Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Przetargi

Konopiska ,dnia 20.12.2018r.

Nr sprawy :Zadanie nr 3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/EU/2018

Dostawa sprzętu medycznego

   z dnia 20.12.2018r.

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu: ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie  opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach  RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia  w Konopiskach

ul.Lipowa 3, 42-274 Konopiska

tel.34/328-20-07

e-mail:biuro@zozkonopiska.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności  określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu:”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach  RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”
 2. Zestawienie sprzętu , dane , parametry sprzętu

 

 

        SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA dla   Zadania nr 3

 

Lp.-         nr z projektu

Wyszczególnienie

Specyfikacja techniczna wymagania Zamawiającego

 
 

1.09

Kolposkop optyczny z torem wizyjnym

 3 stopnie  powiększenia:  3.75x, 7,5x, 15x

 

ogniskowa: 300mm

 

pole widzenia: AC-2311: 79mm, 39mm, 19mm

 

głębia ostrości: AC-2311: 4,5mm, 1,13mm, 0,76mm,

 

natężenie światła: > 25000 lux,

 

indywidualnie regulowane okulary 16,7x,  dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular

 

płynna regulacja jasności,  filtr światła w kolorze zielonym, łatwo wymienialna żarówka LED

 

regulacja wysokości: 950mm ~ 1250mm, dokładna regulacja ostrości,  złącze kulowe pozwalające na płynny obrót o 360°

 

jeden kabel zasilający cały układ, tablet wraz z uchwytem, program archiwizacji zdjęć, karta pamięci

 

2.010

Aparat do krioterapii

czynnik mrożący: podtlenek azotu (N2O) lub dwutlenek węgla (CO2), 

 

mobilna budowa lub wózek

 

sonda natryskowa z regulowaną mocą mrożenia, sonda kontaktowa - 2 szt.

 

3.011

Aparat elektrochirurgiczny

 włącznik nożny - 1 przyciskowy (kabel 5m)

 

uchwyt elektrody 4mm (2 przyciski, kabel 3m)

 

 elektroda igła wolframowa prosta izolowana(  0,5 x 20mm-  uchwyt 4mm)

 

elekroda igła prosta krótka (0,5 mm, uchwyt- 4mm)

 

 elektroda kulka prosta (2mm, uchwyt 4mm)

 

 elektroda kulka prosta (4mm, uchwyt -4mm)

 

 elektroda pętla druciana (10mm, uchwyt-4mm),

 

 elektroda szpatuła owalna prosta (2x24 mm, uchwyt 4mm)

 

 kabel bipolarny (dł 3m, złącze proste, wtyk 2-pin, 29 mm)

 

szczypce bipolarne kątowe (1mm, dł. 160 mm)

 

 elektroda neutralna (silikonowa, wielorazowa dla dorosłych, 30 x 17cm, kabel dł. 4m)

 

4.013

Zasilanie awaryjne

zasilanie awaryjne wraz z niezbędnym osprzętem o poborze mocy 330 W, czas podtrzymywania: 30 godz.

 

5.014

Fotel ginekologiczny

fotel rozkładany elektrycznie do pozycji leżącej, pozycje Trendelenburga i antyTrendelenburga

 

 odczepiany podnóżek

 

bezszwowa tapicerka

 

elektryczna regulacja wysokości, przewodowy pilot ręczny, elektryczna regulacja oparcia

 

elektryczna regulacja podnóżka, regulowane podkolanniki

 

komplet pojemników  ze stali nierdzewnej, podstawa na stopkach antypoślizgowych  umożliwiających poziomowanie

 

6.015

Lampa operacyjno-zabiegowa

Napięcie zasilania  230V; 50 Hz,

 

napięcie żarówki  12V, moc żarówki  50W,

 

natężenie światła z odległości 0,8m - 65000lx natężenie światła z odległości 1 m  -50000lx, temperatura barwowa - 4000 K, wielkość plamy świetlnej  130mm

 

klasyfikacja ochrony przed porażeniem elektrycznym:  I klasa

 

statyw na pięcioramiennej podstawie z kółkami

 

7.016

Stolik zabiegowy

Stolik zabiegowy metalowy ze stali nierdzewnej umożliwiający składowanie narzędzi , aparatury medycznej podczas badania, zabiegu,

 

8.017

Leżanka-kozetka lekarska

Leżanka o konstrukcji  metalowej malowanej  proszkowo, leże pokryte tapicerką odporną na środki dezynfekcyjne  ,  uchwyt na ręcznik jednorazowy , regulacja zagłówka

 

9.018

Szafa zamykana  lekarska

Szafa metalowa z oszkleniem, wysokość ok. 1,7 m, jednodrzwiowa, na leki  i inne materiały wykorzystywane podczas zabiegu i badania ,kolor jasny/szary/biały

 

 

 

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia przez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto tam gdzie w zapytaniu ofertowym został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę elementów/typów urządzeń równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym jako przykład, pod warunkiem, że zaproponowane elementy/typy urządzeń, będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez Zamawiającego.  W przypadku oferowania elementów/typów urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w zapytaniu ofertowym, Wykonawca musi załączyć do oferty odrębny wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności, w szczególności poprzez przedstawienie katalogów producentów oferowanych urządzeń. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

3.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

1) Oferowany sprzęt musi być: fabryczne nowy, nie może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich, sprzedawany przez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów, w tym na rynek polski, kompletny (z pełnym okablowaniem, niezbędnym wyposażeniem np.: złącza, zasilacze, wtyczki i itp.), gotowy do pracy, aktualne produkowany na rynku, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego,

2) Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem  w dostarczony sprzęt przed dostawą do Zamawiającego,

3) Sprzęt musi być dostarczony do budynku Zamawiającego tj. ul. Lipowa3 w Konopiskach w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu z nienaruszonymi plombami transportowymi, w przeciwnym razie  Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu,

4) Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy instrukcje obsługi/użytkowania  w języku polskim,

5) Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy karty gwarancyjne zgodne  z wymogami zapytania ofertowego,

 6) Oferowany sprzęt musi posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

7) Wszystkie wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie  z ustawą z dnia 20.05.2010 r. wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) oraz muszą być oznakowane zgodnie z przepisami ww. ustawy.

