tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w  Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.3.2019                                                    Łęczna, dn. 11.02.2019r.


Zapytanie ofertowe:
o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej CPV: 85142100-7


II. Tryb:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 25 godzin miesięcznie wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej wg CPV: 85142100-7
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
b) Opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
c) Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 25 godzin miesięcznie, 3 x w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.
6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
w przypadku ich posiadania

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
b) życiorys (CV)
c) dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna


 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 19.02.2019r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  X. Termin związania ofertą: - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

 2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów


Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy


XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca
w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 1. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
  w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej”
  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

PZAZ.XI.272.1.2.2019                                             Łęczna, dn. 11.02.2019r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wg CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 400 godzin w czasie trwania umowy (w miesiącach III – IX  około 35 godzin/miesięcznie, w miesiącach  X-XII około  50 godzin/miesięcznie) świadczenia usług
w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla   pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85121270-6  - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.


2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 

 1. indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacji zgłaszania takiej potrzeby przez pracownika PZAZ.
 2. uczestnictwa w pracach na rzecz programu zawierającego:
 • weryfikację celów indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) zawodowej
  i społecznej na 2019r.,
 • podsumowanie indywidualnych działań z zakresu poradnictwa psychologicznego
  z pracownikami Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 • opracowanie harmonogramu programu rehabilitacji na rok 2019.
 1. czynny udział w planowaniu programu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej pracowników niepełnosprawnych Zakładu i ścisła współpraca
  z pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą, terapeuta środowiskowym i osobą podlegającą ocenie.
 • Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
  i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowego  jako psycholog i przeprowadzenia
   w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
   1 usługi świadczenia usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, obejmującej 2 – letni staż pracy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 3. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty, preferowany udokumentowany staż pracy z  osobami niepełnosprawnymi.
  1. Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

      VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy – ( załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 1. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich nie złożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 


X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2019r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. W razie zwłoki w  wykonaniu usługi Zleceniobiorca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 0,5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.
 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną w sytuacji, gdy rozmiary rzeczywistej szkody przekraczają wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników
  z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej
  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.2.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

 

 

 

  

 

PZAZ.XI.272.1.1.2019                                              Łęczna, dn.11.02.2019r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 40 godzin/(60 minut) miesięcznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w przedziale czasowym w godzinach 8.00 – 12.00, świadczenia usług masażu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu,
 2. planowanie czynności wchodzących w skład masażu,
 3. wykonanie masażu leczniczego, rehabilitacyjnego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej,
 4. wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii,
 5. wykonywanie masażu punktowego,
 6. prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych zajęć,
 7. popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
 8. współpraca w zespole terapeutycznym,
 9. planowanie i organizowanie własnej pracy,
 10. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 11. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
 12. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 13. postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 14. opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań rehabilitacyjnych,
 15. opracowania:
 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności
 1. przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
  i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowego  jako masażysta i przeprowadzenia
   w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
   1 usługi świadczenia masażu, obejmującej 2 – letni staż pracy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 3. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie masażu, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie rehabilitacji i masażu
  w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty.
  1. Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy – ( załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

 

 

 

 1. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 2. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 1. Dodatkowe postanowienia:
 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich nie złożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 6. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2019r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.

 

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. W razie zwłoki w  wykonaniu usługi Zleceniobiorca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 0,5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.
 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną w sytuacji, gdy rozmiary rzeczywistej szkody przekraczają wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.1.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.7.2018                                                   Łęczna, dn. 12.12.2018r.

 

Zapytanie ofertowe  – zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 1. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692               NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://zaz.powiatleczynski.plhttp://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 39220000-0– 39221000-7

 

 

 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986,dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl   
i   www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
  w gastronomii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

       Termin  realizacji zamówienia:  do 31.12.2018r. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 2. c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego),
 2. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
 • gwarancji na wyposażenie i sprzęt gastronomiczny zgodnie
  z gwarancją udzieloną przez producenta, min. 12 miesięcy.
 • gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu i wyposażenia.
 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
 2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.
 3. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej”
  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.7.2018 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny

Sprzedaży oleju napędowego dla

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

PZAZ.XI.272.1.8.2018                                                Łęczna, dn.10.12.2018r.

Zapytanie ofertowe :

,, Przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęcznatel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986,dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl   i   www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup oleju napędowego CPV: 09134100-8 – olej napędowy - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
a) dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej
w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
c) wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:

 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.220
z późn. zm).

 

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
  c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 2. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 


VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 4. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póżn. zm);
 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 8. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 9. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 10. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
 4. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 12.2018r. o godzinie 10.00

      Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów


 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

1.Warunki gwarancji:

1)  Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz.1680). Parametry paliw nie ujęte w rozporządzeniu muszą być zgodne z PN-EN 228 + A1  i PN-EN 590 + A1

2.) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego.

3.) Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).

 1. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić ilości dostaw a Wykonawca zwiększy lub zmniejszy ilość zamówienia. W przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
 2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy.
 3. Numery rejestracyjne pojazdów, do których będzie tankowane paliwo:

1) LLE 1H11

2) LLE 09800

3) LLE 15001

4) autobus LLE 24333

będące w posiadaniu PZAZ w Łęcznej

 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej z załączniku nr 1 stacji – z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

 1. Wykonawca wyraża zgodę, aby kary umowne były potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

 

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.8.2018 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

  
 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

pieczywa do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.14.2018                                                                       Łęczna, dn.06.12.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy pieczywa  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I.  Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 


II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:  15810000-9- pieczywo

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy pieczywa podane
w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa pieczywa będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem  lub e- mailem na 1 do 3 dni do godziny 14:00 przed  terminem dostawy, nie częściej niż pięć razy w tygodniu.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

4.  Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone pieczywo:  nie dopieczone, surowe, objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieczywo: świeże, dostarczane w temp. zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt;

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone  artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy  i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.

10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę pieczywa będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. 1.      Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. 3.      Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)   pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)     w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. 2.      Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie.  

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.14.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

art. rolno- spożywczych, warzyw i owoców do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.13.2018                                                                      Łęczna, dn.06.12.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy art. rolno- spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I.  Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy art. rolno- spożywczych, warzyw i owoców  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 


II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:  CPV: 15331000-7 artykuły rolno- spożywcze,

                                                              CPV:15300000-1 warzywa i owoce

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy art. rolno- spożywczych, warzyw i owoców  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. rolno-spożywczych, warzyw  i owoców wg
podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość
i bezpieczeństwo zdrowotne.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące art. rolno-spożywcze, warzywa, owoce: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty żywnościowe-  art. rolno- spożywcze, warzywa i owoce CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1: z długimi terminami ważności produktów, nie krótszymi niż określone w szczegółowym formularzu potrzeb, świeże, nieuszkodzone, dobrej jakości, ziemniaki pakowane w workach do 25 kg, dostawy codziennie poniedziałek- piątek.

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone
w szczegółowym formularzu potrzeb.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone  artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy  i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.

10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę art. rolno-spożywczych, warzyw  i owoców będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)   pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)     w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018r.o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia.

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno – spożywczych, warzyw i owoców do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.13.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

mięsa i wędlin do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.12.2018                                                                       Łęczna, dn. 06.12.018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I.  Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 


II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 15119000-5- mięso ; 15131130-5- wędliny

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy mięsa i wędlin podane
w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa mięsa i wędlin będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostawy przynajmniej 3 razy
 w tygodniu do godz. 10.00 rano;

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone mięsa i wędliny: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data   przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb. Mięso-  świeże z uboju, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; wędliny- świeże, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą
i terminem ważności; dostarczane w temperaturze zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi samochodem spełniającym warunki transportu mięsa i jego przetworów.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone  artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy  i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.

10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę mięsa i wędlin będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)   pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)     w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. Termin składania ofert upływa w dniu  14.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od udokumentowanej daty  zamówienia.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie §6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1.
 3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed upływem okresu na jaki została przewidziana, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji.
 4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie
  z należności Wykonawcy, z kolejnej faktury.
 5. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającej termin zapłaty określony
  w §3 ust.1 Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.
 6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 8. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy mięsa
  i wędlin do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” 
  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.12.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

drobiu do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.10.2018                                                             Łęczna, dn. 06.12.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I.  Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 


II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:  CPV: 15131500-0 – drób

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

 

 

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy drobiu podana w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa drobiu będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

4. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w szczegółowym formularzu potrzeb, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data   przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 3 dni od dnia dostawy.

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone  artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy  i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.

10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę drobiu będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)   pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)     w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od udokumentowanej daty  zamówienia.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie §6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1.
 3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed upływem okresu na jaki została przewidziana, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji
 4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie
  z należności Wykonawcy, z kolejnej faktury.
 5. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającej termin zapłaty określony
  w §3 ust.1 Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.
 6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 8. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.10.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

art. mleczarskich do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.9.2018                                                                          Łęczna, dn. 06.12.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy art. mleczarskich  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I.  Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy art. mleczarskich do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 


II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:  15500000-3 – produkty mleczarskie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy art. mleczarskich do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy art. mleczarskich podane
w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa art. mleczarskich odbywać się będzie sukcesywnie przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

4. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w zał. Nr 2 – szczegółowym formularzu potrzeb, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data   przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone  artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy  i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.

10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę art. mleczarskich będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. 1.      Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. 3.      Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)   pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)     w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. 2.      Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od udokumentowanej daty  zamówienia.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie §6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1.
 3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed upływem okresu na jaki została przewidziana, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji.
 4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie
  z należności Wykonawcy, z kolejnej faktury.
 5. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającej termin zapłaty określony
  w §3 ust.1 Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.
 6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 7. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.6.2018                                                                             Łęczna, dn. 04.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych                     
 do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia                           16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt biurowy i artykuły biurowe.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek podane w załączniku Nr 1 formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 20% w zakresie asortymentu i ilości. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.                       5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym)                               pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.

7. Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:

 

a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;  W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

 

 

 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. 1.      Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:

a)      zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. 1.      Ofertę należy złożyć:

a)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat lub

b)     pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

c)      w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl).

 1. 2.      Termin  składania ofert upływa w dniu  12.12.2018r. do godziny 10.00.

                 Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

                 Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

 

 

XI. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 3. Oferta Wykonawcy jest  integralną częścią umowy

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. 1.   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.    z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.6.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.   Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.   posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.   nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.       II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

 


Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej".

 

NR SPRAWY: PZAZ.XI.272.1.3.2018

                                                                                                          Łęczna, dnia 3.12.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2018


Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania ofertowego na „na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” wpłynęły  pytania  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i poniżej udzielono na nie odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1

 

Czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców w zakresie wykonywania  dostaw produktów wyszczególnionych w zapytaniu przez podmioty współpracujące z Wykonawcą, takie jak firmy dystrybucyjne i inne zajmujące się produkcją chemii profesjonalnej?

Odpowiedź: Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego Zamawiający nie reguluje podwykonawstwa w sposób wymagany przez PZP, która do niniejszego postepowania nie ma zastosowania.

Pytanie 2

A/ Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie zamienników produktów o innych składach chemicznych i cechach fizykochemicznych, ale o równoważnej funkcjonalności i cechach użytkowych oraz efektach działania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pozycji III. Opis przedmiotu zamówienia i pozycji  V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego.

 

B/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia w ofercie produktów w opakowaniach o innych pojemnościach, kolorach i cechach nie mających wpływu na własności użytkowe i efekty działania środków chemicznych? Opisy umieszczone przez Zamawiającego są w sposób jednoznaczny wskazujące na produkty   tylko jednego  producenta i jako takie,  wyraźnie ograniczają możliwość złożenia oferty opartej na produktach innych producentów i umożliwiających złożenie dużo bardziej korzystnej  cenowo oferty, w odniesieniu do kryterium oceny  i wyboru oferty jakim jest   100% Cena.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowym formularzu potrzeb – załącznik nr 2, oprócz pozycji w których wskazano wagę/ wielkość   opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi/ wielkości oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu.

 

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza oferowanie zamienników  o innych stanach skupienia niż  formie stałej?- dotyczy produktów  firmy Ecolab wyszczególnionych w załączniku.

Odpowiedź: Tak, pod warunkami opisanymi w odpowiedzi  na pytanie nr 2, jednakże wraz z załączeniem produktu równoważnego Zamawiający otrzyma urządzanie dozujące ten środek chemiczny.

Pytanie 4

Czy w przypadku zaoferowania  przez Wykonawcę produktów firmy Ecolab w formie stałej, Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących systemów dozujących producenta, zamontowanych obecnie w ZAZ Łęczna?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem wyrażenia zgody przez producenta.

Pytanie 5

Czy Zamawiający jest właścicielem istniejących urządzeń dozujących i w jaki sposób jest  sformalizowane używanie ich jeśli nie jest ich właścicielem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 1. Zamawiający jest właścicielem niektórych urządzeń dozujących nie wpisanych do zakresu wzoru umowy.

Pytanie 6

W jaki sposób Zamawiający przewiduje  formalnie przekazanie urządzeń dozujących przez Wykonawcę Zamawiającemu?

A/ Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia dozujące mogą być przekazane do używania  zmawiającym jedynie odpłatnie, zatem koszt ich przekazania uważamy za niemożliwy do wliczenia w koszty oferty, ponieważ obecnie stosowane formy przekazania urządzeń , a które nie są uwzględnione w zapytaniu ofertowym, niosą ze sobą nieprzewidziane skutki w zakresie odpowiedzialności  za uszkodzenia, zranienia  lub szkody na zdrowiu i mieniu  w skutek niewłaściwego użytkowania co niesie konsekwencje prawne i odszkodowawcze zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5. Przekazanie urządzeń następuje protokołem.

B/ Czy zatem Zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy użyczenia urządzeń dozujących ? Wnosimy o zmianę treści zapytania ofertowego w zakresie uściślenia wymagań Zamawiającego dotyczących kwestii użyczenia urządzeń dozujących przez Wykonawcę i określenia warunków udostępnienia dozowników, w tym warunków wymiany  odpłatnej wskutek niewłaściwego użytkowania, wymiany bezpłatnej wskutek uszkodzenia powstałego bez winy użytkowników i serwisu awaryjnego lub udostępnienia wzoru umowy użyczenia urządzeń dozujących.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 1

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zadania na dwa zadania obejmujące produkty w formie skupienia płynnej i w formie skupienia stałej? Produkty w formie stałej o wskazanych parametrach fizykochemicznych  posiadają na rynku jedynie produkty firmy Ecolab.  Zastosowanie tylko tych  produktów w formie stałej ogranicza możliwość złożenia ofert opartych na producentach innych niż Ecolab przy zachowaniu własności użytkowych oferowanych produktów innych producentów, oferujących zamienne produkty w zakresie własności użytkowych, ale w formie płynnej.

Nadmieniamy, że zastosowanie środków w formie stałej jest najdroższą z możliwych, dostępnych na rynku technologii mycia ręcznego i maszynowego w gastronomii  i ma znaczący wpływ na ogólną wartość składanej oferty oraz na koszty użytkowania i utrzymania czystości w obiektach gastronomicznych, powodując często wielokrotny wzrost kosztów w danym obszarze zastosowań środków chemicznych.

Wnosimy o zmianę treści zadania poprzez wydzielenie z istniejącego zadania do odrębnego produktów w formie stałej producenta Ecolab  lub dopuszczenie w ofercie odpowiedników  środków o innej niż stała formie skupienia i innych składach chemicznych i właściwościach fizykochemicznych ale o tych samych cechach użytkowych  i efektach działania.

Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pytanie  nr 2 .

Pytanie 8

Część III  punkt 9. Wnosimy o wykreślenie punktu 9 z zapytania ofertowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za wprowadzenie procedur higienicznych w obiekcie gastronomicznym w wymaganym zakresie, w tym w zakresie stosowania środków chemicznych spoczywa na Zamawiającym, który jest również zobowiązany do wdrożenia i stosowania systemu HACCP w produkcji i wprowadzaniu produktów do obrotu. Treść punktu, cyt: „Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.”-  jest nieprecyzyjna i  może być interpretowana  przeniesienie odpowiedzialności za stosowanie środków chemicznych na Wykonawcę. Jedyne  co może zrobić Wykonawca w zakresie procedur to  przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu  procedur stosowania konkretnych produktów  zgodnych z HACCP do konkretnych zastosowań tych produktów.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punkt 9 z część III.  zapytania ofertowego. Uszczegóławia treść zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do przekazania  procedur higienicznych ze stosowanych środków.  Dodatkowo Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kartę charakterystyki substancji/preparatu”.

 Wyjaśnianie:

Karta charakterystyki substancji/preparatu dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Art. 5 (Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001, Nr 11, poz. 84, z późn.zm.). Kartę charakterystyki substancji lub preparatu niebezpiecznego sporządza się w języku polskim.

