Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bogdańcu
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

                        im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

ogłasza nabór na stanowisko pracy sekretarki szkolnej.

 

Data ogłoszenia: 19.08.2016r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOGDAŃCU Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu, ul. Pocztowa 7

66-450 Bogdaniec

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Sekretarka w Szkole Podstawowej w Bogdańcu

III. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na pełny etat w oparciu o  umowę o pracę. Pierwsze zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół w Bogdańcu.

 

IV. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karnoskarbowe,
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne, lub średnie,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym charakterze,
 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Microsoft), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,
 • znajomość programu SIO, wprowadzanie danych do systemu OKE,
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych,
 • obsługa kancelaryjna szkoły (prowadzenie sekretariatu i korespondencji, archiwizacja dokumentów), redagowanie pism urzędowych,
 • znajomość podstawowych zasad opracowywania projektów do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
 • samodzielność,
 • komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 • umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

 

 

 

 

V. Zakres podstawowych zadań:

 • organizacja pracy i obsługa sekretariatu szkoły,
 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, związanych z funkcjonowaniem szkoły,
 • obsługa petentów,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów,
 • wprowadzanie danych do „Systemu Informacji Oświatowej”,
 • przygotowanie i archiwizacja dokumentacji szkolnej związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań,
 • prowadzenie naboru uczniów systemem elektronicznym,
 • prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów oraz spraw uczniowskich,
 • organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • koordynacja wydarzeń na terenie szkoły,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających                  z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy kat. B.

 

VII. Składanie ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio Zespole Szkół w Bogdańcu

 w sekretariacie Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu ul. Pocztowa 7 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: sekretarki” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

 

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza                    w Bogdańcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Bogdańcu oraz na tablicy informacyjnej                          w siedzibie Zespołu Szkół w Bogdańcu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 30 - 31 sierpnia 2016r.

 

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Bogdańcu w dniu 19 sierpnia 2016r.

 

mgr Małgorzata Reks

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

im. Henryka Sienkiewicza

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Reks
Odpowiada:Małgorzata Reks
Wytworzył:Małgorzata Reks
Data ostatniej zmiany:2016-08-21 06:53:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10993