich prowadzą wielostopniowe schody.
W budynku funkcjonuje obszar kontroli. Osoby wchodzące, mają obowiązek zgłosić cel swej
wizyty pracownikowi dyżurującemu na portierni, która mieści się przy wejściu głównym.
Przed budynkiem szkoły znajduje się parking ogólnodostępny, który nie ma wyznaczonego
miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach przekazywana i zapewniona jest w sposób
wizualny i głosowy przez dyżurującego pracownika na portierni.
W budynku nie zastosowano urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest
wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie, przez osobę ze szczególnymi
potrzebami, certyfikatu potwierdzającego status psa.

Dokument w formacie PDF

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Małgorzata Kaszuba
Odpowiada:mgr Małgorzata Kaszuba
Wytworzył:Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2021-03-12 15:35:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 228