 

Pytanie 9

Część  III punkt 12.

 1. Wnosimy o wykreślenie  w całości lub zmianę treści punktu w części  „ przy użyciu pasków testowych Speed Check”  na treść „ z użyciem metody fluorometrycznej”.      Testy  Speed Check są jedynie  testem kolorymetrycznym pozwalającym na   stwierdzenie  jedynie czy umyta powierzchnia jest czysta czy brudna. Jedyną  optymalną i skuteczną metoda pozwalającą na określenie stopnia skażenia bakteriami  w ilości na cm2  jest metoda fluorometryczna z  użyciem odpowiedniego urządzenia testowego, fluorometru.

Odpowiedź:  Jak w odpowiedzi  na pytanie nr 2.

 1. Punkt12 a

Wnosimy o dopisanie do tego punktu konieczności dostarczenia Kart Technicznych  opracowanych przez producenta  produktu.  Karty Charakterystyk produktu nie określają dokładnie przeznaczenia, sposobów dozowania i stosowania produktów. Takie informacje zawierają jedynie karty techniczne.

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisem w pozycji V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę

tekstyliów domowych(kompletów ręczników bawełnianych frotte) do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, dla pracowników PZAZ zatrudnionych w Zakładzie.

 

 

PZAZ.XI.272.1.5.2018                                                                  Łęczna, dn. 03.12.2018r.

                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników bawełnianych frotte), ładnie opakowanych jako upominek świąteczny, do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, dla pracowników PZAZ zatrudnionych w Zakładzie.

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986, dalej ustawą Pzp), w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych – 83 komplety (4 sztuki
  w komplecie), ładnie opakowane jako upominek świąteczny, ręczników frotte bawełnianych wg Kod CPV: 39514100-9 – Ręczniki, została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się                         na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni                             od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia  17.12.2018r.

 

V. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami                   i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału                                 w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte
w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. 3.      Do oferty Wykonawca załącza:

a)      zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),

b)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt VII Zapytania ofertowego,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat lub

c)       drogą elektroniczną (skan  oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)

 1. 2.      Termin składania ofert upływa w dniu  11.12.2018r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

XI. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca    zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego  netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty określonej w § 5.
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
  3. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

 

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników bawełnianych frotte), ładnie opakowanych jako upominek świąteczny, do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, dla pracowników PZAZ zatrudnionych w Zakładzie. ”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.5.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 5.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 6.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 7.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 

 

 

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

artykułów chemii profesjonalnej do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.XI.272.1.3.2018                                                                          Łęczna, dn. 29.11.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986,dalej ustawą Pzp), w związku z  z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl   i   www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 24000000-4  Produkty chemiczne.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego  Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
w załączniku nr 2 - szczegółowy formularz potrzeb  jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
 z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).

8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.

12. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
 i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.

b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.

c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.

d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.

e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
w niezbędnych ilościach.

f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
w miesiącu.

 

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.


IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z normą:

• System zarządzania jakością ISO 9001 lub innym równoważnym systemem

• System zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub innym równoważnym systemem (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia).

 

 

Użycie w Zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

 

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą stosownych ww. dokumentów (certyfikatów lub równoważnych dokumentów) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. dokumentów wraz z ofertą zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. 3.      Do oferty Wykonawca załącza:

a)      szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),

b)      zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)      dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub

b)      pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub

c)       w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),

 1. 2.      Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018r.o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

XI. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 4. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w tym zakresie.

 

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1.                               II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. 1.      Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. 2.      Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
 3. 3.      załącznik Nr 3 -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zorganizowanie  5 – dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork  dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork w przedziale czasowym  od 15.08.2018r. do 31.08.2018r. dla grupy min. 40 – max. 45 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

 

KOD CPV: 63511000-4 – organizacja wycieczek.

 

Miejsce wycieczki: Gdańsk –Gdynia -  Sopot - Malbork

Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawcy postępowania, w ramach przedmiotu zamówienia, muszą zapewnić
w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie (barek – korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego wg. Potrzeb, video , uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010r. na trasie Łęczna – Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich. Autokar pozostaje do dyspozycji uczestników na czas trwania wycieczki. Wszelkie opłaty związane z wyjazdem takie jak koszt paliwa, opłaty parkingowe oraz opłaty za autostrady ponosi Wykonawca;

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia na sumę min. 10 000 PLN;

c) zakwaterowanie w jednym obiekcie - cztery noclegi w Gdańsku w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, wpisanym do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, zlokalizowanego max. 200 m od Morza Bałtyckiego, w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV I telefonem, lodówką, łóżka pojedyncze, nie dopuszcza się łózek piętrowych, do dyspozycji uczestników: czajniki elektryczne, suszarki do włosów, żelazko, leżaki i parawany plażowe. W w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie,  winda w hotelu.

d) Wykonawca w ofercie poda pełną nazwę , dokładny adres i opis hotelu z załączoną mapką wskazującą odległość hotelu od morza ( Uwaga: odległość mierzona będzie trasą pieszą wg ,,Google Maps” dostępnej na stronie internetowej: https:// www.google.pl/maps

e) Wyżywienie w hotelu / pensjonacie w miejscu zakwaterowania:

 • 4x śniadania w formie bufetu
 •  5x obiad (składający się z  co najmniej  dwóch dań +   napój),
 •  5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
 •  1x kolacja,
 • 1x obiadokolacja serwowana,
 • 1x obiadokolacja plenerowa – grillowa z muzyką (min. 3 godziny),
 • 1x obiadokolacja uroczysta w formie wieczorku rozrywkowo – tanecznego
  z muzyką ze wzbogaconym menu i napojami ( min. 5 godzin)
 • napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie

f) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),

g) opiekę ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi)

h) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy program wycieczki 5 – dniowej z uwzględnieniem poniższych punków programu oraz codzienny relaks na plaży morskiej. Wszelkie opłaty związane z biletami wstępu wg programu i przewodnikiem ponosi Wykonawca.

 • Gdańsk Oliwa: Katedra Oliwska + koncert organowy Park im. Adama Mickiewicza – bilety wstępu,
 • Gdańsk: Bazylika Mariacka, Bazylika Św. Brygidy oraz Muzeum II Wojny Światowej – bilety wstępu, zwiedzanie: Śródmieście Gdańskie, Długi Targ, ulicę Mariacką, Starówka, Port Rzeczny, Brama Gdańska, Pomnik Neptuna, Stary Młyn, Fragmenty Fortyfikacji Gdańskiej, Bazylika św. Mikołaja, Klasztor Dominikanów, Droga Królewska, Długie Pobrzeże, po kolacji -  Gdańsk Nocą – spacer po Starym Mieście,
 • Westerplatte – rejs z Gdańska, Pomnik Bohaterów
 • Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – bilet wstępu,
 • Sopot – spacer po deptaku ulicą Monte Cassino, Wejście na Molo Sopockie – bilet wstępu,
 • Gdynia – Skwer Kościuszki, Port Jachtowy, Wejście do Akwarium Gdyńskiego – bilet wstępu,
 •  Szymbark – zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu – bilet wstępu, Biesiada Kaszubska z regionalnym menu przy ognisku
  i poczęstunkiem regionalnymi napojami,
 • Grunwald – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i pól bitwy pod Grunwaldem – bilet wstępu
 • Zapewnienie przez Wykonawcę przewodnika w zwiedzanych miejscach oraz na:

- min. 8h na wycieczce Gdańsk – Sopot – Gdańsk Oliwa – Westerplatte wg programu,

- min. 3,5 h w Malborku,

 - min. 1,5h w Szymbarku,

- min. 1,5h po polach Grunwaldu i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

 

 1. 2.    Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto: 69 750,00zł.

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 69 750,00zł. netto co stanowi równowartość 16 176,91 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 69 750,00zł.

 

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym       Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania:  Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Aktywności.

 

 

 1. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Biuro Podróży AVITUR, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin, biuro@avitur.pl

2)      Biuro Turystyczne WŁÓCZYKIJ, ul. Orla 2, 20-022 Lublin,  biuro@wloczykij.lublin.pl

3)      Biuro Podróży GULIVER, ul. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, lublin@guliver.pl,

4)      Biuro Podróży KAROL TRAVEL, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna, biuro@karoltravel.pl,

5)      Przedsiębiorstwo STANPOL, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, stanpol@stanpol.info.

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Biuro Podróży AZYMUT, ul. Kilińskiego 39, 07-410 Ostrołęka,  oferta na kwotę brutto  70 000,00 zł., ofercie przyznano 84,53 punkty,

2)      Biuro Podróży ANAWA TOUR Anna Szadokierska, ul. B. Krzywoustego 52, 70-317 Szczecin, oferta na kwotę brutto  68 040,00 zł, ofercie przyznano 86,97 punktów,

3)      Przedsiębiorstwo Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 59 175,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

                za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3 , 21-010 Łęczna

Cena oferty netto: 59 175,00 zł, cena oferty brutto: 59 175,00 zł.

 

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                               
Zatwierdzam

                                                                                                                                                                       Dyrektor Małgorzata Paprota

* - niepotrzebne skreślić

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia -Sopot - Malbork w terminie 15.08 – 31.08.2018r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

Łęczna, dnia 11.07.2018r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.2.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
zaprasza do składania ofert na:
zorganizowanie   5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork  dla grupy min. 40 osób – max. 45 osób  

 

 1. I.     Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna  NIP: 505-00-56-689  tel. 81-752-29-20 www.zaz.leczna.pl,
mail: pzazleczna@wp.pl.

 

 1. II.  Tryb

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz 1870 ze zm.),  zgodnie
z Zarządzeniem 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

 

 1. III.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork w przedziale czasowym  od 15.08.2018r. do 31.08.2018r. dla grupy min. 40 – max. 45 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

 

KOD CPV: 63511000-4 – organizacja wycieczek.

 

Miejsce wycieczki: Gdańsk –Gdynia -  Sopot - Malbork

Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawcy postępowania, w ramach przedmiotu zamówienia, muszą zapewnić
w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie (barek – korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego wg. Potrzeb, video , uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010r. na trasie Łęczna – Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich. Autokar pozostaje do dyspozycji uczestników na czas trwania wycieczki. Wszelkie opłaty związane z wyjazdem takie jak koszt paliwa, opłaty parkingowe oraz opłaty za autostrady ponosi Wykonawca;

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia na sumę min. 10 000 PLN;

c) zakwaterowanie w jednym obiekcie - cztery noclegi w Gdańsku w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, wpisanym do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, zlokalizowanego max. 200 m od Morza Bałtyckiego, w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV I telefonem, lodówką, łóżka pojedyncze, nie dopuszcza się łózek piętrowych, do dyspozycji uczestników: czajniki elektryczne, suszarki do włosów, żelazko, leżaki i parawany plażowe. W w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie,  winda w hotelu.

d) Wykonawca w ofercie poda pełną nazwę , dokładny adres i opis hotelu z załączoną mapką wskazującą odległość hotelu od morza ( Uwaga: odległość mierzona będzie trasą pieszą wg ,,Google Maps” dostępnej na stronie internetowej: https:// www.google.pl/maps

e) Wyżywienie w hotelu / pensjonacie w miejscu zakwaterowania:

 • 4x śniadania w formie bufetu
 •  5x obiad (składający się z  co najmniej  dwóch dań +   napój),
 •  5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
 •  1x kolacja,
 • 1x obiadokolacja serwowana,
 • 1x obiadokolacja plenerowa – grillowa z muzyką (min. 3 godziny),
 • 1x obiadokolacja uroczysta w formie wieczorku rozrywkowo – tanecznego
  z muzyką ze wzbogaconym menu i napojami ( min. 5 godzin)
 • napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie

f) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),

g) opiekę ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi)

h) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy program wycieczki 5 – dniowej z uwzględnieniem poniższych punków programu oraz codzienny relaks na plaży morskiej. Wszelkie opłaty związane z biletami wstępu wg programu i przewodnikiem ponosi Wykonawca.

 • Gdańsk Oliwa: Katedra Oliwska + koncert organowy Park im. Adama Mickiewicza – bilety wstępu,
 • Gdańsk: Bazylika Mariacka, Bazylika Św. Brygidy oraz Muzeum II Wojny Światowej – bilety wstępu, zwiedzanie: Śródmieście Gdańskie, Długi Targ, ulicę Mariacką, Starówka, Port Rzeczny, Brama Gdańska, Pomnik Neptuna, Stary Młyn, Fragmenty Fortyfikacji Gdańskiej, Bazylika św. Mikołaja, Klasztor Dominikanów, Droga Królewska, Długie Pobrzeże, po kolacji -  Gdańsk Nocą – spacer po Starym Mieście,
 • Westerplatte – rejs z Gdańska, Pomnik Bohaterów
 • Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – bilet wstępu,
 • Sopot – spacer po deptaku ulicą Monte Cassino, Wejście na Molo Sopockie – bilet wstępu,
 • Gdynia – Skwer Kościuszki, Port Jachtowy, Wejście do Akwarium Gdyńskiego – bilet wstępu,
 •  Szymbark – zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu – bilet wstępu, Biesiada Kaszubska z regionalnym menu przy ognisku
  i poczęstunkiem regionalnymi napojami,
 • Grunwald – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i pól bitwy pod Grunwaldem – bilet wstępu
 • Zapewnienie przez Wykonawcę przewodnika w zwiedzanych miejscach oraz na:

- min. 8h na wycieczce Gdańsk – Sopot – Gdańsk Oliwa – Westerplatte wg programu,

- min. 3,5 h w Malborku,

 - min. 1,5h w Szymbarku,

- min. 1,5h po polach Grunwaldu i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

 

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1 200,00zł. ( słownie jeden tysiąc dwieście złotych )  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem, przed upływem terminu składania ofert, na rachunek bankowy: Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki Gdańsk – Gdynia – Sopot - Malbork

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w  przedziale czasowym  : od  15.08  do 31.08.2018r.,

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 

2)      posiadają niezbędne doświadczenie i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu z należytą starannością wykonali co najmniej trzy usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu dla grupy min. 40 osób wycieczki trwającej minimum 5 dni

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:

-  oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz wykaz usług zgodnie ze wzorem zawartym w tym formularzu;

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług, przy czym dokumentami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów lub złożą dokumenty nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

3)      dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia w tym, co najmniej:
a) jednego pilota wycieczki posiadającego dokument legitymacji pilota wycieczek, wydany przez uprawniony do tego Urząd Marszałkowski;

b) jedną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, posiadającą/posiadającego dyplom lub świadectwo uprawniające do wykonywania zawodu

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania i  kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, legitymacji pilota wycieczek oraz dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów lub złożą dokumenty nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. 7.      Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2018r.  o godzinie 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. XI.             Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

 1. XII.          Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.2.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

                              II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

 1. XIII.       Lista załączników.

 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia -Sopot - Malbork w terminie 15.08 – 31.08.2018r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

Łęczna, dnia 11.07.2018r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.2.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
zaprasza do składania ofert na:
zorganizowanie   5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork  dla grupy min. 40 osób – max. 45 osób  

 

 1. I.     Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna  NIP: 505-00-56-689  tel. 81-752-29-20 www.zaz.leczna.pl,
mail: pzazleczna@wp.pl.

 

 1. II.  Tryb

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz 1870 ze zm.),  zgodnie
z Zarządzeniem 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

 

 1. III.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork w przedziale czasowym  od 15.08.2018r. do 31.08.2018r. dla grupy min. 40 – max. 45 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

 

KOD CPV: 63511000-4 – organizacja wycieczek.

 

Miejsce wycieczki: Gdańsk –Gdynia -  Sopot - Malbork

Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawcy postępowania, w ramach przedmiotu zamówienia, muszą zapewnić
w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie (barek – korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego wg. Potrzeb, video , uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010r. na trasie Łęczna – Gdańsk – Gdynia - Sopot - Malbork - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich. Autokar pozostaje do dyspozycji uczestników na czas trwania wycieczki. Wszelkie opłaty związane z wyjazdem takie jak koszt paliwa, opłaty parkingowe oraz opłaty za autostrady ponosi Wykonawca;

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia na sumę min. 10 000 PLN;

c) zakwaterowanie w jednym obiekcie - cztery noclegi w Gdańsku w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, wpisanym do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, zlokalizowanego max. 200 m od Morza Bałtyckiego, w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV I telefonem, lodówką, łóżka pojedyncze, nie dopuszcza się łózek piętrowych, do dyspozycji uczestników: czajniki elektryczne, suszarki do włosów, żelazko, leżaki i parawany plażowe. W w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie,  winda w hotelu.

d) Wykonawca w ofercie poda pełną nazwę , dokładny adres i opis hotelu z załączoną mapką wskazującą odległość hotelu od morza ( Uwaga: odległość mierzona będzie trasą pieszą wg ,,Google Maps” dostępnej na stronie internetowej: https:// www.google.pl/maps

e) Wyżywienie w hotelu / pensjonacie w miejscu zakwaterowania:

 • 4x śniadania w formie bufetu
 •  5x obiad (składający się z  co najmniej  dwóch dań +   napój),
 •  5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
 •  1x kolacja,
 • 1x obiadokolacja serwowana,
 • 1x obiadokolacja plenerowa – grillowa z muzyką (min. 3 godziny),
 • 1x obiadokolacja uroczysta w formie wieczorku rozrywkowo – tanecznego
  z muzyką ze wzbogaconym menu i napojami ( min. 5 godzin)
 • napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie

f) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),

g) opiekę ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi)

h) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy program wycieczki 5 – dniowej z uwzględnieniem poniższych punków programu oraz codzienny relaks na plaży morskiej. Wszelkie opłaty związane z biletami wstępu wg programu i przewodnikiem ponosi Wykonawca.

