Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

Archwium - Dostawa pojazdu specjalistycznego - ambulans T

Bytów, dnia 13.08.2018r.

 

                                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Dostawa pojazdu specjalistycznego - ambulans transportowy do  

Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy
 4. Kwestionariusz dostawcy

 

I. Oznaczenie Zamawiającego.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13,

REGON: 220799636, NIP: 8421733833

zamowienia.szpital@bytow.biz

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 1. 1.   Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2017.1579), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy.
 2. 2.   Zamówienie realizowane na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dostawa pojazdu specjalistycznego - ambulans transportowy do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Płatność w ratach minimum 36 rat.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Specyfikacja oferowanego przez Wykonawcę pojazdu wraz z zabudową.
 • Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

 

Pozostałe szczegółowe warunki współpracy określone zostały w Załączniku nr 3 /Wzór umowy/

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34114100-00

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. 1.   Oferty należy składać w następujący sposób:

Pisemnie w siedzibie Zamawiającego:

1)     Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

Biurowiec/Sekretariat, lub

2)     Drogą elektroniczną na adres: zamowienia.szpital@bytow.biz

 1. 2.   Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2018r. do godz. 12.00 otwarcie ofert 20.08.2018r. godz. 12.15

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. 1.   Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Agata Grudnowska tel.59-822-85-36
  e-mail: zamowienia.szpital@bytow.biz
 2. 2.   W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu, poczty, lub e-mail.
 3. 3.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Zapytania ofertowego. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego nie później niż do dnia 16.08.2018r. do godz. 13:00 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w celu zachowania zasady pisemności i równego traktowania Wykonawców.
 4. 4.   W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania dokumentów.
 5. 5.   Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. 1.   Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. 2.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. 3.   Ofertę sporządza się w języku polskim.
 4. 4.   Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. 5.   Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.

 

VIII. Wymagane dokumenty

 • Oferta Wykonawcy.
 • Specyfikacja oferowanego przez Wykonawcę pojazdu wraz z zabudową
 • Wypełniony Kwestionariusz dostawcy
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej

 

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.

 1. 1.   Wszystkie oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: najniższa cena.
 2. 2.   Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
 3. 3.   Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

X. Pozostałe informacje.

 1. 1.  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w całości lub części, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.
 2. 2.  Jeżeli oferty będą przewyższać kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia lub nie będą spełniać podstawowych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania.
 3. 3.   Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul. Lęborska 13,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000330649;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Płotek, kontakt: zpłotek@bytow.biz, telefon 59 822 85 13;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Dostawa pojazdu specjalistycznego - ambulans transportowy do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. prowadzonym na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 1 rok, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz dodatkowo okres przedawnienia roszczeń z umowa związanych, jak również okres w którym Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2018-08-17 10:38:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 412