Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy:

Inspektor weterynryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz do spraw kontroli IRZ w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

 

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

         Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

3. Pozostałe wymagania niezbędne:

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

-        prawo jazdy kategorii B,

-        znajomość obsługi komputera,

-        uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

-        znajomość aktualnych, krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych

4. Wymagania dodatkowe:

a)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

b)      dyspozycyjność

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym 

         chorób odzwierzęcych

-        nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności

-        przygotowanie decyzji administracyjnych, likwidacja chorób zakaźnych zwierząt,

-        prowadzenie dokumentacji, rejestrów sprawozdawczości,

-        nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

6. Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

         umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o

         posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        numer telefonu do kontaktu

7. Kopie innych dokumentów:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy

         zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

         najlepszych kandydatów,

-        kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

-        ewentualne kopie świadectw pracy.

8. Termin składania aplikacji upływa w dniu 06.07.2016.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

08.06.2016

Sporządził:  Ilona Krzyżyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Durlik
Odpowiada:Marta Durlik
Wytworzył:Marta Durlik
Data ostatniej zmiany:2016-07-07 11:42:03
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4733