 • Gdańsk Oliwa: Katedra Oliwska + koncert organowy Park im. Adama Mickiewicza – bilety wstępu,
 • Gdańsk: Bazylika Mariacka, Bazylika Św. Brygidy oraz Muzeum II Wojny Światowej – bilety wstępu, zwiedzanie: Śródmieście Gdańskie, Długi Targ, ulicę Mariacką, Starówka, Port Rzeczny, Brama Gdańska, Pomnik Neptuna, Stary Młyn, Fragmenty Fortyfikacji Gdańskiej, Bazylika św. Mikołaja, Klasztor Dominikanów, Droga Królewska, Długie Pobrzeże, po kolacji -  Gdańsk Nocą – spacer po Starym Mieście,
 • Westerplatte – rejs z Gdańska, Pomnik Bohaterów
 • Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – bilet wstępu,
 • Sopot – spacer po deptaku ulicą Monte Cassino, Wejście na Molo Sopockie – bilet wstępu,
 • Gdynia – Skwer Kościuszki, Port Jachtowy, Wejście do Akwarium Gdyńskiego – bilet wstępu,
 •  Szymbark – zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu – bilet wstępu, Biesiada Kaszubska z regionalnym menu przy ognisku
  i poczęstunkiem regionalnymi napojami,
 • Grunwald – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i pól bitwy pod Grunwaldem – bilet wstępu
 • Zapewnienie przez Wykonawcę przewodnika w zwiedzanych miejscach oraz na:

- min. 8h na wycieczce Gdańsk – Sopot – Gdańsk Oliwa – Westerplatte wg programu,

- min. 3,5 h w Malborku,

 - min. 1,5h w Szymbarku,

- min. 1,5h po polach Grunwaldu i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

 

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1 200,00zł. ( słownie jeden tysiąc dwieście złotych )  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem, przed upływem terminu składania ofert, na rachunek bankowy: Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki Gdańsk – Gdynia – Sopot - Malbork

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w  przedziale czasowym  : od  15.08  do 31.08.2018r.,

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 

2)      posiadają niezbędne doświadczenie i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu z należytą starannością wykonali co najmniej trzy usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu dla grupy min. 40 osób wycieczki trwającej minimum 5 dni

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:

-  oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz wykaz usług zgodnie ze wzorem zawartym w tym formularzu;

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług, przy czym dokumentami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów lub złożą dokumenty nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

3)      dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia w tym, co najmniej:
a) jednego pilota wycieczki posiadającego dokument legitymacji pilota wycieczek, wydany przez uprawniony do tego Urząd Marszałkowski;

b) jedną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, posiadającą/posiadającego dyplom lub świadectwo uprawniające do wykonywania zawodu

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania i  kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, legitymacji pilota wycieczek oraz dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. dokumentów lub złożą dokumenty nieważne lub niepotwierdzające spełniania warunku, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. 7.      Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2018r.  o godzinie 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. XI.             Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

 1. XII.          Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. I.                   Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. 1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. 2.     z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.2.2018 na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit. cRODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)   wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. 4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. 5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. 6.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. 7.    posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. 8.    nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

                              II.          Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

 1. XIII.       Lista załączników.

 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.18.2017                                                                        Łęczna, dn.28.12.2017r.

 

Zapytanie ofertowe:

 na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl  lub  http://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 30213000-5, 30213100-6

 

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,

2)      Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.

3)       Zakres zadań objętych opieką informatyczną:

a)      Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;

b)      Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi                             i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;

c)      Zarządzanie systemem Windows Server 2012 R2. Wymagana certyfikacja MSCA dla Windows Server w wersji 2012.

d)     Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory. Wymagana certyfikacja Windows Server Active Directory, Configuring.

e)      Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922),

f)       Zarządzanie sieciowym systemem kopii zapasowych, poprawne zabezpieczenie oraz okresowe odtwarzanie danych.

g)      Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;

h)      Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;

i)        Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, instalowanie dodatkowych oraz nowych instalacji oprogramowania;

j)        Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego projektów informatycznych oraz zarządzanie usługami IT. Wymagane certyfikacje ITIL Foundation i Prince2 Foundation.

k)      Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;

l)        Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych                         oraz zapobieganie infekcjom;

m)    Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.

n)      Modernizacja i instalacja okablowania sieciowego. Wymagana certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant).

 • o)      Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,

p)      Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 7 na miesiąc. Wykonawca  w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,

q)      Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu.

r)       Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta                      w sytuacji awarii sprzętu,

s)       Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia:                               od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnienia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

b. posiadania niezbędnej wiedzy i wymaganego doświadczenia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonania z należytą starannością co najmniej 3 usług obejmujących swym zakresem obsługę informatyczną według opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiającego których należyte wykonanie potwierdzą dokumentami załączonymi do oferty.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,

c) referencje potwierdzające wykonanie usług  oraz certyfikacje: MSCA dla Windows Server w wersji 2012, Windows Server Active Directory, Configuring,  ITIL i Prince2, certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant)- kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  9.01.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

3)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.13.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 97 000,00 zł netto co stanowi równowartość 23 234,09 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 103 305,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

      1) SŁABEK S.C. , ul. Gościnna 9/20,20-532 Lublin

       e-mail: tomekslabek@wp.pl

      2) TOMIK, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

             e-mail: tomik@tomik.info      

      3) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

       e-mail: tymwar@wp.pl

      4) WIGANT S.C.  Marcin Całka Artur Drąg, Ciechanki 22a, 21-013 Puchaczów

       e-mail : wigant@o2.pl

      5)ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek,ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna

       e-mail : marko196507@interia.pl

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

oferta na kwotę brutto 18 611,00 zł., oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny została podana niewłaściwa (nieistniejąca) stawka podatku VAT w wysokości 3% w pozycji nr 52 szczegółowego formularza potrzeb – załącznik nr 2, w związku z tym została odrzucona.

      2)TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn        

oferta na kwotę brutto 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn        

oferta na kwotę netto: 96 472,00 zł, kwota brutto: 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.15.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1               i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15119000-5, 15131130-5, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 109 000,00 zł netto co stanowi równowartość        euro 26 108,41 (1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia:   114 450,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 1) LADROS S.C., Łuszczów Drugi 2, 20-258 Łuszczów Drugi,

 e-mail: biuro@ladros.pl

       2) Publimar Sp.  J. Lucjan Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin

       e-mail: biuro@publimar.pl

       3) Gramar Sp. z o.o., ul. Żołnierzy W I N 20, 22-200 Włodawa

       e-mail: annakukawska4@gmail.com

      4) Zakład Mięsny Wasąg Sp. J., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj

       e-mail: zamowienia@wasag.pl

      5)KABANOS Sp.J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin

e-mail:kabanos@kabanos.lublin.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Zakład Mięsny Wasąg Sp. J., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj

         oferta na kwotę brutto 114 718,80 zł., ofercie przyznano 98,96 punktów

      2)Masarnia Ubojnia „Zemat”, Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. J., ul. Łąkowa 1,

           21-310 Wohyń

         oferta na kwotę brutto 117 006,75 zł., ofercie przyznano 97,02 punktów

 

3) KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8,                         26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A

         oferta na kwotę brutto 113 522,22 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8,                                26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A

oferta na kwotę netto 108 116,40 zł, kwotę brutto 113 522,22 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.14.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu                     do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1               i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15131500-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę  39 000,00 zł netto co stanowi równowartość 9 341,54 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia:  40 950,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

      1) INDYKPOL  S.A. Centrum Dystrybucyjne, ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin,

      e-mail: indykpolpl@o2.pl

      2) LADROS S.C., Łuszczów Drugi 2,20-258 Łuszczów Drugi

            e-mail: biuro@ladros.pl

           3)KABANOS Sp.J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin

e-mail:kabanos@kabanos.lublin.pl

     4) Publimar Sp.  J. Lucjan Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin

       e-mail: biuro@publimar.pl

     5) SOLIDEZ Sp. z o.o.,ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62

      e-mail:daniel.matysek@solidez.pl

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8,                         26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A

         oferta na kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8,                         26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A

oferta na kwotę netto: 38 848,00 zł,  kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

      

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.17.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek                  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1                    i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331170-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę  32 000,00 zł netto co stanowi równowartość 7 664,85 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 33 600,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

            1) Agram S.A., ul. Mełgiewska 104, Lublin, e-mail: sekretariat@agram.pl

            2) Drimpol Sp. z o.o. o/Lublin, Elizówka 60A, 21-003 Elizówka

             e-mail: lublin@drimpol.com.pl

            3) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin

              e-mail: iglotex@iglotex.com.pl; bok.lublin@iglotex.com.pl

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie,                                        ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin

oferta na kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów

   

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

      

 

 

Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie,                                        ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin

oferta na kwotę netto 30 938,20 zł, kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                   

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.16.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa                  do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1               i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15810000-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 36 000,00 zł netto co stanowi równowartość    euro 8 622,96 (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 37 800,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 1) PIEKARNIA GRELA , ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew

       e-mail: piekarniagrela1@gmail.com

2) PIEKARNIA GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA CYCÓW, ul. Chełmska  40,                                   21-070 Cyców, e-mail: gscycow@wp.pl     

3) PIEKARNIA Hołowiński Tomasz, ul. Mickiewicza 14, 21-010 Łęczna

e-mail: holowinski@gazeta.pl

4) HUSZALUK GRAŻYNA FIRMA HANDLOWA GRAGO, ul. Gwarków 5

21-010 Łęczna, e-mail: gragogold@o2.pl

5)NIVPOL Piekarnia,ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów

       e-mail: nivpol@wp.pl

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) PIEKARNIA GRELA Sp.J. , ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew

         oferta na kwotę brutto 52 292,23 zł., ofercie przyznano  71,58 punktów

 2)NIVPOL  Anna Niwińska Sp.J.,ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów

         oferta na kwotę brutto  38 642,39 zł., ofercie przyznano  96,86 punktów

3)FIRMA HANDLOWA GRAGO GRAŻYNA HUSZALUK, ul. Gwarków 5

       21-010 Łęczna

       oferta na kwotę brutto  37 430,99 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

FIRMA HANDLOWA GRAGO GRAŻYNA HUSZALUK, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna

     

 oferta na kwotę netto 35 634,50 zł,  kwotę brutto  37 430,99 zł., ofercie przyznano 100 punktów

      

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego                          dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 09134100-8
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 30 000,00 zł netto co stanowi równowartość 7 185,80 euro (1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 36 900,00 zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):

      dział 852, rozdz. 85295 § 4210, nr zadania 3.14

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: z działalności gospodarczej,

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      LOTOS PALIWA Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja paliw Nr 325 w Łęcznej,

2)      SHELL Polska Stacja Paliw, Anex –Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

3)      DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak, Stacja Paliw Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin,

4)      MOBILL Stacja Paliw, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

5)      M.E.R.M. Wieczorek Spółka Jawna, Kajetanówka 45, 21-020 Milejów

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      SHELL Polska Stacja Paliw, Anex –Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,62 zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,45 zł., ofercie przyznano 99,63  punktów

2)      DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak, Stacja Paliw Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin, cena netto za 1 litr paliwa 3,68 zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,53 zł., ofercie przyznano 94,92 punktów

3)      Stacja Paliw MOBILL Paź Radosław, Steć Wojciech s.c., ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa, cena netto za 1 litr paliwa 3,50 zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,30 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana                     za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Stacja Paliw MOBILL Paź Radosław, Steć Wojciech s.c., ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa, cena netto za 1 litr paliwa 3,50 zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,30 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                                                                    Zatwierdzam

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

                                                                      Łęczna, dn. 18.12.2017r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński

-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna

 

                                                                                          Wykonawcy

                                                                                             uczestniczący w postępowaniu

nr sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2017

 

 

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zamówienia na: ”zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych                                       i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

 

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 6 150,00 złotych brutto.

2. Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu iż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 

 

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

                                                                               

                                                                                 Dyrektor  PZAZ

       mgr Małgorzata Paprota

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.17.2017                                                                        Łęczna, dn.14.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy mrożonek
do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej -  CPV: 15331170-9

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy mrożonek wg -  CPV: 15331170-9 podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa mrożonek będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone mrożonki: rozmrożenie, objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mrożonki: zgodne z temperaturą zamrożenia, wysokiej jakości warzywa i owoce, opakowania hermetyczne z etykietą produktu i terminem ważności; filety rybne mrożone (szaterpack), bez lodu, wysokiej jakości z etykietą i terminem ważności, dostarczane zamrożone w temp. zgodnej z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi, nie pochodzenia chińskiego, dostawy przynajmniej dwa razy w tygodniu.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

7. Zapłata za zakup i dostawę mrożonek będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty),

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  22.12.2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2),

2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.16.2017                                                                        Łęczna, dn.14.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy pieczywa
do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej -  CPV: 15810000-9

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy pieczywa  wg CPV: 15810000-9 podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa pieczywa będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem  lub e- mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone pieczywo: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN
i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieczywo: świeże, dostarczane w temp. zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt;

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

7. Zapłata za zakup i dostawę pieczywa będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia;

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty),

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  22.12.2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2),

2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.15.2017                                                                        Łęczna, dn.14.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin
do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej -  CPV:15119000-5, 15131130-5.

 II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy mięsa i wędlin wg -  CPV:15119000-5, 15131130-5: podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa mięsa i wędlin będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczony mięsa i wędlin : objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. mięso i wędliny CPV:15119000-5, 15131130-5: ilość zgodna z zamówieniem; mięso-  świeże z uboju, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; wędliny- świeże, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; dostarczane w temperaturze zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi samochodem spełniającym warunki transportu mięsa i jego przetworów; dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

7. Zapłata za zakup i dostawę drobiu będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty),

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  22.12.2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2),

2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.14.2017                                                                        Łęczna, dn.14.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy drobiu
do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej -  CPV: 15131500-0

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy drobiu wg -  CPV: 15131500-0 podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa drobiu będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczony drób: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN
i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drób: świeży, nie mrożony, dostarczany w temp. zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

7. Zapłata za zakup i dostawę drobiu będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty),

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  22.12.2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2),

2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.13.2017                                                                        Łęczna, dn.14.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców
do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy art. rolno-spożywczych, warzyw
i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej   CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców wg
CPV: 15331000-7 , CPV:15300000-1 podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące art. rolno-spożywcze, warzywa, owoce: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez  PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty żywnościowe-  art. rolno- spożywcze, warzywa i owoce CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1: z długimi terminami ważności produktów, nie krótszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, świeże, nieuszkodzone, dobrej jakości, ziemniaki pakowane w workach do 25 kg, dostawy codziennie poniedziałek- piątek.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

7. Zapłata za zakup i dostawę art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

a) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty),

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  22.12.2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1)      zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,

2)      zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny
i pisma o jej dokonanie. 

3)      zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

4)      zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 

 

 

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2),

2. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.12.2017                                                                           Łęczna, dn.07.12.2017

 

Zapytanie ofertowe na  przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego                                  dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęcznatel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

 

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup oleju napędowego CPV: 09134100-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:

 a) Dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej                         w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.

b) Przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości                        do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy          do odmowy realizacji zamówienia.

c) Wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

d) Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję                 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.220).

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                                     oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),

b) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                                       do ewidencji działalności gospodarczej.

d) kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne                             (Dz. U. z 2017 r. poz. 220);

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.                        Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52,                    21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 18.12.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone                          po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert : S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Warunki gwarancji:

1.) Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz.1680). Parametry paliw nie ujęte                      w rozporządzeniu muszą być zgodne z PN-EN 228 i PN-EN 590.

2.) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego.

3.) Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).

2. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić ilości dostaw                                    a Wykonawca zwiększy lub zmniejszy ilość zamówienia. W przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

3. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy.

4. Numery rejestracyjne pojazdów, do których będzie tankowane paliwo:

1) LLE 1H11

2) LLE 09800

3) LLE 15001

4) autobus LLE 24333

będące w posiadaniu PZAZ w Łęcznej.

