Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Archwium - Informacje nieudostępnione

PUBLIKACJA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w biurze Obsługi stron Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu).

 

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu - http://www.pinbraciborz.e-bip.org.pl.
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.Starostwo Powiatowe w Raciborzu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Raciborzu.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

  1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu lub wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

  2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji informacji publicznej (Dz. U. poz.94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-01-15 15:56:50
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1408