Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/zeaspilica

Data publikacji: 2012-02-22

Data aktualizacji: 2020-04-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-04

Deklarację sporządzono samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Błażkiewicz, blazkiewicz@zeaspilica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 6735038 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście do biura ZEAS w Pilicy z wspólnego z Przedszkolem w Pilicy podjazdu. Wejście do pomieszczeń biura: stopnie i podest, brak podjazdu. Wszystkie pomieszczenia biurowe na jednym poziomie, dostępne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W pierwszym korytarzu, na tablicy ogłoszeń dostępna jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking na ulicy przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do biura zespołu dopuszcza się wstęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Osoby odpowiedzialne

Autor:admin
Odpowiada:admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2021-03-04 10:39:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1731