Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju
drukuj

Archwium - Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W celu usprawnienia udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju, a nieudostępnionej w Biuletynie, proponuje się skorzystanie z formularza wniosku.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie, pod wskazany wyżej adres, albo za pomocą poczty elektronicznej: bip@muzyczna.busko.pl

 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

 

OPŁATY

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie musiała ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Chudzińska
Odpowiada:A. Sikora
Wytworzył:Marcin Kulesza
Data ostatniej zmiany:2021-02-02 15:24:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 319