Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne


PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w BENICACH

 


 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


ROZEZNANIE RYNKU W ROZUMIENIU

 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Postępowanie nr PGD/KP/003

 

       Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego   

 

na dostawę czterech koni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

 

 1. Zamawiający, Powiat Kamieński zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kamilzbroja.eu w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2018 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2018 roku.
 4. Płatność odbędzie się jednorazowo po dokonaniu odbioru w terminie 30 dni od daty dostarczenia dowodu księgowego wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. Formularz ofertowy.

 

 


Załącznik nr 1

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

CPV: 03322300-5

Specyfikacja dotycząca zakupu 4 koni

 

 1. Preferowane wałachy (dopuszcza się zakup klaczy)  rasy:
  1. 1 koń do powożenia i jazdy wierzchem – preferowane rasy: koń śląski, konie fryzyjskie, konie zimnokrwiste, pogrubione, wielkopolskie, polski koń szlachetny półkrwi
  2. 3 konie do jazdy wierzchem  - preferowane rasy: konie wielkopolskie, Polski koń szlachetny półkrwi, konie fiordzkie, konie fryzyjskie, tinkery, konie oldenburskie, konie holsztyńskie, inne rasy koni szlachetnych (gorącokrwistych) o wysokości w kłębie od około 165 cm
  3. Wyklucza się zakup koni czystej krwi arabskiej, koników polskich, hucułów oraz ogierów.
  4. Wiek od 5 do 10 lat.
  5. Konie o zrównoważonych cechach psychicznych.
  6. Konie zdrowe, bez nałogów i narowów.
  7. Wysokość w kłębie według wzorca rasowego (ras uważanych za preferowane).
  8. Chodzący pod siodłem w trzech podstawowych chodach (step, kłus, galop), prawidłowo reagujący na pomoce.
  9. Poprawnie zbudowany bez wad wrodzonych.
  10. Nie posiadający wad zwrotnych.
  11. Konie nie mogą posiadać następujących wad: nadmierna różnica wysokości przodu i zadu (koń przebudowany); pierś wąska; nadmierna długość grzbietu; grzbiet łękowaty; grzbiet karpiowaty, zad spadzisty, narośla i nowotwory pochodzące z uszkodzeń skóry, zbity guz biodrowy, ogon krótki wskutek obrażeń lub braku dolnych kręgów, opadanie języka, bezwład wargi dolnej, brak zębów stałych przednich, uzębienie wybitnie karpiowate, szczupacze lub palisadowe, bielmo źrenicy oka, ślepota jednego oka, szyja jelenia, niedowład lub wypadnięcie prącia, kulawizny, kopyta płaskie, kopyta             z wypukłą podeszwą, kopyta krzywe, kopyta wąskie, kopyta skośne, kopyta strome, kopyta                   po ochwacie (obrączkowe), głębokie szczeliny kopyta, rozpadliny kopyta, gnicie strzałki rogowej, zatraty, obrączka kostna na koronie, pęcina nadmiernie cienka, pęcina nadmiernie długa, pęcina krótka i stroma, postawa szpotawa, postawa barania, postawa kozia, zgrubienie napiąstka, zgrubienie stawu pęcinowego, prostopadła łopatka, postawa szablasta, postawa stroma tylnych kończyn, postawa krowia, szpat kostny, strychowanie, ściganie się, nakostniaki w pobliżu stawów i ścięgien, opoje miękkie, narośle na stawach, gruda, modzel łokciowy, choroby ścięgien, pipak, wnętrostwo, przepukliny, wszelkie choroby – np: COPD (RAO), lipcówka, choroby skóry, odstępstwa od stanu fizjologicznego.
  12. Wymagane dokumenty:
   1. paszport z potwierdzonymi szczepieniami przeciwko grypie,
   2. zaświadczenie lekarza weterynarii (pochodzeniu konia z terenu wolnego od chorób zakaźnych, regularnym odrobaczaniu i o szczepieniu przeciwko tężcowi),
   3. paszport sportowy (jeżeli był wystawiony),
   4. świadectwo wpisu do księgi hodowlanej (jeżeli było wystawione),
   5. opis kariery pokazowej, wyścigowej, sportowej i hodowlanej,
   6. oświadczenie właściciela, że koń nie posiada wyżej wymienionych wad.
   7. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać badania weterynaryjnego przed podpisaniem umowy bądź dostarczenia badania TÜV


Załącznik nr 2

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

                        Wykonawca:    ............................................................

                        Adres:              ............................................................                                                          Tel./Fax:          ............................................................

                        E-mail:             ............................................................

                        NIP/PESEL:      ............................................................

 

 

            Przystępując do postępowania nr: PGD/KP/03 o udzielenie zamówienia na dostawę czterech koni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia, to jest dostawę czterech koni zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego za łączną cenę

 

……………………………………PLN BRUTTO.

 

Oświadczam, że:

 

 1. konie nie posiadają żadnych wad wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
 2. jestem jedynym właścicielem koni i nie stanowią one roszczeń osób trzecich,
 3. posiadam pełne prawo do sprzedaży koni.

 

 

 

 

Podpisano:

........................................................