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej z załączniku nr 1 stacji –                          z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy.

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby kary umowne były potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

 

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

PZAZ.XI.272.1.10.2017                                                                        Łęczna, dn.07.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24513000-3

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej wg CPV: 24513000-3 podana                 w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy

6. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m. w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do czterech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości 2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).

8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się                                 do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt wykonawcy.

12. W czasie trwania umowy, wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni                         i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:

13) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.

14) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.

14) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.

16) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni                             i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.

17) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze i instrukcje stanowiskowe i parametryczne w niezbędnych ilościach.

18) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum dwa razy                      w miesiącu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów                      do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty: • System zarządzania jakością ISO 9001• System zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia).

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

c) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3),

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 18.12.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

Małgorzata Paprota

Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

3. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.11.2017                                                                        Łęczna, dn. 07.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24250000-1

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej wg CPV: 24250000-1 podana                 w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy

6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                 i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy                                         i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                          do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów                      do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ  tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b) szczegółowy formularz potrzeb ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

c) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 3),

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                               do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                             w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia                    do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 18.12.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

Małgorzata Paprota

Dyrektor PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Szczegółowy formularz potrzeb (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3. Wzór umowy (załącznik nr 3)

 

 

PZAZ.XI.272.1.9.2017                                                                      Łęczna, dn. 01.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych                      do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia                           16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych                      do drukarek wg CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8, podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym                            do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została                    w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 20% w zakresie asortymentu i ilości. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego                  z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

2. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego

3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.                       5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym)                               pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.

7. Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia                                   i sukcesywnych dostaw: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

2) sytuacji finansowej i ekonomicznej: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                        oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),

b) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia                                do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę                            w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Cena ofertowa brutto – waga 100%

XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

c)       drogą elektroniczną (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)

Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 11.12.2017r. do godziny 10.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone                             po terminie nie będą uwzględniane.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

                                                                                   

                                                                                     Dyrektor  PZAZ

       mgr Małgorzata Paprota

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

PZAZ.XI 272.1.8.2017                                                                      Łęczna, dnia 29.11.2017r.

 

 

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW DOMOWYCH DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) oraz Zarządzeniem                          Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający informuje, że F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin - Wykonawca wyłoniony w dniu 27.11.2017r. w drodze przeprowadzonego postępowania odmówił podpisania umowy w zakresie realizacji zadania z powodu błędnie przyjętej kalkulacji.

Działając zgodnie z art. 94 ust.3 UPzp, Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:

OFERTA Nr 1 – złożona przez ORTIKON A. Rzymowski, R. Wasilik S.J. ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, oferta na kwotę brutto 9 157,25 zł., ofercie przyznano 58,62 punktów

 

 

 

Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl oraz przekazano Wykonawcom.

 

 

                                                                                                                   Dyrektor PZAZ

                                                                                                                Małgorzata Paprota

 

PZAZ.XI.272.1.8.2017

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:

  zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników frotte bawełnianych)                            dla pracowników PZAZ w Łęcznej.

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1.  Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych – 84 komplety (4 sztuki                       w komplecie) ręczników frotte bawełnianych wg CPV: 39514100-9 została podana                    w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się                         na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni                             od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

II.  Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 400,00 zł netto co stanowi równowartość 2 012,02 euro (1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 10 332,00 zł.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym
  (dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4210,  źródła finansowania:  FA oraz ZFŚS

 

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1) Anwo J i A Dawid Sp.J., ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin

 2) ALA Dariusz Całka, ul. Długa 20, 10-417 Olsztyn

      3) FPH Furora, ul. Przedwiośnie 2/1A, 20-533 Lublin

     4) Halmark Sp. z o. o., ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin

     5) Ortikon Sp. J., Kozubszczyzna 52 a, 21-030 Motycz

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      ORTIKON A. Rzymowski, R. Wasilik S.J. ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin,  oferta na kwotę brutto  9 157,25 zł., ofercie przyznano 58,62 punktów,

2)      APHU MODEP Mirosław Dudzik S.J., ul. Krakowska 127 A, 34-120 Andrychów, oferta na kwotę brutto  9 195,48 zł., ofercie przyznano 58,38 punktów,

3)      F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin, oferta na kwotę brutto  5 368,51 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana                          za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin, oferta na kwotę brutto  5 368,51 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                              

 

 

 

                                                                  Zatwierdzam

 

                                                                               mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.7.2017

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Notatka służbowa z wyboru oferty w postępowaniu na:

Na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w terminie 8.-10.12.2017r.       dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej                        w Łęcznej.

 

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 47 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zmniejszeniu do 5 osób
  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

KOD CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

 1. Miejsce wycieczki :Węgry Mezőkövesd,
 2. Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Mezőkövesd – Eger- Mezőkövesd - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do
3 osób na wózkach inwalidzkich;

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie:

2 noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym, który posiada w swoim obiekcie baseny
z wodą termalną, leczniczą, spa, saunę, siłownię, programy odnowy biologicznej -
 w pokojach 2 osobowych z łazienkami (w tym co najmniej 3 pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich
i mających problemy z poruszaniem się: dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie) każdy z pełnym węzłem sanitarnym, winda
w hotelu, posiadającym infrastrukturę: oprzyrządowanie pomocnicze dla osób mających problemy z poruszaniem się. 

Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z ww. infrastruktury Hotelu w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej, bez dodatkowych opłat).

d) Wyżywienie:

2 x śniadania w hotelu ( stół szwedzki ),

3 x obiad w tym:

 • jeden na Słowacji na trasie przejazdu na Węgry (zupa, drugie danie + napój),
 • jeden w Restauracji Regionalnej w Mezőkövesd, drugiego dnia, ( zupa, drugie danie + napój),
 • jeden na trasie powrotnej do Polski na Węgrzech w formie bufetu ( z możliwością wyboru zup, drugich dań, sałatek, przekąsek i napoi)

3 x kolacja bufetowa w tym :

 • jedna kolacja w hotelu – pierwszego dnia pobytu i dodatkowo wieczorne spotkanie  integracyjne w Stylowej Piwnicy - Doliny Pięknej Pani w Egerze , min.: co najmniej 2 godziny z muzyką i degustacją  wędlin, warzyw, serów żółtych
  i napoi – pierwszego dnia pobytu ,
 • jeden uroczysty wieczór bankietowy w Restauracji w Egerze, z muzyką na żywo min 4 godz., z bogatym menu (obiadokolacja typu all inclusive – jedzenie
  i napoje) - drugiego dnia pobytu
 • jedna kolacja na Słowacji na trasie przejazdu do Polski  (jedno ciepłe danie, kanapki, plus zimna płyta, kawa, herbata, napój do wyboru).

 

Napoje dla uczestników min. 0,5 litr wody mineralnej dziennie oraz kawa, herbata do dyspozycji w autokarze -bezpłatnie.

e) Opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi),

g) Zwiedzanie z  przewodnikiem EGERU:  neoklasycystyczna bazylika z lat 1831-1836, barokowy kościół minorytów, eklektyczny ratusz miejski, cerkiew zbudowana przez uchodźców serbskich pod koniec XVIII w., barokowo-rokokowy budynek Liceum Karola Eszterhazego wraz z obserwatorium astronomicznym, minaret, barokowy kościół franciszkanów z XVIII w., Zamek, ulica Kossutha, pałac Arcybiskupa, w tym spacer „EGER BY NIGHT” oraz Dolina Pięknej Pani.

h) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

i) udział w Kiermaszu wyrobów węgierskich w Egerze 3 dnia pobytu,

j) 3 dnia pobytu zwiedzanie podziemnej trasy egerskiej „MIASTO POD MIASTEM”
w Egerze.

     k) Pakiet dodatkowych zabiegów lub masaży w SPA Beauty & Therapy: 

medycznych, relaksacyjnych i kosmetycznych, kuracji kąpielowych, w  czasie pobytu  do wyboru   dla każdego uczestnika wycieczki w kwocie 300 zł za osobę.

l) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby).

 

      II.  Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 55 000,00zł netto co stanowi równowartość 13 173,97 euro (1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 55 000,00zł. W związku z otrzymaną ofertą                    na kwotę netto/brutto 57 105,00 zł wartość zamówienia zwiększono do tej kwoty.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym
  (dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4300,  źródła finansowania:   ZFA oraz ZFŚS

 

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Centrum Podróży Koliber, ul. F. Chopina 7/26, 20-026 Lublin    

2) B. T. Tairon Turystyka Aktywna i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych,                                              ul. Berberysowa, 20-258 Turka

    3) Biuro Podróży Guliver, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

    4) Karol Travel Biuro Podróży, ul. Pawlak 8, 21-010 Łęczna

    5) Stanpol Biuro Podróży, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna,  oferta na kwotę brutto  57 105,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana                          za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna,  oferta na kwotę brutto  57 105,00 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                              

 

                                                         

                                                                Zatwierdzam

 

                                                                            mgr Małgorzata Paprota

                                                                                            Dyrektor

 

PZAZ.XI.272.1.8.2017                                                                      Łęczna, dn. 15.11.2017r.

                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników frotte bawełnianych) dla pracowników PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych –84 komplety (4 sztuki w komplecie) ręczników frotte bawełnianych wg CPV: 39514100-9 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się                         na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni                             od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 11.12.2017r.

V. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami                   i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału                                 w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1.  Formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

2. Zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

IX. Zapytania o przedmiot zamówienia:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

c)       drogą elektroniczną (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)

 

Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 23.11.2017r. do godziny 10.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

                                                                                     

                                                                                     Dyrektor  PZAZ

       mgr Małgorzata Paprota

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

PZAZ.XI.272.1.8.2017                                                                                        Załącznik Nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na zakup i dostawę tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

I. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………....

Siedziba……………………………………………………………………………..

nr telefonu/faksu………………………………………………………………….....

nr NIP…………………………………………………………………………….....

nr REGON………………………………………………………………………......

www…………………………………………………………………………….......

e-mail……………………………………………………………………………......

 

II Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel./fax. 081-7522920.

III Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą tabelą.

 

Ogółem cena ofertowa za dostawę niżej wymienionych produktów wynosi:

 

1) cena netto……………………………………….…………………………...zł

 

2) podatek VAT…………………………..………….…………..……………..zł

 

3) cena brutto……………………………….……………………………….….zł

 

4) słownie cena brutto…………………………………………………………..zł

 

L.p.

Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

Stawka podatku VAT

Wartość podatku VAT (zł)

 

Wartość brutto (zł)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

1.

Ręcznik

typu Greno – Perfect

Zestaw składa się                  z dwóch ręczników w rozmiarze 50x90                i dwóch ręczników 70x140 (razem 4 ręczniki w komplecie)

-Ręczniki frotte, 100% bawełna, gramatura 550 g/m2 - 600g/m2,

Różne zestawy kolorystyczne:

krem/czarny- 5 szt.

cappucino / czarny –   5 szt.

krem / czekoladowy –  7 szt.

cappucino/ czekoladowy – 15 szt.

krem/czerwony – 3 szt.

cappucino / czerwony –   3 szt.

cappucino / lila –   7 szt.

krem / lila –   10 szt.

cappucino / pistacja –   10 szt.

krem / pistacja –   5 szt.

cappucino / pomarańcza –   2 szt.

krem / pomarańcza –   2 szt.

cappucino / turkus –   5 szt.

krem / turkus –   5 szt.

kpl.

84

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 Opis liczenia tabeli:

 Poz. 6 = mnożenie poz. 4 x poz.5,

Poz. 7 - należy wpisać % stawki podatku VAT,

Poz. 8 = mnożenie poz.6 x  poz.7,

Poz. 9 = poz.6 + poz.8

 

IV. Oświadczam, że akceptuję:

1) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane firmy do zaakceptowanego wzoru umowy).

V. Oświadczam, że:

1.   Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2.   Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3.    Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.    Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: wsprawie podpisania umowy należy skontaktować się                           z: …………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1.  …………...………….……...………  2. ……...…………..…..………………

3. ………………………………………  4. ………………………….…….…….

5. ……..…………………………….….  6. …………………….….…………….

 

VII. Zastrzeżenie wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

 

Inne informacje wykonawcy:

1 .............................................................…

       …………………………..                                             

         (podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

PZAZ.XI.272.1.8.2017r.                                                                                 Załącznik Nr 2

 

 

/wzór umowy/

UMOWA  Nr …./2017/PZAZ

                                               zawartej w dniu …………pomiędzy:

Powiatem Łęczyńskim - Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Małgorzatę Paprotę

zwanym dalej „Zamawiającym”,

 

a

Firmą/Przedsiębiorstwem ..........................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................................

wpisaną/ym w dniu ..................... do rejestru handlowego, prowadzoną/ego

przez Sąd Rejonowy w ................................. Wydział ....................................................

Gospodarczy Rejestrowy ...............................  Dział B .....................................................

z kapitałem zakładowym ..............................  PLN

wpisaną/ym w dniu ....................................... do rejestru ewidencji działalności

gospodarczej ................................................. pod nr ...........................................

NIP ...................................... REGON ...................... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.

 

Wykonawcę reprezentuje:…………………………………………………………………….

 

Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tekstylia domowe –84 komplety ( 4 sztuki w komplecie) ręczników frotte bawełnianych do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt w terminie do 11.12.2017r. od daty podpisania umowy zgodnie z ofertą.
 2. Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu                      ofertowym, stanowiącą integralną część umowy i wynosi: netto……………………………………(słownie)………………………………

brutto………………………………………..(słownie)……………………………………

§2

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostawy i otrzymania faktury.
 2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

                  NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425

Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                 ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez jego podpisu na fakturze.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.

§4

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty określonej w § 5.
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 

§5

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.

 

 

§7

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

________________________                                           ________________________

            Wykonawca                                                                          Zamawiający

PZAZ.XI.272.1.7.2017                                                                                                  Łęczna, dn. 13.11.2017r

                                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na   Węgry  w terminie   8.-10.12.2017r.       dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry                      w terminie   8-10.12.2017r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 47 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zmniejszeniu do 5 osób
  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

KOD CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

 1. Miejsce wycieczki :Węgry Mezőkövesd,
 2. Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Mezőkövesd – Eger- Mezőkövesd - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do
3 osób na wózkach inwalidzkich;

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie:

2 noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym, który posiada w swoim obiekcie baseny
z wodą termalną, leczniczą,  spa, saunę, siłownię, programy odnowy biologicznej -
 w pokojach 2 osobowych z łazienkami (w tym co najmniej 3 pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich
i mających problemy z poruszaniem się: dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie) każdy z pełnym węzłem sanitarnym, winda
w hotelu, posiadającym infrastrukturę: oprzyrządowanie pomocnicze dla osób mających problemy z poruszaniem się.  

Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z ww. infrastruktury Hotelu w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej, bez dodatkowych opłat).

d) Wyżywienie:

2 x śniadania w hotelu ( stół szwedzki ),

3 x obiad w tym:

 • jeden na Słowacji na trasie przejazdu na Węgry (zupa, drugie danie + napój),
 • jeden w Restauracji Regionalnej w Mezőkövesd, drugiego dnia, ( zupa, drugie danie + napój),
 • jeden na trasie powrotnej do Polski na Węgrzech w formie bufetu ( z możliwością wyboru zup, drugich dań, sałatek, przekąsek i napoi)

3 x kolacja bufetowa w tym :

 • jedna kolacja w hotelu – pierwszego dnia pobytu i dodatkowo wieczorne spotkanie  integracyjne w Stylowej Piwnicy - Doliny Pięknej Pani w Egerze , min.: co najmniej 2 godziny z muzyką i degustacją  wędlin, warzyw, serów żółtych
  i napoi – pierwszego dnia pobytu ,
 • jeden uroczysty wieczór bankietowy w Restauracji w Egerze, z muzyką na żywo min 4 godz., z bogatym menu (obiadokolacja typu all inclusive – jedzenie
  i napoje) - drugiego dnia pobytu
 • jedna kolacja na Słowacji na trasie przejazdu do Polski  (jedno ciepłe danie, kanapki, plus zimna płyta, kawa, herbata, napój do wyboru).

 

Napoje dla uczestników min. 0,5 litr wody mineralnej dziennie oraz kawa, herbata do dyspozycji w autokarze -bezpłatnie.

e) Opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi),

g) Zwiedzanie z  przewodnikiem EGERU:  neoklasycystyczna bazylika z lat 1831-1836, barokowy kościół minorytów, eklektyczny ratusz miejski, cerkiew zbudowana przez uchodźców serbskich pod koniec XVIII w., barokowo-rokokowy budynek Liceum Karola Eszterhazego wraz z obserwatorium astronomicznym, minaret, barokowy kościół franciszkanów z XVIII w., Zamek, ulica Kossutha, pałac Arcybiskupa, w tym spacer „EGER BY NIGHT” oraz Dolina Pięknej Pani.

h) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

i) udział w Kiermaszu wyrobów węgierskich w Egerze 3 dnia pobytu,

j) 3 dnia pobytu zwiedzanie podziemnej trasy egerskiej „MIASTO POD MIASTEM”
w Egerze.

     k) Pakiet dodatkowych zabiegów lub masaży w SPA Beauty & Therapy: 

medycznych, relaksacyjnych i kosmetycznych, kuracji kąpielowych, w  czasie pobytu  do wyboru   dla każdego uczestnika wycieczki w kwocie 300 zł za osobę.

l) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby).

