Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/

Data publikacji: 2010-04-01

Data aktualizacji: 2020-04-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2020-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: BluLink Dawid Chojak

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Podeszwa info@przedsiebiorczosc.org.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 690 028 081 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły przy ul. Komuny Paryskiej prowadzą 2 wejścia oznaczone numerami 6 i 7. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejście do budynku jest utrudnione przez ciężkie drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Przy wejściu do budynku nr 6  znajduje się domofon przez który można przywołać obsługę. Do budynku sali gimnastycznej przy ul. Komuny Parskiej 3 prowadzi jedno wejście. Do wejść do budynów prowadzi schodek.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind, toalet.

Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie. W szkole nie ma wind. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość użycia schodołazu. Aby skorzystać ze schodołazu należy poprosić obsługę. Na pierwszym piętrze budynku nr 6 znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W szkole nie ma pochylni, platformy, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskoego w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskoego w Bolesłąwcu. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: • e-mail na adres: zsoiz1@poczta.onet.pl, • faxem na nr 75 73239 83, • drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskoego  w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec, • osobiście – u pracownika szkoły prowadzącego dany zakres spraw.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Mazur
Odpowiada:Jolanta Mazur
Wytworzył:Jolanta Mazur
Data ostatniej zmiany:2021-02-08 11:21:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 871