 1. Wymagania w zakresie dostawy, uruchomienia, konfiguracji oraz szkolenia personelu Zamawiającego:

1) Dostawa sprzętu obejmuje transport, wniesienie, uruchomienie i konfigurację,  a także sprawdzenie poprawności działania urządzeń (czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenia były podłączone, uruchomione i poprawnie działające),

2) Przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko,

 3) Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników  w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu,

4) Ewentualne szkody powstałe w związku z wnoszeniem i montażem sprzętu, zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

 1. Termin gwarancji producenta liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
 2. Wymagania w zakresie serwisu:

Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 24 godziny od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej oznacza czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone usterki lub wady lub dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach co najmniej takich samych jak sprzęt lub jego elementy podlegające naprawie. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie (dni robocze), faksem lub drogą elektroniczną (na numer telefonu, faxu lub adres mailowy Wykonawcy wskazany w umowie) w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. 

 1. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także złożona oferta.
 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

9.Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):33.10.00.00

 1. Termin realizacji umowy.

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 21 dni  

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu tym samym nie określa sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
 4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).
 6. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot „wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia” Zamawiający rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje przekonujące, że elementy cenotwórcze podane w ofercie Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów i obliczeń  na potwierdzenie podnoszonych okoliczności.
 7. Cena oferty będzie określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

VII. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

1) Cena ofertowa brutto Co – 95%

2) Czas reakcji serwisowej  T – 5% podane liczbowo w godzinach w zakresie  od 12 (godzin)do 24 (godzin )

 

 1. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

                                    C min/C badana*95  + 24/T badane *5=ilość punktów

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

 1. 2) Czas reakcji serwisowej T oznacza czas w godzinach w zakresie od 12 do 24, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone usterki lub wady lub dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach co najmniej takich samych jak sprzęt lub jego elementy podlegające naprawie. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (na numer telefonu, faxu lub adres mailowy Wykonawcy wskazany w umowie w okresie obowiązywania gwarancji. Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 24 godziny od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  Zaoferowanie czasu reakcji usługi serwisowej krótszego niż 12 godzin nie będzie dodatkowo punktowane. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas reakcji usługi serwisowej dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy  w Formularzu oferty czasu reakcji serwisowej  – Zamawiający  przyjmuje maksymalny czas reakcji serwisowej – 24 godziny.

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
 2. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Do oferty należy załączyć:

1) Specyfikacja wyposażenia  – wypełniony załącznik nr 1A do Formularza oferty; 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, składane w celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 2 do Formularza oferty. 

3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika ono  z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną, należy złożyć: 

 

1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ GOZ w Konopiskach ul.Lipowa3

do dnia 04 stycznia 2018r. do godz.12.00

 1. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

 1. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

XII. Termin związania ofertą.

Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą: pisemnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Ilona Majer.

XIV. Warunki wyboru wykonawcy

 1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
 2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w szczególności w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji zamówienia w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.
 5. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
 6. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucana i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa albo złożył wadliwe pełnomocnictwo – Zamawiający może wezwać do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży pełnomocnictwa w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 9. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia zapytania w przypadku braku ofert spełniających warunki zapytania lub też w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 10. Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
 11. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 12. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Anna Pogorzelska,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sebastian Zaremba , e-mail: sukcesrs@interia.pl

 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO oraz w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odbiorcami danych osobowych będą pracownicy SP ZOZ GOZ w Konopiskach ul.Lipowa3. 

 4) oraz organy władzy publicznej, a także podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. d dostępie do informacji publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 1764 z późn. zm.),

 5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B5 i B10,

6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,  uaktualniania,czasowego wstrzymania, zapomnienia,

7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) nie przysługuje Panu/ Pani  w związku z  art 17 ust.3 lit. b , d) i e)  prawo do usunięcia  danych osobowych i  prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO

 9) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych jest art. 6 lit c) RODO.

 10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania, jak również jest warunkiem zawarcia umowy z SP ZOZ GOZ w Konopiskach, a ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy.

 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 2 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

XVI. Informacje końcowe.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zaproszenia  na każdym etapie niniejszego postępowania.

2) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, (którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu )drogą mailową na adres wskazany  w „Formularzu Oferty”.

3) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający może zbadać czy spełnia warunek udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena spośród pozostałych ofert.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6) W przypadku wybrania oferty Wykonawcy, winien on dostarczyć przed podpisaniem umowy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio może przedłożyć potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – celem wprowadzenia niezbędnych danych wynikających z tych dokumentów do umowy.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

8) Do niniejszego postępowania z uwagi na jego wartość nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

zał nr 1- Wzór druku „Formularz oferty”;

zał nr 1A - Wzór druku „Specyfikacja”;

zał nr 2 -Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

zał nr 3- Wzór umowy;

zał nr 4 -RODO

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:ILONA MAJER
Odpowiada:ILONA MAJER
Wytworzył:ILONA MAJER
Data ostatniej zmiany:2019-03-12 14:30:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10440