 

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert w wysokości 1400,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy : Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna: PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki. Wadium zostanie uznane za wniesione jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia ofert.

 

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie:  08. – 10.12.2017r.,

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa.
 • Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 usługi obejmujące swym zakresem organizację wycieczek (w tym co najmniej jedna
  z usług polegała na zorganizowaniu co najmniej 3 dniowej wycieczki dla grupy co najmniej 30  osobowej), których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami załączonymi do oferty   (np.: referencje lub inne dokumenty),
 • Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
  w zakresie:

a) pilota wycieczki (potwierdzenie w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydanej prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
b) pielęgniarki lub ratownika medycznego (potwierdzenie w postaci kopii dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu),

Warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki),

 • Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu  ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 70 000,00 zł.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017r. do godziny 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. XI.             Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

 

 1. XII.          Lista załączników.
  1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
  2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

Dyrektor

Małgorzata Paprota

 

PZAZ.XI.272.1.7.2017                                           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na   Węgry  w terminie   8.-10.12.2017r.       dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

I Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………...

nr telefonu/faksu…………………………………………………………………

nr NIP…………………………………………………………………………….

nr REGON………………………………………………………………………..

www………………………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………………………………...

 

II Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiat Łęczyński -Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

reprezentowany przez: Dyrektora  – Małgorzatę Paprotę

www.zaz.leczna.pl

e-mail pzazleczna@wp.pl

 

III Zobowiązania Wykonawcy:

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
w cenie:

1) cena jednostkowa brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki wynosi:

 

……………………………………….………………………………………………………...zł

 

2) w przeliczeniu na 47 osób ogółem brutto wynosi:

 

   ………………….…………………………..…………………….……….…..……………..zł

 

 

3) słownie cena ogółem za 47 uczestników wycieczki brutto:

 

…………………………………………………………………………………..……………..zł

 

 

IV. Oświadczam, że  zamówienie wykonam w terminie określonym w zapytaniu ofertowym -  realizacja w okresie od 8.12.2017r. do 10.12.2017r.

V. Oświadczam, że:

 1. Oświadczam, że w/w oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym.
 2. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wyżej podanym.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy, stanowiącym  Załącznik Nr 1,  został on przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

VI. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.:

 1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
 2. posiadam niezbędną wiedzą i wymagane doświadczenie i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonałem z należytą starannością co najmniej 3 usługi obejmujące swym zakresem organizację wycieczek (w tym co najmniej jedna z usług polegała na zorganizowaniu co najmniej 3 dniowej wycieczki dla grupy co najmniej 30  osobowej), zgodnie z poniższą tabelą:

 

l.p.

Nazwa i zakres opis usługi

Termin realizacji usługi (daty od -do)

Podmiot na rzecz którego wykonano usługę

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

których należyte wykonanie potwierdzam dokumentami załączonymi do oferty   (np.: referencje lub inne dokumenty):

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

wystawionym/mi przez podmiot na rzecz którego usługa/usługi były wykonane.

 

 1. dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami tj.:

-  osobą pilota wycieczki ( i załączam do oferty potwierdzenie w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydanej prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu);

- osobą pielęgniarki lub ratownika medycznego (i załączam do oferty potwierdzenie w postaci kopii dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu;

i oświadczam, że dysponuję w/w osobami na podstawie:

…………………………………………………………………………………..

 (uwaga: jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki)

 

 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

i załączam do oferty wymagany dokument opłaconej polisy *

lub inny dokument  ubezpieczenia tj: …………………………………………... ……………………….…………………………………………………………*

potwierdzający, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 70 000,00 zł.

 * /niepotrzebne skreślić/

 

 

VII. Dodatkowe zobowiązania: wsprawie podpisania umowy należy skontaktować się z: ……………………………………………………………………………

VIII. Pozostaję związany złożoną

IX. Zastrzeżenie wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

1 ...........................................................................

2 ...........................................................................

X. Inne informacje wykonawcy:

 

1 .............................................................….

 

 

................................., dnia .......................                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(imię i nazwisko)

podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.7.2017                                           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

/wzór umowy/

UMOWA  Nr…./2017/PZAZ

zawarta w dniu ............. pomiędzy:

 

Powiatem Łęczyńskim -Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

reprezentowanym przez:

Dyrektora  – Małgorzatę Paprotę

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………

z siedzibą w ......................................................................................................................

wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną/ego przez ……………..…………/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………pod numerem …………….,NIP: ………………………………………………

reprezentowaną/ ym  przez:

……………………………………

……………………………………

zwaną/ym dalej ,,Wykonawcą”.

 

 

W wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), została zawarta umowa
o następującej treści:

 

§1

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie z ofertą, świadczenie usługi organizacji imprezy turystycznej – jednej tury  3 – dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w przedziale czasowym od 08.12.2017. do 10.12.2017r. dla 47  uczestników ( minus  do 5 osób).

2.   W ramach organizacji imprezy turystycznej, o której mowa w ust.1, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:

 

 • Zorganizowania 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 47 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zmniejszeniu do 5 osób i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.

KOD CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

 • Miejsce wycieczki :Węgry Mezőkövesd,
 • Opis warunków organizacji wycieczki:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia w szczególności:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Mezőkövesd – Eger- Mezőkövesd - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 
3 osób na wózkach inwalidzkich;

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie:

2 noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym, który posiada w swoim obiekcie baseny
z wodą termalną, leczniczą,  spa, saunę, siłownię, programy odnowy biologicznej -
 w pokojach 2 osobowych z łazienkami (w tym co najmniej 3 pokoje z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich
i mających problemy z poruszaniem się: dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie) każdy z pełnym węzłem sanitarnym, winda
w hotelu, posiadającym infrastrukturę: oprzyrządowanie pomocnicze dla osób mających problemy z poruszaniem się. 

Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z ww. infrastruktury Hotelu w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej, bez dodatkowych opłat).

d) Wyżywienie:

2 x śniadania w hotelu ( stół szwedzki ),

3 x obiad w tym:

 • jeden na Słowacji na trasie przejazdu na Węgry (zupa, drugie danie + napój),
 • jeden w Restauracji Regionalnej w Mezőkövesd, drugiego dnia, ( zupa, drugie danie + napój),
 • jeden na trasie powrotnej do Polski na Węgrzech w formie bufetu ( z możliwością wyboru zup, drugich dań, sałatek, przekąsek i napoi)

3 x kolacja bufetowa w tym :

 • jedna kolacja w hotelu – pierwszego dnia pobytu i dodatkowo wieczorne spotkanie  integracyjne w Stylowej Piwnicy - Doliny Pięknej Pani w Egerze , min.: co najmniej 2 godziny z muzyką i degustacją  wędlin, warzyw, serów żółtych
  i napoi – pierwszego dnia pobytu ,
 • jeden uroczysty wieczór bankietowy w Restauracji w Egerze, z muzyką na żywo min 4 godz., z bogatym menu (obiadokolacja typu all inclusive - jedzenie
  i napoje) - drugiego dnia pobytu
 • jedna kolacja na Słowacji na trasie przejazdu do Polski  (jedno ciepłe danie, kanapki, plus zimna płyta, kawa, herbata, napój do wyboru).

 

 

Napoje dla uczestników min. 0,5 litr wody mineralnej dziennie oraz kawa, herbata do dyspozycji w autokarze -bezpłatnie.

e) Opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi),

g) Zwiedzanie z  przewodnikiem EGERU:  neoklasycystyczna bazylika z lat 1831-1836, barokowy kościół minorytów, eklektyczny ratusz miejski, cerkiew zbudowana przez uchodźców serbskich pod koniec XVIII w., barokowo-rokokowy budynek Liceum Karola Eszterhazego wraz z obserwatorium astronomicznym, minaret, barokowy kościół franciszkanów z XVIII w., Zamek, ulica Kossutha, pałac Arcybiskupa, w tym spacer „EGER BY NIGHT” oraz Dolina Pięknej Pani.

h) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

i) udział w Kiermaszu wyrobów węgierskich w Egerze 3 dnia pobytu,

j) 3 dnia pobytu zwiedzanie podziemnej trasy egerskiej „MIASTO POD MIASTEM”
w Egerze.

     k) Pakiet dodatkowych zabiegów lub masaży w SPA Beauty & Therapy: 

medycznych, relaksacyjnych i kosmetycznych, kuracji kąpielowych, w  czasie pobytu  do wyboru   dla każdego uczestnika wycieczki w kwocie 300 zł za osobę.

l) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby).

 

 

§2

 1. Wstępna wartość brutto umowy wynosi: ….………………………………………..……zł (słownie:……………………………………..………………..…………………………...…zł), liczona przy uczestnictwie ……….. uczestników.

 

 1. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu niniejszej realizacji zamówienia będzie ustalone                 przez Zamawiającego na podstawie faktycznej ilości uczestników, w oparciu                                   o cenę jednostkową brutto pobytu jednego uczestnika która wynosi: ………………………………….……………………………………………………….……zł (słownie:  ………………………………….…………………………………………..……zł).
 2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust.1 umowy. Płatność nastąpi
  w przeciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Warunkiem możliwości wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół realizacji usługi.
 4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,

                  NIP:505-001-77-32, REGON:431019425

Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,

                             ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

 1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada                     NIP: ……………………………………………

 

§3

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć pisemną reklamacje – skutkującą  naliczeniem kar umownych zgodnie z §5.
 2. Reklamacja powinna przedstawiać okoliczności faktyczne uzasadniające reklamacje
  i żądanie Zamawiającego. Reklamacja może być składana niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej pilotowi lub w ciągu 14 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.

 

 

 

§4

 1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed terminem wycieczki listy uczestników zawierającej następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, celem ubezpieczenia uczestników wycieczki.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem wycieczki kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  legitymacji pilota wycieczki oraz dyplomu lub świadectwa ratownika medycznego lub pielęgniarki.

 

§5

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy za wykonanie umowy niezgodne z programem i warunkami pobytu

2)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

 1. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesionej szkody przewyższają wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 

 

§6

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
  1. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)
  2. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów, lub obiektywną przyczyną nie wynikającą z zaniechania Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o usługach turystycznych, Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy Sąd miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

 

§8

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

 

 

________________________                                           ________________________

            Wykonawca                                                                          Zamawiający

PZAZ.XI.272.1.6.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:

 ,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
 i zakup jednofunkcyjnego,  kondensacyjnego kotła gazowego
o mocy min. 35kW  w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z  automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania  wody.

2)      Prace związane z wymianą kotła:

1.1)            Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29

1.2)            Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 150l wraz z  kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.

1.3)            Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .

1.4)            Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie

1.5)            Uruchomienie i sprawdzenie  instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo - powietrznego

1.6)            Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,

1.7)            Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,

3)      Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 000,00zł netto co stanowi równowartość 2 874,32 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 14 760,00zł.

 

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym
  (dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 6080,  źródła finansowania:   środki z działalności gospodarczej

 

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      UNIMAX S.A. , ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, lublin@unimax.com.pl,

2)      TGL Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 105, 20-147 Lublin, biuro@viessmann-lublin.pl,

3)      MS DRAWEX Sp. z o.o., ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin, info@drawex.pl,

4)      PLUS-TERM Marek Ceglarski, ul. Niepodległości  5, 20-246 Lublin, m.ceglarski@onet.eu,

5)      HYDRO – SYSTEM P.U.H. A. Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, serwis@hydrosystem.lublin.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      ZUBRZYCKI I SPÓŁKA, Spółka Jawna, ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin,  oferta na kwotę brutto  18 001,00zł., ofercie przyznano 71,06 punktów,

2)      TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,  oferta na kwotę brutto  12 792,00zł., ofercie przyznano  100 punktów,

3)      HYDRO – SYSTEM P.U.H. Andrzej Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, oferta na kwotę brutto 14 747,70zł, ofercie przyznano 86,73punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,

Cena oferty netto: 10 400,00 zł., cena oferty brutto: 12 792,00 zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                              

 

                                                          

                                                          Zatwierdzam

 

 

                                                 ………………………………………………………

                                                                                            Dyrektor

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego                  wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2)      Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3)      Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4)      Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną               oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.

5)      Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6)      Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 3020,numer zadania: 3.1    źródła finansowania:   środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Firma FURORA, ul.. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, biuro@furora.net.pl,

2)      PHUP ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,

3)      MRODEN Producent Odzieży Roboczej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74J, 20-325 Lublin, biuro@mroden.pl,

4)      SUPON – Lublin Spółka z o.o., ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, info@supon.pl,

5)      JONAR Odzież do pracy, Kalinówka k/Lublina, ul. Malwowa 28, jonar@jonar.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, 

      oferta na kwotę brutto  9 279,12zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      WSI WARSZAWSKA Sp. z. o. o, ul. 3-go Maja 101/103, Mościska, 05-080 Izabelin,

      oferta na kwotę brutto  12 881,55 zł., ofercie przyznano  72,03 punktów,

3)      Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Produkcyjne ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn,

Oferta nie została rozpatrywana, wpłynęła po terminie jaki został wyznaczony na dostarczenie ofert

 

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin

Cena oferty netto: 7 544,00zł., cena oferty brutto: 9 279,12zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                               
Zatwierdzam

                                                      ………………………………………………………

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

PZAZ.XI 272.1.4.2017                                                          Łęczna, dnia 25 październik 2017r.

 

 

 

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 Zamawiający informuje, że Gastrostar Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno - Wykonawca wyłoniony w dniu 23.10.2017r. w drodze przeprowadzonego postępowania odmówił podpisania umowy w zakresie realizacji zadania.

Działając zgodnie z art. 94 ust.3 UPzp , Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:

OFERTA Nr 8 – złożona przez SYNERGIA GASTRO s. c. ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł, ofercie przyznano 96,04 punktów

 

 

 

 

Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl praz przekazano Wykonawcom.

 

 

                                                                                                                  Dyrektor PZAZ

                                                                                                                Małgorzata Paprota

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0, 39221000-7

2)      Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

3)      Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4)      Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

5)      Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

6)      Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.

7)      Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4210,  źródła finansowania:   środki z Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl

2)      MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl

3)      M&M GASTRO ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, sklep@mmgastro.pl

4)      MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,

5)      GASTRO – TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      PHU VENDA Marcin Mazurek, ul. Wrońska 4, 20-327 Lublin,  oferta na kwotę brutto  12 571,01zł., ofercie przyznano 91,51 punktów

2)      AM ART. HOTELOWE Krzysztof Janus, ul. Portowa 1, 55-200 Oława,  oferta na kwotę brutto  12 054,00zł., ofercie przyznano  95,44 punktów,

3)      PHU BMS Spółka Jawna, Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto 15 574,03zł, ofercie przyznano 73,87 punktów

4)      FREDOMATIC Sp. z o.o., ul. Zawiła 65G, 30-390 Kraków,  oferta na kwotę brutto 12 789,42zł., ofercie przyznano 89,95 punktów

5)      GAMA PLAWGO & ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, oferta na kwotę brutto 15 302,43 zł., ofercie przyznano 75,18 punktów,

6)      GASTRO – TECH Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, oferta na  kwotę brutto 12 671,50 zł., ofercie przyznano 90,79 punktów,

7)      J&T TOP GASTRO Spółka cywilna, ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi- oferta na kwotę brutto 12 111,56zł. , ofercie przyznano 94,98 punktów,

8)      SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł., ofercie  przyznano 96,04 punktów,

9)      OPTIMAL GASTRO, Podwisłocze 30/5, 35-309 Rzeszów,  oferta na kwotę brutto 12 578,35zł., ofercie przyznano 91,46 punktów.

10)  A-BIS URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE Mieczysław Górski, ul. Starogardzka 42-44, 83-010 Straszyn,  oferta  wycofana na prośbę Wykonawcę

11)  GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno, oferta na kwotę brutto 11 504,76zł., ofercie przyznano 100 punktów

12)  INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajda, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, oferta na kwotę brutto 12 287,26zł.,ofercie przyznano 93,63 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno,

Cena oferty netto: 9 353,47zł., cena oferty brutto: 11 504,76zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                               
Zatwierdzam

                                                      ………………………………………………………

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

PZAZ.XI.272.1.6.2017                                                                          Łęczna, dn. 18.10.2017r.

