Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy:

Starsz specjalista w zespole do spraw finansowo - księgowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

 

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

         Wykształcenie: wyższe

3. Pozostałe wymagania niezbędne:

-        doświadczenie zawodowe  2 lata na podobnym stanowisku

-        znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych

-        znajomość przepisów z zakresu prawa pracy

-        znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilnej

-        znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

-        znajomość obsługi programów PŁATNIK, TREZOR

-        znajomość obsługi komputera

-        posiadanie obywatelstwa polskiego

-        korzystanie z pełni praw publicznych

-        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

4. Wymagania dodatkowe:

-        umiejętność pracy w zespole,

-        systematyczność,

-        dobra organizacja pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników, prowadzenie analiz i obowiązującej 

         sprawozdawczości w tym zakresie

-        obsługa programów informatycznych w zakresie finansowo-księgowym i kadrowym - PROKOMP

-        bieżąca aktualizacja danych w zakresie BHP, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń,

-        wykonywanie zadań przynależnych do wykonywania przez zespół do spraw finansowo-księgowych i

         administracyjnych,

-        przygotowanie i opracowanie sprawozdań

6. Wymagane dokumenty:    

-        życiorys/CV i list motywacyjny,

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

         zawodowego/stażu pracy

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji

-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego

         posiadanie polskiego obywatelstwa,

-        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-        oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

         przestępstwo skarbowe

7. Kopie innych dokumentów:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy

         zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

         najlepszych kandydatów,

8. Termin składania aplikacji upływa w dniu 19.11.2018.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, złożone po terminie)  nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane.

08.11.2018

Sporządził:  Ilona Krzyżyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Durlik
Odpowiada:Marta Durlik
Wytworzył:Marta Durlik
Data ostatniej zmiany:2018-11-08 08:50:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4725