drukuj

Archwium - Przetargi

Przetarg nieograniczony

na zakup stożka Nowikowa do badań zapraw

do Laboratorium Materiałów Budowlanych dla Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku

w ramach projektu współfinansowanego

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

z zakresu Osi priorytetowej 1-„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”,

Działania 1.1-„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ”

Poddziałania 1.1.3- „Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami”

 

data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 67-85-849, faks 85 67 50 088.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: szkoła wyższa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup stożka Nowikowa do badań zapraw do Laboratorium Materiałów Budowlanych dla Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku .

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup stożka Nowikowa do badań zapraw do Laboratorium Materiałów Budowlanych dla Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie urządzenia do Zamawiającego na koszt Wykonawcy i startowe uruchomienie urządzenia. Wykonawca powinien, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym przeprowadzić rozruch urządzenia. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia  w Ełku ul. Grunwaldzka 1 19-300 Ełk. Urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami dostarczone w ramach niniejszego zamówienia musi być nowe i nieużywane. Parametry i wyposażenie urządzenia muszą spełniać następujące wymogi:

- pojemnik na zaprawę ze stali nierdzewnej

- mosiężny stożek pomiarowy,

- wyskalowana miarka do odczytu wielkości zanurzenia

- skrzynia transportowa

 

Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia lub dostarczenia maszyny zamiennej o nie gorszych parametrach technicznych w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii na okres naprawy gwarancyjnej (jeśli czas naprawy usterki miałby przekroczyć 10 dni.).

Wielkość zamówienia: ok. 1550,00 zł. brutto

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - zał. nr 4 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wsfiz.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, woj. podlaskie,

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Rytelewska pod numerem telefonu 85 6785 849 oraz adresem email: katarzyna.rytelewska@wsfiz.edu.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,  pokój 419E

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Rytelewska
Odpowiada:Katarzyna Rytelewska
Wytworzył:Katarzyna Rytelewska
Data ostatniej zmiany:2012-10-25 08:51:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3594