Zapytanie ofertowe:
,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
 i zakup jednofunkcyjnego,  kondensacyjnego kotła gazowego
o mocy min. 35kW  w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z  automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na  demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29, dostawę i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW  w pakiecie  z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem   
i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
CPV: 44621200-1

 II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania  wody.

2)      Prace związane z wymianą kotła:

1.1)            Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29

1.2)            Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 150l wraz z  kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.

1.3)            Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .

1.4)            Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie

1.5)            Uruchomienie i sprawdzenie  instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo - powietrznego

1.6)            Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,

1.7)            Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,

3)      Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji , która może

być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

 

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę  obejmującą całkowity koszt wykonania

przedmiotu zamówienia i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

 

 

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

 

 

1)      Rodzaj: pakiet – kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny + zasobnik c.w.u.
                  o pojemności 150l

2)      Komora spalania:  zamknięta

3)      Moc: min. 35,0 kW (Znamionowa moc cieplna (kW) przy temperaturze wody              grzewczej 50/30°C

4)      Typ zasilania: gaz ziemny GZ 50

5)      Mocowanie: wiszący

6)      Pojemność zasobnika: 150l

7)      Gwarancja: Producenta  co najmniej 24 miesiące

8)      Inne: Wysokoefektywna izolacja zasobnika

9)      Klasa energetyczna ErP: AIV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.


VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 27.10.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.  Cena powinna zawierać  kalkulacje wszystkich kosztów po przeprowadzonej w Zakładzie wizji lokalnej.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


§10

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 30.11.2017r.

    

      §11

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 

     §12

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§14

    Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

 Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

PZAZ.XI.272.1.5.2017                                                                                                  Łęczna, dn. 18.10.2017r

                                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

 

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 35113400-3, 18830000-6

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1.  Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego                  wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną               oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

7. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone artykuły w następujący sposób:

     Nabywca:   Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

                        NIP: 505-001-77-32, regon: 431019425

      Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                        ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania – do dnia 30.11.2017r.

V. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2017r. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem                          pod nr (81) 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl

 

Łęczna, dn. 18.10.2017r.

 

 

mgr Małgorzata Paprota

Dyrektor  PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

Łęczna, dnia 13.10.2017r.

 

Łęczna, dnia 17.10.2017r.

 

 

                                   Zainteresowani dostawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności  Zawodowej w Łęcznej.” PZAZ.XI.272.1.4.2017

 

Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wpłynęły następujące pytania:

 1. W związku z wejściem do użytku nowego katalogu firmy Stalgast, produkt ujęty
  w punkcie 27 z numerem katalogowym 512400, został wycofany ze sprzedaży.
  W katalogu tejże firmy na chwilę obecną dostępny jest produkt podobny, jednak nieco gorszej jakości. Czy podany przez Państwa produkt można zastąpić innym produktem, tej samej firmy, czy dopuszczają Państwo również produkt  innej firmy?

Odpowiedź: Produkt ujęty w naszej specyfikacji w punkcie 27 rzeczywiście został wycofany ze sprzedaży i nie ma go w obowiązującym katalogu. Jednak według uzyskanych informacji w firmie Stalgast są one jeszcze w sprzedaży do wyczerpania zapasów magazynowych. Zamawiający dopuszcza produkt również z obowiązującego katalogu.

 1. Czy podane przez Państwa produkty w pozycjach 35,36,37,38 i 39 mają pochodzić z tego samego zestawu?

Odpowiedź: Według specyfikacji produkty opisane w pozycjach 35, 36, 37,38 i 39 to produkty typu Arcoroc, pozycja 35,36,37 są z linii Restaurant, pozycja 38,39 – linia Trianon. Zamawiający wymaga, aby zamawiany towar był zgodny z opisem
w Specyfikacji.

 1. Czy produkt w pozycji 40 można zastąpić produktem innej firmy, takiej samej lub lepszej jakości oraz w wymiarach zgodnych z podaną przez Państwa specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt innej firmy, o ile będzie on tej samej lub lepszej jakości oraz o wymiarach i pojemności zgodnymi z podaną Specyfikacją.

 

Zamawiający informuje, ze pytania oraz odpowiedzi staja się integralną częścią Zapytania Ofertowego.

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (FORMULARZA OFERTOWEGO – ZAŁĄCZNIK Nr.1)

Dotyczy: postępowania na ,,Zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.” PZAZ.XI.272.1.4.2017r.

 

W związku z wykrytym błędem w Specyfikacji Zapytania Ofertowego (Formularzu Ofertowym – załącznik Nr 1) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Pozycja Nr 8:

Dotychczasowy zapis: Pokrywa GN  1/2  ze stali nierdzewnej, typu ,,Katalog Stalgast” numer    katalogowy 112000

Zmienia się na zapis: Pokrywa GN 1/2  ze stali nierdzewnej, typu ,, Katalog Stalgast” numer katalogowy 112001, pasująca do pojemnika gastronomicznego 1/2

Pozycja  Nr 9:

Dotychczasowy zapis: Pokrywa GN  1/3  ze stali nierdzewnej, typu ,,Katalog Stalgast” numer    katalogowy 113000

Zmienia się na zapis: Pokrywa GN 1/2  ze stali nierdzewnej, typu ,, Katalog Stalgast” numer katalogowy 113001, pasująca do pojemnika gastronomicznego 1/3

 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Zapytania Ofertowego.

Dokonana przez Zamawiającego zmiana Specyfikacji Zapytania Ofertowego nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

 

 

                                                                                         Dyrektor

                                                                                   Małgorzata Paprota

PZAZ.XI.272.1.4.2017                                                                       Łęczna, dn. 12.10.2017r.

 

        

Zapytanie ofertowe  – zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692                NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://zaz.powiatleczynski.plhttp://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 39220000-0– 39221000-7

 

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164
z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia  3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:

www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

2. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

3. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym)  pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
w gastronomii.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

IV. Termin wykonania zamówienia:

       Termin wykonania zamówienia:  do dnia 17.11.2017r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1)   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych     warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c)      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

d)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

     Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

2)   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 

VI . Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a)      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b)      Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VII.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 1. VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania ofert:

a)    Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 19.10.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. X.       Opis sposobu obliczania ceny: 

 Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. XI.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:   Nie dotyczy

 

 1. XIII.   Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

§4

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1.1) gwarancji na wyposażenie i sprzęt gastronomiczny zgodnie
z gwarancją udzieloną przez producenta.

1.2)            gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu i wyposażenia.

 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§5

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.

    

§6

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 

   

 

 

 

Małgorzata Paprota

                                                                                                                          Dyrektor  PZAZ Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Znak Sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2017

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24250000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 16 000,00zł netto co stanowi równowartość 3 832,43 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 19 680,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210 numer zadania 3.14

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      GUTEK FH Dariusz Borcon, Aleja Jana Pawła II 80, 21-010 Łęczna, gutekfh@gmail.com

2)      BOBI – RED Spółka Jawna, ul. Cisowa 4a, 20-703 Lublin, bobired@intercom.pl

3)      AMD, Kolonia Świdnik Mały 72, 20-258 Lublin, michal@chemiagospodarcza.eu

4)      AKSEL Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, biuro@aksellublin.pl

5)      ALERT Hurtownia Opakowań i Chemii Gospodarczej, ul. Firlejowska 32j, 20-306 Lublin, info@alert.lublin.pl

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      AKSEL Opakowania, Kamela Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin oferta na kwotę brutto 15 642,60 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

      AKSEL Opakowania, Kamela Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin

cena oferty netto: 12 855,00zł., cena oferty brutto: 15 642,60zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

                                               Małgorzata Paprota

                                                      ………………………………………………………

                                                                                       Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

zapytanie ofertowe na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej    PZAZ.XI.1.3.2017

.

PZAZ.XI.272.1.3.2017                                                                          Łęczna, dn. 19.09.2017r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24250000-1

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej wg CPV: 24250000-1 podana
w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 20% w zakresie asortymentu.
2) Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
7. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.10.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 25.09.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych w zakresie systemów Gazex i Ppoż.
w siedzibie  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych
w zakresie systemów Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w terminie od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018r. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 3 420,00zł netto na 2017r. co stanowi równowartość  819,18 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 1749 

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 4 206,60zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 855, Rozdział 85595 §4300,numer zadania 3.23

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      LSTech  – lukasz@Lstech.pl

2)      AMBIT s.c. – sklep@ambit.pl

3)      ALTEST e – Technologie, e-technologie@altest.pl

 Ogłoszenie było również  dostępne na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego: powiatleczynski.pl oraz na stronie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej: zaz.leczna.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      LSTech Łukasz Opajdowski,Sobianowice 72D, 20-258 Lublin,  oferta na kwotę brutto 369,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 LSTech Łukasz Opajdowski,Sobianowice 72D, 20-258 Lublin,

 oferta na kwotę netto 300,00zł., brutto: 369,00zł.

 ofercie przyznano 100 punktów

 

    

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.2.2017                                                                          Łęczna, dn.03.04.2017r.

Zapytanie ofertowe:
o cenę wykonywania  usługi konserwacyjno – serwisowej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż  w siedzibie  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na przedstawienie ceny wykonywania usługi serwisowo - konserwacyjnej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 50000000-5

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Serwis instalacji i urządzeń w zakresie:

1) systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi:

 • 4 czujniki DEX,
 • 1 centrala MD-4,
 • Sygnalizator wewnętrzny

2) systemu alarmu, PPOŻ:

 • Centrala FC 700A znajdująca się na terenie  SPZOZ w Łęcznej,
 • 64 optyczne czujniki Ppoż. OP320A,
 • 4 temperaturowe czujniki Ppoż HI320A,
 • 13 ręcznych ostrzegaczy pożarowych MT320,
 • 8 modułów kontrolno – sterujących ABI320,
 • 4 zestawy centrali MERCOR służących do sterowania klapami Ppoż.,
 • dwa sygnalizatory wewnętrzne SAK7

2. Serwis będzie odbywał się co najmniej raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej                      po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

3. Wykonawca zapewni opiekę serwisowo –konserwacyjną w zakresie:

a)      Przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi,

b)      Konserwacji podzespołów i urządzeń,

c)      Sprawdzenie poprawności działania oddymiania grawitacyjnego i wentylacji Ppoż (do zakresu prac nie należy system klap kanałów wentylacyjnych i bram dzielących strefy pożarowe).

 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca  zobowiązany jest:

a)       Przeprowadzić audyt sprzętu Ppoż. i oddymiania oraz pozostałych systemów
 i przedstawić Zamawiającemu protokoły wraz  z  wytycznymi dotyczącymi ewentualnych usterek bądź modernizacji systemu, celem prawidłowej pracy konserwacyjno – serwisowej.

b)   Sporządzić protokół z audytu, który stanowić będzie  integralną część niniejszej umowy, odpowiadać będzie  faktycznej ilości sprzętu powierzonego w ramach niniejszej umowy w serwis.

 1. Wykonawcę zobowiązuję się do zapewnienia tzw. Pogotowia serwisowego, w ramach którego maksymalny czas reakcji na usunięcie awarii systemu Ppoż. i oddymiania lub innej awarii o charakterze krytycznym wynosi do 4h , oraz do 48h na usunięcie innych awarii lub usterek, których powstanie nie spowoduje istotnych negatywnych następstw w funkcjonowaniu systemów i urządzeń, a ich naprawa nie musi następować niezwłocznie – licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia awarii. 
 2. Zamawiający dopuszcza konsultację telefoniczną w przypadku, gdy awarię uda się zdiagnozować zdalnie.
 3. Do odbierania zgłoszeń o awariach oraz do kontaktów związanych z umową Wykonawca wyznacza …………………………………………
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemóm Gazex i Ppoż

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

d) Kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemów Gazex i Ppoż.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 10.04.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z jego winy                      w czasie realizacji niniejszej umowy.

2. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego umownego  z zaoferowanej ceny w formularzu ofertowym.

 1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego.
 2. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

a)      Zmiany dotyczącej stawki podatki VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy,

b)      Zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają  charakter czysto informacyjny (np.: numer konta bankowego).

 1. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
  o których mowa powyżej, odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie 01.02.2017r. do 31.12.2017r. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 10 000,00zł netto co stanowi równowartość 2 395,27 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 1749  

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 10 000,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 855, Rozdział 85595 §4280,

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Przemysław Pasiak – przemysławpasiak@gmail.com,

2)      Katarzyna Sapko – kasiasapko@wp.pl,

3)      Anna Stelmach – stachurka1986@o2.pl,

4)      Aleksandra Różycka – Pastucha – aleksandrarozycka87@gmail.com,

5)      Paweł Szalast – pawelszalast90@wp.pl.

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Pasiak Przemysław, Stara Wieś Kolonia 31, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 35,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      Sapko Katarzyna, ul. Morwowa 10/6, 21-040 Świdnik, oferta na kwotę brutto 60,00zł., ofercie przyznano 52,50 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Pasiak Przemysław, Stara Wieś Kolonia 31, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 35,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 

     

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                   

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.1.2017                                                                       Łęczna, dn. 16.01.2017r.

Zapytanie ofertowe:

 o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty  wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692                NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl  lub  http://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
w  Powiatowym  Zakładzie  Aktywności Zawodowej    CPV: 85142100-7

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia  3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:

www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej  wg CPV: 85142100-7

2)      Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją:  ok. 59 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

3)       Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)      Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych  zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.

b)      Opracowania:

 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników  niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

c)      Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4)   Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
 i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie  około 25 godzin miesięcznie,
3 x w tygodniu,  w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.

5)   Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób   indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.

6)     Zapłata za usługi  będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym     na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy  
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii na oddziale szpitalnym w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.

c)      Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI . Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a)      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b)      Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ,tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 1. VII.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      życiorys (CV)

d)      dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,

e)      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)        referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,

g)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

   

 1. VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym       stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania ofert:

a)    Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 23.01.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. X.       Opis sposobu obliczania ceny: 

Najniższa cena ofertowa brutto – waga 90%, Doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji na oddziale szpitalnym – waga 10%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca  maksymalną ilość – 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 1. XI.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p.

Nazwa

Waga kryterium- ilość punktów

1.

cena

90

2.

doświadczenie zawodowe

10

Razem:

100

 

1) Kryterium Nr 1 cena oferty

 

C = ( Cmin / Cof) x 90

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

2) Kryterium Nr 2  - posiadane doświadczenie  w pracy w zakresie rehabilitacji na oddziale szpitalnym w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.

Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie:

a)       Brak doświadczenie w pracy -  0 punktów

b)       Doświadczenie w pracy do 1 roku – 1 punkt

c)      Doświadczenie w pracy w przedziale 1-3 lata – 5 punktów

d)      Doświadczenie w pracy powyżej 3 lat – 10 punktów

Wykonawca, jeżeli  chce otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium powinien do oferty dołączyć udokumentowany staż pracy w jednostce szpitalnej w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.

 

 

D=  ( Dof / Dmax) x 10

 

D – ilość punktów za doświadczenie zawodowe przyznane danej ofercie,

Dof – przedstawione przez Oferenta doświadczenie zawodowe wynikające z danej oferty,

Dmax – największa ilość doświadczeń zawodowych spośród wszystkich złożonych ofert

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

S= C +D

S- suma wszystkich punktów,

C- punkty za cenę,

D- punkty za doświadczenie zawodowe

Zamawiający  wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:   Nie dotyczy

 

 1. XIII.   Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

§ 4

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej.

§ 5

Zleceniodawca odmówi wypłaty wynagrodzenia w sytuacji  dwukrotnego rażącego naruszenia obowiązków wskazanych w §1 oraz nie przestrzegania zasad moralnych zgodnych z normami społecznymi.

§ 6

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zleceniodawcy rzeczowo i miejscowo sąd.

 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                  ze Stron.

