Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

Archwium - Usługa opracowania dok. aplikacyjnej NFOŚiGW

                                               Bytów , dnia 23.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

 1. Lęborska 13, 77-100 Bytów

KRS: 00000330649, NIP:842-173-38-33, REGON: 220799636

tel: (59) 822-85-21, fax: (59) 822-39-90

email: nzoz.szpital@bytow.biz

strona internetowa Zamawiającego: http://www.szpital-bytow.com.pl

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Usługa opracowania Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem i załącznikami technicznymi dla projektu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 3.4 Ochrona atmosfery – budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym Studium Wykonalności) niezbędnej do złożenia i realizacji programu priorytetowego 2019r. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 3.4 Ochrona atmosfery – budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz złożenie wniosku w wersji elektronicznej wraz z przygotowaniem do wysłania w wersji papierowej, w szczególności:

 

 1. Opracowanie dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko – procedura oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie:
 • Karty Informacji Przedsięwzięcia,
 • Wniosku do Urzędu Miasta,
 • Wniosku o wydanie zaświadczenia do organów RDOŚ Natura 2000 i Wód Polskich.
 1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Budownictwa energooszczędnego Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, wraz z niezbędnymi załacznikami.
 2. Opracowanie Studium Wykonalności w ramach Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
 3. Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia – branża elektryczna
 4. Budynek 1
 • Obliczenia i dobór opraw dla kazdego pomieszczenia w budynku,
 • Audytefektywnościenergetycznejoświetleniawewnętrznego,
 • Kosztorysinwestorski do oświetlenia.
 1. Budynek 3
 • Obliczenia i dobór opraw dla kazdego pomieszczenia w budynku,
 • Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego,
 • Kosztorys inwestorski do oświetlenia.
 1. Budynek 5
 • Obliczenia i dobór opraw dla kazdego pomieszczenia w budynku,
 • Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego,
 • Kosztorys inwestorski do oświetlenia.
 1. Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej dotyczący termomodernizacji budynków
 2. Budynek 1
 • Obliczenia cieplne budynku,
 • Audyt energetyczny budynku, uwzględniający stan istniejący.
 1. Budynek 3
 • Obliczenia cieplne budynku,
 • Audyt energetyczny budynku, uwzględniający prace termomodernizacyjne,
 • Kosztorys inwestorski.
 1. Budynek 5
 • Obliczenia cieplne budynku,
 • Audyt energetyczny budynku, uwzględniający prace termomodernizacyjne,
 • Kosztorys inwestorski.
 1. Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej dotyczący fotowoltaiki ( dotyczy budynków 1, 3 i 5)

- analiza profilu energetycznego obiektów – na podstawie danych dobowo – godzinowych;

- opracowanie symulacji pracy systemów fotowoltaicznych na terenie Szpitala-inwentaryzacja uproszczona budynków i wskazanie potencjalnych miejsc montażu instalacji fotowoltaicznej;

- określenie uzysków energetycznych systemów fotowoltaicznych;

- analiza techniczno – ekonomiczna inwestycji uwzględniająca zużycie energii elektrycznej na obiektach;

- audyt efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej;

- kosztorys inwestorski.

 

Rzut techniczny budynków będzie udostępniony mailowo na prośbę Wykonawcy.

 

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.                     

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie wniosku do dnia 06.09.2019 r.

Zakończenie Zamówienia nastąpi z chwilą uzyskania dofinansowania lub po zakończeniu procedury weryfikacji wniosku.

 

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi doradcze dla realizacji projektów dotyczących zmniejszenia zużycia energii w budownictwie , które uzyskały dofinansowanie, o wartości projektu ponad 2 000 000,00 zł w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(co muszą potwierdzać referencje załączone do oferty). Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił w załączeniu do oferty wykaz usług przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z referencjami.

Uwaga: doświadczenie stanowi także kryterium oceny ofert.

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
 1. 1 osobą, która obejmie funkcje Eksperta ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, spełniającą łącznie następujące warunki:
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie w przygotowaniu minimum 3 wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności dla projektów realizowanych w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. 1 osobą, która przygotuje dokumentacje techniczną, spełniającą łącznie następujące warunki:
 5. Wykształcenie wyższe – inżynier,
 6. Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej fotowoltaiki

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2018.1986, ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy.
 2. Zamówienie realizowane na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 70 %
 2. Doświadczenie - 30%.

Uwaga: minimalne doświadczenie musi obejmować udzielanie usług doradczych w realizacji 2 projektów dotyczących zmniejszenia energii w budownictwie o wartości projektu ponad 2 000 000,00 zł w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferty z wykazanym doświadczeniem obejmującym świadczenie usług w realizacji mniej niż 2 projektów zostaną odrzucone, jako niespełniające minimalnych wymagań Zamawiającego.

 

Ad. 1. zasady oceny kryterium „Cena” (C):

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:

gdzie:

C- ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta

C min-najniższa cena spośród wszystkich ofert

Ci- cena badanej oferty

 

Ad. 2.  zasady oceny kryterium „Doświadczenie” (D):

Usługi doradcze w realizacji więcej niż 3 projekty – 30 pkt.

Usługi doradcze w realizacji 3 projektów – 15 pkt.

Usługi doradcze w realizacji 2 projektów – 0 pkt.

 

Łączna ocena badanej oferty jest sumą punktów z ocen cząstkowych z dwóch wymienionych powyżej kryteriów ocen.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą liczbę punków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

SEKCJA V: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

V.1.1) Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Karolina Glanc zakupy.szpital@bytow.biz i Przemysław Regliński preglinski@bytow.biz

V.1.2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu, poczty, lub e-mail.

V.1.3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie domniemanie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

V.1.4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 26.07.2019 r. do godz. 12:00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w celu zachowania zasady pisemności i równego traktowania Wykonawców.

V.1.5) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania dokumentów.

V.1.6) Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert: 29.07.2019r. godzina 10.00,

IV.4.2) Forma składania ofert: elektroniczna,

IV.4.2) Miejsce: poczta elektroniczna: nzoz.szpital@bytow.biz,

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.4) Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w całości lub części, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.

IV.4.5) Jeżeli oferty będą przewyższać kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia lub nie będą spełniać wymagań opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IV.4.5) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danychosobowych jest SzpitalPowiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul. Lęborska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000330649;
 • inspektoremo chrony danych osobowych w Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Płotek, kontakt: zpłotek@bytow.biz, telefon 59 822 85 13;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Usługę opracowania Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem i załącznikami technicznymi dla projektu dofinansowania z NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w ramachDziałania 3.4 Ochrona atmosfery – budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie prowadzonym na podstawie Regulaminu dzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznychSzpitalaPowiatu Bytowskiego Sp. z o.o. oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 1 rok, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz dodatkowo okres przedawnienia roszczeń z umowa związanych, jak również okres w którym Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nieprzysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Glanc
Odpowiada:Karolina Glanc
Wytworzył:Karolina Glanc
Data ostatniej zmiany:2019-07-23 13:32:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 344