tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
drukuj

Archwium - Przetargi

 Ogłoszenie o przetargu.

Oleśnica: Sprzątanie w budynku szkoły I LO w Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 48938 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy , ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 314-32-80, faks 0-71 314-32-80.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lo1.olesnica.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie w budynku szkoły I LO w Oleśnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 1. Codzienne sprzątanie całego budynku po zakończonych lekcjach od poniedziałku do piątku: - wszystkich sal lekcyjnych z zapleczami, pokoju nauczycielskiego, 6 pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, biblioteki, szatni, klatki schodowej i wszystkich korytarzy, 3 sal gimnastycznych i balkonu wraz ze sprzętem sportowym i schodów na balkon, - sanitariaty (zgodnie z wymogami Sanepidu): - na I piętrze dla dziewcząt 6 toalet + 1 dla niepełnosprawnych + 9 umywalek oraz dla chłopców 7 toalet + 4 umywalki, - przy sali gimnastycznej dla dziewcząt 3 toalety + 1 brodzik do prysznica + 3 umywalki i dla chłopców 2 toalety + 1 pisuar + 1 brodzik do prysznica + 3 umywalki, - za salą gimnastyczną 1 toaleta + 1 umywalka, - przy księgowości dla pracowników 1 toaleta + 1 umywalka + 1 brodzik, - wietrzenie pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych - segregacja śmieci do odpowiednich pojemników znajdujących się na boisku szkolnym, - wycieranie kurzy, zmywanie podłóg środkami odpowiednimi do danego rodzaju podłoża ( podłogi drewniane, panelowe, płytki gresowe, wykładzina PCV), - mycie tablic zwykłych i suchościeralnych odpowiednimi środkami., - utrzymanie w czystości kącików socjalnych (zlewy, naczynia, czajniki, sprzęt AGD) w pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych i na zapleczach, w pomieszczeniach biurowych oraz w bibliotece. Po zakończeniu sprzątania zamknąć okna i drzwi, wyłączyć oświetlenie, zakręcić krany itp. 2. Zaopatrywanie szkoły w papier toaletowy, ręczniki papierowe ZZ, myjki do mycia naczyń, środki czystości tj. płyny do mycia naczyń, mydło w płynie do dozowników w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych, do biblioteki i do wszystkich sanitariatów w ilościach zapewniających ciągłość korzystania. 3. Podlewanie kwiatów w klasach, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, na korytarzach dwa razy w tygodniu. 4. Sprzątanie cotygodniowe: - przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarno-higienicznych, ekologicznymi środkami do zwalczania bakterii oraz środkami do usuwania rdzy i kamienia , - doczyszczanie podłóg pokrytych wykładzinami PCV środkami do konserwacji powierzchni polimerowych, konserwacja płytek gresowych na korytarzach, mycie powierzchni szklanych, ławek, krzeseł i mebli w klasach i bibliotece, czyszczenie sprzętu RTV, komputerowego, kserokpiarek odpowiednimi środkami, we wszystkich pomieszczeniach, odkurzanie dywanów oraz mebli tapicerowanych w pomieszczeniach biurowych i pokoju nauczycielskim, usuwanie pajęczyn we wszystkich pomieszczeniachi i na korytarzach - na salach gimnastycznych czyszczenie drabinek, kratek przy kaloryferach, odkurzanie sprzętu sportowego w siłowni, materacy, zmywanie parapetów, - mycie i czyszczenie lamperii i balustrad na klatce schodowej oraz grzejników we wszystkich pomieszczeniach szkoły, czyszczenie kratek wentylacyjnych, odkurzanie tablic ogłoszeniowych na korytarzach i w salach (w zależności od potrzeby, nie mniej jak jeden raz w miesiącu) - mycie dolnych okien na korytarzach (nie mniej jak jeden raz w miesiącu) - awaryjnie w razie potrzeby (np. egzamin maturalny, zebrania, konferencje, zawody sportowe, apele i imprezy szkolne itp.) gruntowne sprzątanie wskazanych pomieszczeń (klasy lub sale gimnastyczne) przed i po imprezach; 5. Sprzątanie podczas wakacji letnich i ferii zimowych: - wszystkie prace ujęte w pkt. 2, 3, i 4 , oraz ponadto : - gruntowne mycie wszystkich okien w szkole (ok. 300 m2), żyrandoli , lamp korytarzowych oraz lamp we wszystkich pomieszczeniach, 6 tablic do koszykówki na sali gimnastycznej, dokładne czyszczenie mebli, - pranie, prasowanie i zawieszanie firan, pranie dywanów oraz obić tapicerskich, pranie obrusów; - dokładne doczyszczanie i polerowanie podłóg w klasach, 3 salach gimnastycznych i balkonie, na korytarzach, w pomieszczeniach biurowych i szczególnie w szatni, doczyszczanie podłóg na korytarzach i dużej sali gimnastycznej profesjonalnymi maszynami mechanicznymi szorująco-czyszczącymi. - opróżnianie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych. - odkurzanie książek w bibliotece szkolnej W czasie ferii letnich i zimowych sprzątanie odbywać się będzie w godzinach pracy szkoły. W czasie przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji letnich szkoła pracuje w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00 Gruntowne sprzątanie w okresie wakacyjnym powinno zakończyć się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. 