                                                                                                         

                                                                                                        Małgorzata Paprota

                                                                                                             Dyrektor  PZAZ Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.10.2016

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24513000-3

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 23 500,00zł. netto co stanowi równowartość 5628,88 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 28 905,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210 numer zadania 3.10

Źródła finansowania: własna działalność gospodarcza

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Dr Weigert Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa, tomasz.kacprzak@drweigert.com

2)      CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, mmusiedlak@cezal.lublin.pl

3)      LubMedical, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin, lubmedical@lubmedical.pl

4)      Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, piotr.dudek@ecolab.com

5)      Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glab@kruse.pl

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 28 381,31zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce cena oferty netto: 23 325,44zł., cena oferty brutto: 28 381,31zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

                                                                              Małgorzata Paprota

                                                      ………………………………………………………

                                                                                            Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Znak Sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2016

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24250000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 43 500,00zł netto co stanowi równowartość 10 419,41 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 53 505,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 8752, Rozdział: 85295 §4210 numer zadania 3.10

Źródła finansowania: własna działalność gospodarcza

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      GUSTAW, ul. Wojciechowska 7I, 20-704 Lublin, phugustaw@list.pl

2)      BOBI – RED Spółka Jawna, ul. Cisowa 4a, 20-703 Lublin, bobired@intercom.pl

3)      AMD, Kolonia Świdnik Mały 72, 20-258 Lublin, michal@chemiagospodarcza.eu

4)      AKSEL Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, aksel.lublin@wp.pl

5)      JACK Spółka Jawna, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, jack@piasta.pl

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Jack Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok oferta na kwotę brutto 52 572,68 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

JACK Spółka Jawna, Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, cena oferty netto: 43 071,59zł., cena oferty brutto: 52 572,68zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

                                               Małgorzata Paprota

                                                      ………………………………………………………

                                                                                       Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby  Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8,
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 600,00zł. netto co stanowi równowartość 3 018,04 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego  w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 15 498,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, numer zadania 3.9

Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej i Fundusz Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Eurobiuro Sp. z o.o., PPH, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, eurobiuro@o2.pl

2)      Digital – Sanyo B. Kotuła, ul. Wajdeloty 5 lok. 49, 20-604 Lublin, biuro@cyfrowebiuro.com

3)      Biuro Plus L. A. Koptyra Spółka Jawna, 37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 4B, , bok@biuroplus24.pl,

4)      ABC Sp. z o.o. Sklep Firmowy, ul. Krakowskie Przedmieście 38, 20-002 Lublin, biuro@abcpapier.pl

5)      Wesjan Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, leczna@globalbiuro.com

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      WESJAN Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 15 446,48 zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola, oferta na kwotę brutto 15 817,36 zł., ofercie przyznano 97,65 punktów

3)      ABC Papier Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin,

Oferta została odrzucona, przedstawiony asortyment w punktach: 64,66,67,68,70,72 nie spełnia wymogów Zamawiającego, jest niezgodny
z parametrami zawartymi w Zapytaniu.

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

      WESJAN Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna,

cena oferty netto: 12 558,11zł., cena oferty brutto: 15 446,48zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

                                                                                  Małgorzata Paprota

                                                      ………………………………………………………

                                                                                               Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.10.2016                                                                        Łęczna, dn.21.12.2016r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24513000-3

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej wg CPV: 24513000-3 podana
w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
7. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m. w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do czterech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości 2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
9. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 2002r. o produktach biobójczych ( Dz. U. nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt wykonawcy.
13. W czasie trwania umowy, wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
14) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
15)Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
16)Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
17) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów
w gastronomii; kontrola temperatur;
18) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze i instrukcje stanowiskowe i parametryczne
w niezbędnych ilościach.
19) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum dwa razy
w miesiącu.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty:
• System zarządzania jakością ISO 9001
• System zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia)
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 28.12.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

zapytanie ofertowe na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej    PZAZ.XI.1.9.2016

.

PZAZ.XI.272.1.9.2016                                                                          Łęczna, dn. 21.12.2016r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24250000-1

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej wg CPV: 24250000-1 podana
w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40% w zakresie asortymentu.
2) Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
7. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 28.12.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego  dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 09134100-8
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 25 000,00zł netto co stanowi równowartość 5 988,17 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 30 750,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, numer zadania 3.11

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: własna działalność gospodarcza

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      LOTOS PALIWA Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja paliw Nr 325 w Łęcznej,

2)      SHELL Polska Stacja Paliw, Anex –Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

3)      DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak, Stacja Paliw Łuszczów I 130A, 20-258 Łuszczów Pierwszy

4)      MOBIL Stacja Paliw, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

5)      M.E.R.M. Wieczorek Spółka Jawna, Kajetanówka 45, 21-020 Milejów

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,47zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,27zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      Della Spółka Jawna, Łuszczów I 62, 20-258 Lublin, cena netto za 1 litr paliwa 3,54zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,35zł., ofercie przyznano 98,16 punktów

   

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

      Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

     

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                   

 

                                                                                 Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                                    Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Unieważnienie postępowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.8.2016

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24513000-3

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 21 200,00zł. netto co stanowi równowartość 5 077,97 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 26 076,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295, §4210 numer zadania 3.10

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: własna działalność gospodarcza

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Dr Weigert Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa, tomasz.kacprzak@drweigert.com

2)      CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, mmusiedlak@cezal.lublin.pl

3)      LubMedical, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin, lubmedical@lubmedical.pl

4)      Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, piotr.dudek@ecolab.com

5)      Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glab@kruse.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 36 867,92zł.

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 

Ponieważ cena złożonej oferty przekracza znacznie wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (26 076,00zł. brutto) – unieważnia się wybór Wykonawcy w  przedmiotowym zamówieniu.

 

 

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                                                                      Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                                               Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny zakupu
i dostawy tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tekstyliów domowych (kompletów ręczników)  dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 39514100-9
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 100,00zł netto co stanowi równowartość 1 940,17 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 963,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Aktywności.

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      ALA Dariusz Całka, ul. Długa 20, 10-417 Olsztyn, ala.bhp@gmail.com

2)      FURORA, Firma Produkcyjno – Handlowa, ul. Leonarda 18, lublin, biuro@furora.net,

3)      HALMARK ,ul. Probostwo 4, Lublin, halm ark-biuro@mdivision.net

4)      MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25/4, 54-129 Wrocław, biuro@madoza.pl

5)      ORTIKON Spółka Jawna, Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz, biuro@ortikon.pl

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      ORTIKON Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin,  oferta na kwotę brutto 6 725,03 zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      ANWO J. i A. Dawid Spółka Jawna, ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 8 920,87zł., ofercie przyznano 75,38 punktów

3)      Przedsiebiorstwo Handlowo- Usługowo - Produkcyjne ALA Dariusz Całka,
ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, oferta na kwotę brutto 9 913,19zł.,
ofercie przyznano 67,83 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Ortikon, Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin,

cena oferty netto: 5 467,50zł., cena oferty brutto: 6 725,03zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

zapytanie ofertowe na: przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej pzaz.XI.272.1.6.2016

.

PZAZ.XI.272.1.6.2016                                                                     Łęczna, dn. 05.12.2016r.


Zapytanie ofertowe:
przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl


zaprasza do złożenia oferty na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 09134100-8


II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup oleju napędowego CPV: 09134100-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
a) Dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej
w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) Przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
c) Wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 1059 z późn. zm.);
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
d) kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 1059 z późn. zm.);

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 12.12.2016 do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Warunki gwarancji:
1.) Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz.1680). Parametry paliw nie ujęte w rozporządzeniu muszą być zgodne z PN-EN 228 i PN-EN 590.
2.) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego.
3.) Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).
2. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić ilości dostaw
a Wykonawca zwiększy lub zmniejszy ilość zamówienia. W przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
3. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy.
4. Numery rejestracyjne pojazdów, do których będzie tankowane paliwo:
1) LLE 1H11
2) LLE 09800
3) LLE 15001
4) autobus LLE 24333
będące w posiadaniu PZAZ w Łęcznej.
5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1) za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej z załączniku nr 1 stacji –
z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę, aby kary umowne były potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

zapytanie ofertowe na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej    PZAZ.XI.1.7.2016

.

PZAZ.XI.272.1.7.2016                                                                          Łęczna, dn. 05.12.2016r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24250000-1

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej wg CPV: 24250000-1 podana
w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40% w zakresie asortymentu.
2) Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
7. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 12.12.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

zapytanie ofertowe na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej PZAZ.XI.272.1.5.2016

.

PZAZ.XI.272.1.5.2016                                                                      Łęczna, dn. 05.12.2016r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź.zm.), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8, podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została
w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt
Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod
warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
7. Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana
bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia
doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 12.12.2016 do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.8.2016                                                                          Łęczna, dn.05.12.2016r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 24513000-3

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej wg CPV: 24513000-3 podana
w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
7. Zapłata za zakup i dostawę art. Chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m. w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do czterech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości 2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
9. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 2002r. o produktach biobójczych ( Dz. U. nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt wykonawcy.
13. W czasie trwania umowy, wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
14) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
15)Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
16)Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
17) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów
w gastronomii; kontrola temperatur;
18) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze i instrukcje stanowiskowe i parametryczne
w niezbędnych ilościach.
19) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum dwa razy
w miesiącu.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty:
• System zarządzania jakością ISO 9001
• System zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia)
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 12.12.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

PZAZ.XI.272.1.4.2016                                                               Łęczna, dn. 05.12.2016r

                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i  art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)  zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny zakupu i dostawy  tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON: 060196692 , NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych wg CPV: 39514100-9 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionych  tekstyliów domowych  do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 21.12.2016r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2016r. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem                          pod nr (81) 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl

 

mgr Małgorzata Paprota

Dyrektor  PZAZ

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zorganizowanie wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba – Wrocław dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)       Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  dwóch tur (po około 35-40 osób grupa), 5-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 70 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4,

2)       Miejsce wycieczki: Praga – Szklarska Poręba - Wrocław,

3)       Opis warunków organizacji wycieczki:

      Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Książ - Praga – Szklarska Poręba – Wrocław  – Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i KL poza granicami kraju dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie w jednym obiekcie dla dwóch tur; 3 noclegi w Pradze w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym (w granicach administracyjnych Pragi) oraz
w Szklarskiej Porębie w  Hotelu lub Pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. W każdym w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje
z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie,  winda w hotelu.

d) Wyżywienie: 4x śniadania, 5x obiad (składający się z  co najmniej  dwóch dań +   napój), 5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
5 x obiadokolacja w tym: 1 kolacja biesiadna w restauracji praskiej (dania gorące tzw. zimna płyta, surówki do wyboru, napoje: kawa, herbata, sok, piwo), 1x uroczysta kolacja  na statku z muzyką na żywo w czasie rejsu po Wełtawie (min.3 godziny z menu; dania ciepłe do wyboru, zimna płyta, napój), 1 x kolacja grillowa z wędzonym pstrągiem
i muzyką w Szklarskiej Porębie,

napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,

e) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,

g) Opiekę  licencjowanego przewodnika po Pradze ( 2 i 3 dnia wycieczki – min. 8 godzin) 

h) Bilety wstępu:

 • we Wrocławiu:   Panorama Racławicka

                                  Afrykarium

 • w Czechach:   Krizikowa Fontana, Hradczany: Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka z Wieżą Daliborką,
 • Adrszpach - Skalne miasto  z przepłynięciem łodzią,
 • Zamek Książ (trasa Książ barokowy z przewodnikiem)

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 852, Rozdział 85295, § 4300,  źródła finansowania:   Środki z Funduszu Aktywności  i Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      Centrum Podróży ,,Koliber”, ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin, biuro@e-koliber.pl,

2)      Biuro Turystyczne TAIRON, Turystyka Aktywna i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych, Turka, ul. Berberysowa 2/2, 20-258 Lublin,
wycieczki @tairon.pl,

3)      Biuro Podróży GULIVER, ul. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, lublin@guliver.pl,

4)      Biuro Podróży Karol – Travel, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna, biuro@karoltravel.pl,

5)      Przedsiębiorstwo STANPOL, UL. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, stanpol@stanpol.info.

 

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, oferta na kwotę brutto  142 730,00 zł., ofercie przyznano 70,91 punktów,

2)      Biuro Turystyczne T.T. Nowy Świat, ul. Żelazna 27, 00-806 Warszawa,  oferta na kwotę brutto  101 220,00 zł, ofercie przyznano 100 punktów,

3)      Przedsiębiorstwo Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 106 190,00 zł., ofercie przyznano 95,31 punktów,

 

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 

W związku z wycofaniem swojej oferty przez Biuro Turystyczne T.T Nowy Świat,     za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano kolejną ofertę:

Przedsiębiorstwo Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3 , 21-010 Łęczna

Cena oferty netto: 106 190,00zł, cena oferty brutto: 106 190,00zł.

 

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                               
Zatwierdzam

                                                      ………………………………………………………

                                                                                                       Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
5-dniowej wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba -  Wrocław w terminie 2016r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.

 

Łęczna, dnia 06.09.2016r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.4.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna zaprasza do składania ofert na:
zorganizowanie  dwóch tur (po około 35- 40 osób grupa) , 5-dniowej wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w przedziale czasowym  od 25.09.2016r. do 20.10.2016r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. I.                   Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie  dwóch tur (po ok. 35 - 40 osób grupa), 5 – dniowej wycieczki  autokarowej: Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w przedziale czasowym od 25.09.2016r. do 20.10.2016r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. II.                Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.2164 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy Pzp,  niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

 

 1. III.             Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  dwóch tur ( po około 35-40 osób grupa), 5-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 70 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4,
 3. Miejsce wycieczki: Praga – Szklarska Poręba - Wrocław,
 4. Opis warunków organizacji wycieczki:

      Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Książ - Praga – Szklarska Poręba – Wrocław  – Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i KL poza granicami kraju dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie w jednym obiekcie dla dwóch tur; 3 noclegi w Pradze w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym (w granicach administracyjnych Pragi) oraz
w Szklarskiej Porębie w  Hotelu lub Pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. W każdym w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje
z łazienkami  przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie,  winda w hotelu.

d) Wyżywienie: 4x śniadania, 5x obiad (składający się z  co najmniej  dwóch dań +   napój), 5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
5 x obiadokolacja w tym: 1 kolacja biesiadna w restauracji praskiej (dania gorące tzw. zimna płyta, surówki do wyboru, napoje: kawa, herbata, sok, piwo), 1x uroczysta kolacja  na statku z muzyką na żywo w czasie rejsu po Wełtawie (min.3 godziny z menu; dania ciepłe do wyboru, zimna płyta, napój), 1 x kolacja grillowa z wędzonym pstrągiem
i muzyką w Szklarskiej Porębie,

napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,

e) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,

g) Opiekę  licencjowanego przewodnika po Pradze ( 2 i 3 dnia wycieczki – min. 8 godzin) 

h) Bilety wstępu:

 • we Wrocławiu:   Panorama Racławicka

                                  Afrykarium

 • w Czechach:   Krizikowa Fontana, Hradczany: Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka z Wieżą Daliborką,
 • Adrszpach - Skalne miasto  z przepłynięciem łodzią,
 • Zamek Książ (trasa Książ barokowy z przewodnikiem)

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 3 000,00zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy : Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki Praga  - Szklarska Poręba - Wrocław

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w  przedziale czasowym dla dwóch grup : od  25.09  do 20.10.2015r.,

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa.
 • Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument) -  min. 3 wycieczki, wq tym 1 zagraniczna trwające minimum 5 dni dla grupy min. 40 osób)
 • Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
  w zakresie:
  a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
  b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu, warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki,
 • Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu  ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. 7.      Termin składania ofert upływa w dniu  13.09.2016r.  do godziny 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

 1. XI.             Lista załączników.

 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1)            Orbitrek  typu Kettler Unix P– 1 szt.

            Dane techniczne:

      KOMPUTER TRENINGOWY

 • Dowolnie skalowane programy wydajnościowe – 6,
 • Górna granica tętna – wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
 • Kompatybilny z systemem POLAR, odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany
 • Liczba programów treningowych – 8,
 • Odporna na pot klawiatura foliowa,
 • Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja,
 • Pomiar tętna – czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową,
 • Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności,
 • Programy treningowe sterowane tętnem,
 • Ręczne sterowanie obciążeniem,
 • Sterowanie parametrami,
 • Trening w strefie docelowej (FAT/FIT/MANUEL),
 • Wartości średnie na koniec treningu,
 • Wyświetlacz  LCD, podświetlenie,
 • Wyświetlacz ciągły – 8 funkcji,
 • Wyświetlacz graficzny – profil obciążenia,
 • Zużycie energii – tak(zależnie od stopnia hamowania),

DANE TECHNICZNE:

 • Klasa DIN EN 957-1/9, klasa HB,
 • Maksymalne obciązenie wagowe 150kg,
 • Przełozenie 1:11,
 • Regulacja mocy – zależnie od liczby obrotów,
 • Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku/ wysokość elipsy w mm: 276/390/200,
 • System hamowania – magnes (sterowany silnikiem),
 • System koła zamachowego ok. 20 kg,
 • System napędowy – tarcza napędowa/pas z żebrowaniem wzdłużnym,
 • Wymiary po rozłożeniu(dł./szer./w. w cm) – 144/56/152,
 • Zakres mocy – 1-15(sterowanie komputerowe),
 • Zasilanie elektryczne – zasilanie sieciowe (230V),

WYPOSAŻENIE:

 • Dodatkowy pałąk/uchwyt,
 • Kolor jasnoszary/czarny,
 • Kółka transportowe,
 • Powierzchnia do stąpania – technika mimośrodowa,
 • Wyrównanie wysokości,
 • Łożyskonowane przeguby – kulkowe łożysko wahliwe w przegubach tarczowych, podwójne łożysko kulkowe,
 • Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
 • Certfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
 • Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju 24 miesiące od daty zakupu

 

1.2)            Materace do ćwiczeń – 5 sztuk

 • Materace rehabilitacyjne 3 – częściowe,
 • Wymiary: 195x85x5cm.,
 • Kolor – zielony
 • Gwarancja producenta

 

1.3)            Piłki do ćwiczeń

 • O średnicy 65 cm – 3 sztuki
 • O średnicy 75 cm – 2 sztuki,
 • Gwarancja producenta

 

1.4)            Pompka uniwersalna do piłek fitness – 1 sztuka

1.5)            Linka do ćwiczeń rehabilitacyjnych KC/04  572 cm – 1 sztuka

 • W skład zestawu wchodzą: 3 bloczki, 2 drewniane rączki, linka o długości 572 cm

1.6)            Podwieszka rehabilitacyjna dwustawowa Model KC/12 – 2 sztuki

 • Wykonana z  z taśmy (szerokość 4 cm),
 • Umożliwia rehabilitację kończyn dolnych i górnych,
 • Regulacja wielkości podwieszki,
 • Solidne wykonanie (posiada podkładki przeciwuciskowe)

1.7)            Dyski sensomotoryczne – 2 sztuki

 •  O średnicy min. 30cm, max. 40 cm.

