Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Archwium - wyznaczenia 2022

Ogłoszenie

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim

w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na rok 2022

na terenie powiatu janowskiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2022 roku nie będzie w stanie wykonać niektórych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania niektórych czynności urzędowych oraz osoby wykonujące czynności pomocnicze zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. Nr 89 poz.860).

 

Rodzaj, zakres, miejsce wykonywania czynności, termin, liczba lekarzy

 

rodzaj i zakres wyznaczenia

czynności zlecone art. 16 ust. 1 pkt 1

miejsce (obszar) wykonywania czynności, wg gmin

termin (okres) realizacji zadań

liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonania zadania

1

2

3

4

5

szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze

lit. a

gminy:Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022   – 31.12.2022

7

 

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, wystawami, pokazami, konkursami

lit. b

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022    – 31.12.2022

7

badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

lit. c

gminy:Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022  – 31.12.2022

 

7

sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i po - ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju

lit. d

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

 

- Zakład Przetwórstwa Mięsa "Matthias" Sp. z o. o., Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce;

- Zakład Przetwórstwa Mięsa "Darmas" , Dąbrowica 47, 23-313 Potok Wielki;

- Król Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 61, 23-300 Janów Lubelski;

- Stanpol Sp. z o. o., Zdziłowice Pierwsze 90, 23-302 Godziszów;

- Firma Handlowo-Usługowa, Sylwester Michałek, Batorz Drugi 87;

- Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Wieleba, Błażek 104;  - Ubój i Sprzedaż Zwierząt Rzeźnych, Józef Małek, Godziszów Drugi 42;

- Skup-Ubój-Stanisław Jakubiec i s-ka, Godziszów Drugi 42, 23-302 Godziszów;

01.01.2022  – 31.12.2022

14

badania mięsa zwierząt łownych

lit. e

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022  – 31.12.2022

1

pobierania próbek do badań

lit. j

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022  – 31.12.2022

14

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

lit. l

 

01.01.2022  – 31.12.2022

9

przeprowadzanie kontroli urzędowej w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lit. m

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022  – 31.12.2022

7

czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 860)

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

01.01.2022  – 31.12.2022

6

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, mogą zgłaszać wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.:

1) osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Janowie Lubelskim, ul. Bialska 98, w godz. 7:00 – 13:00 - z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych;

2) drogą mailową na adres:  janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl – skany dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane podpisem elektronicznym;

3) listownie na adres: Powiatowy InspektoratWeterynarii w Janowie Lubelskim, ul. Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski.

Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie w terminie 3 dni od daty zakończenia ich przyjmowania. W trakcie rozpatrywania wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji osób ubiegających się o wyznaczenie.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim wybiera z  listy kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U z 2004 r. Nr 89 poz.860).

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Załączniki:

  1. ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia,
    o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  2. Klauzula informacyjna RODO.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2021-11-22 08:44:26
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 587