               (podpis przedstawiciela Wykonawcy)ROZEZNANIE RYNKU W ROZUMIENIU

 

 

 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

 

 

Postępowanie nr PGD/KP/003

 

 

 

       Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego   

 

 

 

na dostawę czterech koni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

 

 

 

 1. Zamawiający, Powiat Kamieński zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kamilzbroja.eu w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2018 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2018 roku.
 4. Płatność odbędzie się jednorazowo po dokonaniu odbioru w terminie 30 dni od daty dostarczenia dowodu księgowego wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. Formularz ofertowy.

 

 

 

 


Załącznik nr 1

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

CPV: 03322300-5

 

Specyfikacja dotycząca zakupu 4 koni

 

 

 

 1. Preferowane wałachy (dopuszcza się zakup klaczy)  rasy:
  1. 1 koń do powożenia i jazdy wierzchem – preferowane rasy: koń śląski, konie fryzyjskie, konie zimnokrwiste, pogrubione, wielkopolskie, polski koń szlachetny półkrwi
  2. 3 konie do jazdy wierzchem  - preferowane rasy: konie wielkopolskie, Polski koń szlachetny półkrwi, konie fiordzkie, konie fryzyjskie, tinkery, konie oldenburskie, konie holsztyńskie, inne rasy koni szlachetnych (gorącokrwistych) o wysokości w kłębie od około 165 cm
  3. Wyklucza się zakup koni czystej krwi arabskiej, koników polskich, hucułów oraz ogierów.
  4. Wiek od 5 do 10 lat.
  5. Konie o zrównoważonych cechach psychicznych.
  6. Konie zdrowe, bez nałogów i narowów.
  7. Wysokość w kłębie według wzorca rasowego (ras uważanych za preferowane).
  8. Chodzący pod siodłem w trzech podstawowych chodach (step, kłus, galop), prawidłowo reagujący na pomoce.
  9. Poprawnie zbudowany bez wad wrodzonych.
  10. Nie posiadający wad zwrotnych.
  11. Konie nie mogą posiadać następujących wad: nadmierna różnica wysokości przodu i zadu (koń przebudowany); pierś wąska; nadmierna długość grzbietu; grzbiet łękowaty; grzbiet karpiowaty, zad spadzisty, narośla i nowotwory pochodzące z uszkodzeń skóry, zbity guz biodrowy, ogon krótki wskutek obrażeń lub braku dolnych kręgów, opadanie języka, bezwład wargi dolnej, brak zębów stałych przednich, uzębienie wybitnie karpiowate, szczupacze lub palisadowe, bielmo źrenicy oka, ślepota jednego oka, szyja jelenia, niedowład lub wypadnięcie prącia, kulawizny, kopyta płaskie, kopyta             z wypukłą podeszwą, kopyta krzywe, kopyta wąskie, kopyta skośne, kopyta strome, kopyta                   po ochwacie (obrączkowe), głębokie szczeliny kopyta, rozpadliny kopyta, gnicie strzałki rogowej, zatraty, obrączka kostna na koronie, pęcina nadmiernie cienka, pęcina nadmiernie długa, pęcina krótka i stroma, postawa szpotawa, postawa barania, postawa kozia, zgrubienie napiąstka, zgrubienie stawu pęcinowego, prostopadła łopatka, postawa szablasta, postawa stroma tylnych kończyn, postawa krowia, szpat kostny, strychowanie, ściganie się, nakostniaki w pobliżu stawów i ścięgien, opoje miękkie, narośle na stawach, gruda, modzel łokciowy, choroby ścięgien, pipak, wnętrostwo, przepukliny, wszelkie choroby – np: COPD (RAO), lipcówka, choroby skóry, odstępstwa od stanu fizjologicznego.
  12. Wymagane dokumenty:
   1. paszport z potwierdzonymi szczepieniami przeciwko grypie,
   2. zaświadczenie lekarza weterynarii (pochodzeniu konia z terenu wolnego od chorób zakaźnych, regularnym odrobaczaniu i o szczepieniu przeciwko tężcowi),
   3. paszport sportowy (jeżeli był wystawiony),
   4. świadectwo wpisu do księgi hodowlanej (jeżeli było wystawione),
   5. opis kariery pokazowej, wyścigowej, sportowej i hodowlanej,
   6. oświadczenie właściciela, że koń nie posiada wyżej wymienionych wad.
   7. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać badania weterynaryjnego przed podpisaniem umowy bądź dostarczenia badania TÜV


Załącznik nr 2

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

                        Wykonawca:    ............................................................

 

                        Adres:              ............................................................                                                          Tel./Fax:          ............................................................

 

                        E-mail:             ............................................................

 

                        NIP/PESEL:      ............................................................

 

 

 

 

 

            Przystępując do postępowania nr: PGD/KP/03 o udzielenie zamówienia na dostawę czterech koni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

 

 

 

 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia, to jest dostawę czterech koni zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego za łączną cenę

 

 

 

……………………………………PLN BRUTTO.

 

 

 

Oświadczam, że:

 

 

 

 1. konie nie posiadają żadnych wad wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
 2. jestem jedynym właścicielem koni i nie stanowią one roszczeń osób trzecich,
 3. posiadam pełne prawo do sprzedaży koni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano:

 

........................................................

 

               (podpis przedstawiciela Wykonawcy)


Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Włodarczyk
Odpowiada:Mirosława Pyzik-Marciniak
Wytworzył:Kamila Włodarczyk
Data ostatniej zmiany:2018-04-11 14:03:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 49700