Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy:

Inspektor weterynryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz do spraw kontroli IRZ w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

 

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

         Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

3. Pozostałe wymagania niezbędne:

-        doświadczenie zawodowe 5 lat w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z  

         weterynarią

-        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

-        znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu

         postępowania administracyjnego

-        znajomość obsługi komputera,

-        prawo jazdy kategorii B,

-        posiadanie obywatelstwa polskiego

-        korzystanie z pełni praw publicznych

-        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

4. Wymagania dodatkowe:

-        umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego,

-        dobra organizacja pracy

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia

         zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i

         produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego

         rejestru

-        przeprowadzanie kontroli podmiotów zarejestrowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego

-        weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,

-        prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności,

-        przygotowanie i opracowanie sprawozdań

6. Wymagane dokumenty:    

-        życiorys/CV i list motywacyjny,

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

-        kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-        kopie prawa jazdy,

-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

-        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-        oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Kopie innych dokumentów:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy

         zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

         najlepszych kandydatów,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do elów naboru,

8. Termin składania aplikacji upływa w dniu 21.09.2018.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, złożone po terminie)  nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane.

31.08.2018

Sporządził:  Ilona Krzyżyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Durlik
Odpowiada:Marta Durlik
Wytworzył:Marta Durlik
Data ostatniej zmiany:2018-08-31 09:58:55
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4692