Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

nazwa stanowiska pracy:

 

Księgowy

1. Wymiar etatu: pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

         Wykształcenie: wyższe ekonomiczne magisterskie

 

3. Pozostałe wymagania niezbędne:

-        znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych,

-        znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,

-        znajomość przepisów ustawy o słuzbie cywilnej,

-        znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

-       samodzielność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,

-       sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

-       umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, odpowiedzialność

-        prawo jazdy kategorii B,

4. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość obsługi programów PŁATNIK, TREZOR,

b)      dyspozycyjność.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        wykonywanie zadań przynależnych do wykonywania przez zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych,

-        kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa pracowników, prowadzenie analiz i obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie,

-        bieżąca aktualizacja danych w zakresie BHP, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń,

-        bieżąca analiza dochodów, wydatków oraz spraw kierowanych na drogę egzekucji

-       sporządzanie niezbędnych sprawozdań, analiz itp.

-       obsługa programów informatycznych w zakresie finansowo - księgowym i kadrowym

6. Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Kopie innych dokumentów:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

-        kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

-        kopie świadectw pracy.

 

 

8. Termin składania aplikacji upływa  - w dniu 24.03.2015

 

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane

 

13.03.2015

Sporządził: Marta Durlik

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Durlik
Odpowiada:Marta Durlik
Wytworzył:Marta Durlik
Data ostatniej zmiany:2015-03-13 08:11:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4551