Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

Archwium - F/1/05/2021 usługi fizjoterapii

RPPM.06.02.02-22-0008/20

Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Ogłoszenie F/1/05/2020

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o."ZDROWIE NASZE"

z siedzibą w Bytowie (77-100),  ul. Lęborska 13,

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000558147, REGON: 361533857, NIP: 8421772359,

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej CPV 85142100-7  Usługi fizjoterapii, w zakresie:

świadczenia usług fizjoterapii - maksymalna ilość godzin nie więcej niż 2 000 w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021.

Świadczenia zdrowotne udzielane w formie kompleksowych świadczeń fizjoterapeutycznych, polegające na realizacji pakietów fizjoterapeutycznych (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż) w warunkach domowych u benifecjentów podanych przez partnerów projektu. Przyjmujący zamówienie będzie odwiedzał osobę zależną w domu i po przygotowaniu wstępnej oceny potrzeb fizjoterapeutycznych przygotuje program ćwiczeń z zakresu fizjoterapii z elementami kinezyterapii oraz masażu profilaktycznego, udzieli informacji o istniejącym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym, zaproponuje i nauczy korzystania ze sprzętu dostępnego w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego powstałej w ramach projektu i prowadzonej przez PCPR w Bytowie.

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2021r. do 31.12.2021r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.odziałalności leczniczej,

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- aktach wykonawczych wydanych na postawie ww. ustaw.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wymaganych kwalifikacji), który stanowi załącznik do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert udostępnianych na stronie internetowej www.szpital-bytow.com.pl

Oferty należy składać do dnia 21.05.2021r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej  w zamkniętych kopertach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w  siedzibie Fundacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE" (sekretariat), w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE"  w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 dnia 21.05.2021r. roku o godz. 10:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert ukaże się na stronie internetowej Fundacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE" - www.szpital-bytow.com.pl do 7 dni od dnia składania ofert.

Fundacja Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE" zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Fundacja Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE"  zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i protest zgodnie z zapisem art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prezes Zarządu

Fundacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. "ZDROWIE NASZE"

Jolanta Woźniak

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2021-05-14 14:20:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 125