6. Dyżur dzienny pełni 1 osoba od godziny 8.00 do 14.30, do utrzymywania czystości korytarzy i sanitariatów po przerwach, sali gimnastycznej oraz awaryjnie do usuwania zabrudzeń na mokro, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a po południu po skończonych lekcjach - 4 osoby od godz. 14.30 - 21.00 . Niedopuszczalne jest mycie podłóg w czasie przebywania uczniów i pracowników w szkole ! 7. Wykonawca będzie stosować środki czystości posiadające Atest PZH, odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych pomieszczeń. 8. Zamawiający zapewnia Wykonawcy pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i sprzętu. Zamawiający nie odpowiada za materiały i sprzęt Wykonawcy. 9. Zamawiający udostępni dla pracowników wykonujących zamówienie, pomieszczenie służące celom socjalnym, a wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia go w niezbędne sprzęty (meble, sprzęt AGD itp.) na czas wykonywania zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ostatnich trzech latach przed datą składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zrealizowali przynajmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - przy czym za zadanie odpowiadające swoim zakresem i rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie uważał zadanie z zakresu utrzymania czystości w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni podlegającej sprzątaniu minimum 3000 m2, wykonywane nieprzerwanie przez co najmniej 12 m-cy. Zamawiający wymaga również aby jedno z powyższych zadań zostało wykonane (jest wykonywane) w placówce szkolnej. W przypadku zamówień nadal wykonywanych, będzie brany pod uwagę zakres prac wykonany do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - zarówno deliktowej jak i kontraktowej - na kwotę: minimum 200.000 PLN (dwieście tysięcy)- odpowiedzialność deliktowa, minimum 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) - odpowiedzialność kontraktowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. III.3.2 ogłoszenia. Zamawiający nie wymaga wskazania zamówień wykonanych nienależycie.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert siedmiu Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż siedem, Zamawiający dokona kwalifikacji Wykonawców na podstawie posiadanego przez nich doświadczenia: Zamawiający zsumuje wykazaną przez Wykonawców - w wykazie usług o którym mowa w pkt. III.4.1 - łączną ilość metrów kwadratowych w obiektach podlegających sprzątaniu - dla zadań które spełniają warunki Zamawiającego w zakresie kwalifikacji Wykonawców, potwierdzonych dowodami. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 7 Wykonawców z największą łączną ilością wykazanych metrów kwadratowych - Wykonawców z największą liczbą punktów. Za każdy wykazany 1 metr kwadratowy Zamawiający przyzna jeden punkt. W przypadku równej ilości punktów, Zamawiający będzie przyznawał 1 dodatkowy punkt za każde zadanie spełniające wymogi kwalifikacji Wykonawców, przedmiotem którego było sprzątanie budynku szkolnego.Zamawiający będzie przyznawał punkty jedynie za zadania własne wykonane(wykonywane)przez Wykonawców.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - kryterium społeczne-deklarowana liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty,bezpośrednio przy sprzątaniu - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli Wykonawca nie wykona zamówienia lub wykona je w sposób nienależyty, stwierdzony notatką służbową przez osobę o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania kar umownych : - w przypadku pierwszego stwierdzonego zaniedbania 10% kwoty miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku drugiego stwierdzenia 20% tej kwoty . 2. W przypadku stwierdzenia kolejnych udokumentowanych zaniedbań, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy - w terminie 30 dni od daty stwierdzenia uchybień będących podstawą do odstąpienia od umowy - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.W przypadku określonym w ust. powyższym, Zamawiającemu należna będzie kara umowna, w wysokości 10% wartości całej umowy brutto

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże SIWZ zaproszonym wykonawcom..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 11:00, miejsce: pok. Skeretariat, w siedzibie Zamawiającego - ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można pobrać na stronie: https://www.e-bip.org.pl/lo1olesnica/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Numer ogłoszenia: 49158 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48938 - 2016 data 04.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 314-32-80, fax. 0-71 314-32-80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy).
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Justyna Wiśniewska
Odpowiada:Marzena Helińska
Wytworzył:Justyna Wisniewska
Data ostatniej zmiany:2016-05-13 14:48:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2066