1.8)            Hantelki – 4 sztuki

 • O wadze 3 kg. – 2 sztuki
 • O wadze 5 kg. – 2 sztuki

1.9)            Ściskacze do rąk – 2 sztuki

1.10)        Stepper typu Montana Kettler – 1 sztuka

            SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

 • Opór: tłoki hydrauliczne,
 • Regulacja obciążenia: w skali 1-12
 • Sterowanie obciążeniem: ręcznie
 • Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar liczby powtórzeń, powtórzenia na minutę, wydatek energetyczny (kcal),pomiar tętna (opcjonalnie klips na ucho / pas na klatkę piersiową),
 • Wyświetlacz: LCD
 • Kolor: srebrny/ antracyt/czerwony,
 • Kółka transportowe,
 • Ergonomiczna wygięta kierownica

     WYMIARY I WAGA:

 • Wymiar po rozłożeniu( dł./ szer./wys.): 95/80/155 cm,
 • Waga: 32 kg.
 • Max waga użytkownika: 110 kg
 • Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
 • Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
 • Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju  - 24 miesiące od daty zakupu

 

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4210,  źródła finansowania:   Środki z Funduszu Aktywności

 1. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      GOFIT Sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, sklep@athletic24.pl

2)      PPHU MARKO, Bożena i Marek Ulikowscy, ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice, sklep@marbo-sport.pl,

3)      Dystrybucja inSPORTline Polska, ul. Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewo, biuro@e-insportline.pl,

4)      Fitness –Sklep, Dystrybutor Sprzętu Sportowego, biuro@fitness-sklep.pl,

5)      ACTIMED.pl, ul. Kolista 1, 72-123 Rurzyca, info@actimed.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Elecpol Sp. z o.o., ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań, oferta na kwotę brutto  9 236,70 zł., ofercie przyznano 79,51 punktów,

2)      Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, oferta na kwotę brutto  10 798,29 zł, ofercie przyznano 68,01 punktów,

3)      Euromobil Sp. z o.o., Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny, oferta na kwotę brutto: 8 314,42zł., ofercie przyznano 88,33 punktów,

4)      Tesora Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko – Biała, oferta na kwotę brutto  9 344,33zł, ofercie przyznano 78,59 punktów,

5)      Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice, oferta na kwotę brutto: 8 412,00zł., ofercie przyznano 87,30  punktów,

6)      Hurtownia Sportowa KAL- SPORT, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, oferta na kwotę brutto: 8 111,67zł., ofercie przyznano 90,54 punktów,

7)      ALMED, Alina Michalak, ul. Lubartowska 30, 20-084 Lublin, oferta na kwotę brutto: 9 271,37zł., ofercie przyznano 79,21 punktów,

8)      PHU,, SOBEX-NOWY”, ul. Parkowa4/1, 17-200 Hajnówka, oferta na kwotę brutto: 8 560,00zł., ofercie przyznano 85,80 punktów,

9)      HAS-MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko – Biała, oferta na kwotę brutto 7 344,48zł., ofercie przyznano 100 punktów,

10)  KLUBBEN Polska Sp. z o.o., Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota, Składający zrezygnował z uczestniczenia w wyborze ofert,

11)  KINESIS Andzrej Boruta, ul. Prnara 23, 38-440 Iwonicz – Zdrój, oferta została odrzucona , wpłynęła po terminie składania ofert

 

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

HAS-MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko – Biała,

            Cena oferty netto: 6 166,00 zł., cena oferty brutto: 7 344,48 zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.3.2016                                                                       Łęczna, dn. 16.08.2016r.

 

        

Zapytanie ofertowe  – zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692                NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://zaz.powiatleczynski.plhttp://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 37440000-4 – sprzęt do ćwiczeń fizycznych

 

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1020), na podstawie Zarządzenia  3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:

www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

III. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1)      Opis przedmiotu zamówienia:

1.1)            Orbitrek  typu Kettler Unix P– 1 szt.

            Dane techniczne:

      KOMPUTER TRENINGOWY

 • Dowolnie skalowane programy wydajnościowe – 6,
 • Górna granica tętna – wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
 • Kompatybilny z systemem POLAR, odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany
 • Liczba programów treningowych – 8,
 • Odporna na pot klawiatura foliowa,
 • Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja,
 • Pomiar tętna – czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową,
 • Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności,
 • Programy treningowe sterowane tętnem,
 • Ręczne sterowanie obciążeniem,
 • Sterowanie parametrami,
 • Trening w strefie docelowej (FAT/FIT/MANUEL),
 • Wartości średnie na koniec treningu,
 • Wyświetlacz  LCD, podświetlenie,
 • Wyświetlacz ciągły – 8 funkcji,
 • Wyświetlacz graficzny – profil obciążenia,
 • Zużycie energii – tak(zależnie od stopnia hamowania),

DANE TECHNICZNE:

 • Klasa DIN EN 957-1/9, klasa HB,
 • Maksymalne obciązenie wagowe 150kg,
 • Przełozenie 1:11,
 • Regulacja mocy – zależnie od liczby obrotów,
 • Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku/ wysokość elipsy w mm: 276/390/200,
 • System hamowania – magnes (sterowany silnikiem),
 • System koła zamachowego ok. 20 kg,
 • System napędowy – tarcza napędowa/pas z żebrowaniem wzdłużnym,
 • Wymiary po rozłożeniu(dł./szer./w. w cm) – 144/56/152,
 • Zakres mocy – 1-15(sterowanie komputerowe),
 • Zasilanie elektryczne – zasilanie sieciowe (230V),

WYPOSAŻENIE:

 • Dodatkowy pałąk/uchwyt,
 • Kolor jasnoszary/czarny,
 • Kółka transportowe,
 • Powierzchnia do stąpania – technika mimośrodowa,
 • Wyrównanie wysokości,
 • Łożyskonowane przeguby – kulkowe łożysko wahliwe w przegubach tarczowych, podwójne łożysko kulkowe,
 • Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
 • Certfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
 • Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju 24 miesiące od daty zakupu

 

1.2)            Materace do ćwiczeń – 5 sztuk

 • Materace rehabilitacyjne 3 – częściowe,
 • Wymiary: 195x85x5cm.,
 • Kolor – zielony
 • Gwarancja producenta

 

1.3)            Piłki do ćwiczeń

 • O średnicy 65 cm – 3 sztuki
 • O średnicy 75 cm – 2 sztuki,
 • Gwarancja producenta

 

1.4)            Pompka uniwersalna do piłek fitness – 1 sztuka

1.5)            Linka do ćwiczeń rehabilitacyjnych KC/04  572 cm – 1 sztuka

 • W skład zestawu wchodzą: 3 bloczki, 2 drewniane rączki, linka o długości 572 cm

1.6)            Podwieszka rehabilitacyjna dwustawowa Model KC/12 – 2 sztuki

 • Wykonana z  z taśmy (szerokość 4 cm),
 • Umożliwia rehabilitację kończyn dolnych i górnych,
 • Regulacja wielkości podwieszki,
 • Solidne wykonanie (posiada podkładki przeciwuciskowe)

1.7)            Dyski sensomotoryczne – 2 sztuki

 •  O średnicy min. 30cm, max. 40 cm.

1.8)            Hantelki – 4 sztuki

 • O wadze 3 kg. – 2 sztuki
 • O wadze 5 kg. – 2 sztuki

1.9)            Ściskacze do rąk – 2 sztuki

1.10)        Stepper typu Montana Kettler – 1 sztuka

            SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

 • Opór: tłoki hydrauliczne,
 • Regulacja obciążenia: w skali 1-12
 • Sterowanie obciążeniem: ręcznie
 • Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar liczby powtórzeń, powtórzenia na minutę, wydatek energetyczny (kcal),pomiar tętna (opcjonalnie klips na ucho / pas na klatkę piersiową),
 • Wyświetlacz: LCD
 • Kolor: srebrny/ antracyt/czerwony,
 • Kółka transportowe,
 • Ergonomiczna wygięta kierownica

     WYMIARY I WAGA:

 • Wymiar po rozłożeniu( dł./ szer./wys.): 95/80/155 cm,
 • Waga: 32 kg.
 • Max waga użytkownika: 110 kg
 • Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
 • Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
 • Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju  - 24 miesiące od daty zakupu

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

       Termin wykonania zamówienia:  do dnia 02 września 2016r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1)   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych     warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c)      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

d)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

     Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

2)   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 

VI . Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a)      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b)      Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VII.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 1. VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania ofert:

a)    Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 22.08.2016r.  do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane:

 • osobiście do Sekretariatu PZAZ, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łeczna,
 • pocztą elektroniczną( skan dokumentów) na adres: pzazleczna@wp.pl

b)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. X.       Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należny podatek VAT wraz
z podaniem stawki / stawek podatku VAT.

 

 1. XI.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Kryterium wyboru oferentów będzie stanowiła w 100% cena.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:   Nie dotyczy

 

 1. XIII.   Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1)      gwarancji  Door – to – door na terenie całego kraju na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny na okres 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

2)      bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.

     §5

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

§6

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

                                                                                                        

                                                                                                           Małgorzata Paprota

                                                                                                             Dyrektor  PZAZ Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0, 39221000-7

2)      Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

3)      Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4)      Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

5)      Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

6)      Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.

7)      Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4210,  źródła finansowania:   Zakładowy Fundusz Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl

2)      GAMA GASTRO, UL. Rudnicka 26, 20-140 Lublin, gamagastro@lublin.home.pl,

3)      MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,

4)      MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl

5)      INVESTHORECA, ul. Bolesława Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, biuro@investhoreca.pl

6)      SPEC GASTRO, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec, biuro@specgastro.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Hurtownia ROBIN, Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, oferta na kwotę brutto  11 319,23 zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      PH UNIGA, ul. Rejtana 22/98,35-310 Rzeszów, oferta na kwotę brutto  12 076,14 zł., ofercie przyznano  93,73 punktów,

3)      PHU IMPERIUM Jan Grzeliński, Kłopotów 29, 59-300 Lubin, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,

4)      DRZEWIARZ – BIS Sp. z o. o, ul. Kard. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, oferta została odrzucona z powodu błędów w  wyliczeniu oferty,

5)       GASTRONET PLUS Piotr Pietrzykowski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,

6)      CONRAD COMPANY, Kolonia Porosły 55, 16-070 Choroszcz, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,

7)      UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 447,61 zł., ofercie przyznano 98,87 punktów,

8)      BIURO KOSZTORYSOW – HANDLOWE MATEO, Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów, oferta na  kwotę brutto 15 312,27 zł., ofercie przyznano 73,92 punktów,

9)      PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta została odrzucona z powodu błędów  w wyliczeniu oferty,

10)  GAMA PLAWGO&ZAWISZA Sp. J., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin,oferta na kwotę brutto 14 830,11zł. , ofercie przyznano 76,32 punktów,

11)  AIKON POZNAŃ, Sp. z o.o., ul. Międzyborska 27A, 60-162 Poznań, oferta na kwotę brutto 14 764,92zł., ofercie  przyznano 76,66 punktów,

12)  TOPGASTRO Grzegorz Kowalski, al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, oferta na kwote brutto 13 297,53zł., ofercie przyznano 85,12 punktów.

13)  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, oferta na kwotę brutto 12 192,99zł., ofercie przyznano 92,83. punktów,

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Cena oferty netto: 9 202,63zł., cena oferty brutto: 11 319,23zł..

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.2.2016                                                                       Łęczna, dn. 11.05.2016r.

 

 

 

        

Zapytanie ofertowe  – zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692                NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://zaz.powiatleczynski.pl,  http://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 39220000-0– 39221000-7

 

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia  3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:

www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

2. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

3. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym)                      pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

IV. Termin wykonania zamówienia:

       Termin wykonania zamówienia:  do dnia 01.06.2016r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1)   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych     warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

c)      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

d)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

     Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

2)   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 

VI . Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a)      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.

b)      Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VII.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 

 1. VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. IX.    Miejsce oraz termin składania ofert:

a)    Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 19.05.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

b)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c)    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. X.       Opis sposobu obliczania ceny: 

 Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. XI.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:   Nie dotyczy

 

 1. XIII.   Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

§3

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1)      gwarancji na wyposażenie i sprzęt gastronomiczny zgodnie
z gwarancją udzieloną przez producenta.

2)      gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu i wyposażenia.

 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.

     §5

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 

 

 

 

 

Małgorzata Paprota

                                                                                                             Dyrektor  PZAZ Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej  wg CPV: 85142100-7

2)      Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją:  ok. 55 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

3)       Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)      Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych  zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.

b)      Opracowania:

 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników  niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

c)      Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4)   Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
 i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie  około 35 godzin miesięcznie, w dniach od      poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.

5)   Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób   indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.

6)     Zapłata za usługi  będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym     na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

7)    

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania : Zakładowy Fundusz Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      biuro@rehdom.pl

2)      Tomasz.dyniec@gmail.com

3)      przemysławpasiak@gmail.com

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Przemysław Pasiak, Stara Wieś – Kolonia 31, 21-010 Łęczna,

      oferta na kwotę 35,00 zł. brutto za 1 godzinę zajęć, oferta otrzymała 100 punktów

2)      Tomasz Dyniec, ul. Podhalańska 11, 20-730 Lublin,

       oferta na kwotę 50,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć, oferta otrzymała 70 punktów

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Przemysław Pasiak, Stara Wieś – Kolonia 31, 21-010 Łęczna

Cena brutto za 1 godzinę wykonania usługi – 35,00zł., w ocenie  oferta otrzymała 100 punktów. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i   kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,

2)      Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.

3)       Zakres zadań objętych opieką informatyczną:

a)      Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;

b)      Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi                             iurządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;

c)      Zarządzanie serwerem – Windows Server 2012,

d)      Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory,

e)      Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182),

f)        Zarządzanie sieciowym systemem tworzenia kopii zapasowych

g)      Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;

h)      Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;

i)        Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;

j)        Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;

k)      Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;

l)        Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;

m)    Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;

n)      Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania                    i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;

 • o)      Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych                         oraz zapobieganie infekcjom;

p)      Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.

q)      Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,

r)       Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca  w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,

s)       Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu

t)         Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta                      w sytuacji awarii sprzętu,

u)      Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego,

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 4300 numer zadania 3.20, źródła finansowania:   działalność gospodarcza

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1)      ZETO Spółka z o.o., Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin,

2)      VICO Spółka Jawna, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin,

3)      SONET3 Janusz Olek, ul. Świętoduska 16, 20-082 Lublin,

4)      NETEAM Systemy Informatyczne Adam Caryk, ul. Skarbka1/20, 21-010 Łęczna,

5)      MIKROBIT Spółka z o.o., ul. Zana 39, 20-601 Lublin

6)      CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)      Neteam, Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 21-010 Łęczna,  oferta na kwotę brutto  738,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów

2)      MTVP Marzena Tarczyński vel Prymas, Lublin ul. Wieniawska 2/18, oferta na kwotę brutto  7 380,00 zł., ofercie przyznano  10 punktów

3)      Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw, oferta na kwotę brutto 799,50 zł., ofercie przyznano 92,30 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 

NETEAM Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 21-010 Łęczna,

cena oferty netto: 600,00 zł., cena oferty brutto: 738,00 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i   kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

PZAZ.XI.272.1.2.2016                                                                           Łęczna, dn.21.01.2016r.

 

Zapytanie ofertowe:

 o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty  wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692                NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl  lub  http://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
w  Powiatowym  Zakładzie  Aktywności Zawodowej    CPV: 85142100-7

 

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia  3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:

www.powiatleczynski.plwww.zaz.leczna.pl

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej  wg CPV: 85142100-7

2)      Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją:  ok. 55 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

3)       Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)      Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych  zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.

b)      Opracowania:

 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników  niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

c)      Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4)   Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
 i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie  około 35 godzin miesięcznie