piwet_wegrow@wp.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
drukuj

Archwium - Regulamin organizacyjny

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie

 § 1

Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb oraz szczegółowy zakres zadań zespołów i stanowisk pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie. 

§ 2

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DzU z 2007 r. nr 121, poz. 842 ze zm.),

·         Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz Urz. MRiRW nr 3, poz. 3),

·         Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie. 

§ 3

1.       Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie zwany dalej Powiatowym Inspektoratem wykonuje zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie.

2.       Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Węgrowie kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie będący organem niezespolonej administracji rządowej zwany w treści regulaminu Powiatowym Lekarzem Weterynarii przy pomocy zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3.       Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie jest jednostką budżetową i dysponentem środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 4

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa na terenie powiatu węgrowskiego, w skład którego wchodzą: miasto Węgrów,  miasto i gmina Łochów oraz gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno.

Siedziba Inspektoratu mieści się w Węgrowie przy ul. Północnej 1. 

§ 5

1.       Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii zastrzeżone są sprawy związane z:

1)       wydawaniem i egzekwowaniem decyzji w sprawach, w których działa jako organ I instancji,

2)       wydawaniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń regulujących tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

3)       podejmowaniem decyzji w sprawach kadrowych, nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę, awansowaniem, stosowaniem kar, nagradzaniem, udzielaniem urlopów,

4)       ustalaniem czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz ustalaniem indywidualnego rozkładu czasu pracy,

5)       dokonywaniem czynności prawnych związanych z podejmowaniem zobowiązań finansowych, w tym dysponowaniem środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów własnych, zatwierdzaniem preliminarzy budżetowych,

6)       rozdziałem środków z zakładowego funduszu socjalnego.

2.       Powiatowy Lekarz Weterynarii może upoważnić zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz starszych inspektorów weterynaryjnych do podejmowania decyzji określonych w ustępie 1 pkt. 1.

3.       Do zakresu obowiązków i uprawnień zastępcy Powiatowego lekarza Weterynarii należy zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w czasie jego nieobecności spowodowanej urlopem, chorobą lub wyjazdem służbowym. 

§ 6

Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1)       Powiatowy Lekarz lub jego zastępca,

2)       Główny Księgowy. 

§ 7

1.        Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w skład którego wchodzą:

1)       zespół do spraw zdrowia  i ochrony zwierząt,

2)       zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

3)       zespół do spraw finansowo-księgowych,

4)       zespół do spraw administracyjnych,

5)       samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,

6)       zespół do spraw odkażania.

2.       Zatrudnienie i obsadę w poszczególnych zespołach uzależnia się od potrzeb Powiatowego

      Inspektoratu w Węgrowie.

§ 8

Do zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt wchodzą:

- stanowisko ds. chorób zakaźnych zwierząt,

- stanowisko ds. identyfikacji, rejestracji zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności,

- stanowisko ds. ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego.

        Do zakresu zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1.       Zwalczanie zakaźnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi:

a)       przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,

b)       prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem choroby, w tym przygotowywanie projektów decyzji oraz sporządzanie i aktualizacja planów gotowości  zwalczania chorób,

c)       określenie wraz z rzeczoznawcami wartości rynkowej zwierząt w związku z likwidacją chorób zakaźnych zwierząt i wypłaceniem odszkodowań.

2.       Prowadzenie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i kontrola spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujących się:

a)       zarobkowym przewozem zwierząt,

b)       organizowaniem targów, spędów i wystaw zwierząt, a także skupem i sprzedażą zwierząt,

c)       hodowlą i chowem ryb i innych zwierząt akwakultury,

d)       utrzymywaniem zwierząt dzikich, futerkowych, drobiu i królików,

e)       wprowadzaniem materiału biologicznego i prowadzeniem punktów kopulacyjnych.

3.       Sprawowanie nadzoru nad obrotem zagranicznym i krajowym zwierzętami.

4.       Kontrola prawidłowej realizacji zadań przez lekarzy wet. wyznaczonych przez Powiatowego lekarza Weterynarii.

5.       Kontrole gospodarstw indywidualnych w zakresie CC, IRZ i dobrostanu zwierząt.

6.       Pobieranie próbek do celów diagnostycznych.

7.       Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów. 

§ 9

Do zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych wchodzą:

- stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- stanowisko ds. środków żywienia zwierząt i utylizacji.

Do zakresu zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1.       Organizowanie i nadzorowanie badań zwierząt rzeźnych i mięsa, zwierząt łownych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2.       Prowadzenie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i kontrola spełnienia warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się:

a) ubojem zwierząt rzeźnych, skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa,                 

b) pozyskiwaniem  i przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków, jaj konsumpcyjnych i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także ich składowaniem, pakowaniem, transportem,

 c) sprzedażą bezpośrednią i działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną,  

d) wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt, wytwarzaniem i obrotem mieszankami paszowymi,                                                                                       e) zbieraniem, transportem i utylizacją materiału kat. I, II, III.

3.       Realizacja krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, materiałach paszowych i środkach żywienia zwierząt.

4.       Sprawowanie nadzoru nad obrotem zagranicznym środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz środkami żywienia zwierząt.

5.       Przygotowywanie projektów decyzji oraz pism z zakresu działania.

6.       Prowadzenie dokumentacji z wykonanych działań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów.

7.       Współpraca z organem Inspekcji Sanitarnej  oraz Inspekcją Handlową.

 § 10

Do zespołu ds. finansowo - księgowych wchodzą:

- główna księgowa,

- księgowa.

Do zakresu zadań zespołu do spraw finansowo - księgowych należy:

1.       Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2.       Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu oraz gospodarki finansowej:

a)       przygotowywanie projektu budżetu i planu wydatków,

b)       analiza wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu i poza budżetowych oraz prowadzenie na bieżąco operacji gospodarczych i właściwe ich dokumentowanie,

c)       przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

d)       kontrola nad prowadzeniem kasy Inspektoratu.

3.       Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą finansową wypłat dla pracowników Inspektoratu oraz osób wykonujących prace zlecone,  w tym również rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.

4.       Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych. 

§ 11

Do  zespołu ds. administracyjnych wchodzą:

- stanowisko ds. administracji,

- stanowisko ds. zaopatrzenia.

Do zakresu zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1.       Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii:

a)       przyjmowanie i rozdział korespondencji,

b)       sporządzanie pism i ich powielanie oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek,

c)       przyjmowanie i nadawanie telefonów, faksów, listów oraz obsługa poczty elektronicznej,

d)       udzielanie informacji interesantom, a także kierowanie ich do właściwych stanowisk i zespołów.

2.       Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych:

a)       prowadzenie teczek osobowych,

b)       ewidencja obecności w pracy,

c)       przygotowywanie planu urlopów oraz analiza ich wykorzystania.

3.       Przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków.

4.       Rozliczanie i kontrola eksploatacji samochodów służbowych.

5.       Prowadzenie ewidencji świadectw zdrowia zwierząt i innych druków ścisłego zarachowania.

6.       Prowadzenie rejestru wzorów urzędowych pieczęci.

7.       Sporządzanie raportów rzeczowo – finansowych.

8.

Autor:Wioletta Gotowicka
Odpowiada:Wioletta Gotowicka
Wytworzył:Wioletta Gotowicka
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 15:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 853