Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 6/1/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W art. 138g ust. 1

 

na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

 

 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV 80000000-4

 

Usługi edukacji młodzieży

80310000-0

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

            Benice 12

72-400 Kamień Pomorski

Adres poczty elektronicznej: zsbenice@szczecin.neo.pl

Strona internetowa: www.zspbenice.pl

Numer telefonu: (91) 38 32 121

Numer faksu: (91) 38 32 121

 

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 roku                do godziny 10:00.

W jednej lub kilku następujących form: pocztą tradycyjną lub osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "Oferta            na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach            w związku z realizacją projektu pn. Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", z dopiskiem   "Nie otwierać przed 30 maja 2018 roku".

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w podziale na następujące części:

 

Część I - Zajęcia pozalekcyjne – Koło Jeździeckie

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu doskonalenia jazdy konnej, posługiwania się fachowym językiem.
 2. Czas trwania zajęć pozalekcyjnych: minimum 120 godzin na grupę.
 3. Liczba grup: 3.
 4. Ilość uczestników/uczestniczek zajęć pozalekcyjnych: 10 osób na grupę.
 5. Planowany czas trwania: Zajęcia pozalekcyjne, będą odbywały się w latach 2018-2019.

 

 1. Beneficjentem zajęć pozalekcyjnych są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              w Benicach - uczestnicy projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie".
 2. Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia        2019 roku. Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie     na każde zajęcia pozalekcyjne. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony      w terminie 5 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
 3. Miejsce realizacji zajęć pozalekcyjnych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie;
 4. Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
 5. Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-  praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem                i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
 6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów na początku i na końcu szkolenia.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do:

a)   prowadzenia dziennika zajęć oznaczonego zgodnie z wytycznymi dla promocji            w ramach RPO WZ 2014-2020, zawierającego tematy zajęć, liczbę godzin oraz liczbę uczestników obecnych oraz nieobecnych i przekazanie go pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć      dla danej grupy;

b)  umożliwienie pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych zajęć;

c)   dostarczenie pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach dokumentacji zdjęciowej na płycie CD/DVD w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć dla danej grupy;

d)  udostępnienie zagadnień pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                w Benicach koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji i oceny zajęć.

 

Opis wspólny dla wszystkich części

 1. Zamawiający może bezpłatnie udostępnić Wykonawcy sale szkoleniowe na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 3. Ilości godzin podane w opisie przedmiotu zamówienia są minimalnymi ilościami.
 4. Programy zajęć edukacyjnych będą wymagały zatwierdzenia przez Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
 5. Miejscem realizacji wszystkich zajęć pozalekcyjnych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, województwo zachodniopomorskie z zastrzeżeniem,      że Wykonawca może zaproponować inną lokalizację jeżeli w ramach ceny zapewni uczestnikom transport lub zwrot kosztów dojazdów.
 6. Ilości osób podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą podlegać następującym zmianom za zgodą obu stron.

 

 

 

 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                                 z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym                           w szczególności:

1)     Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

a)     użyteczność dla osób o różnej sprawności;

b)     elastyczność w użytkowaniu;

c)     proste i intuicyjne użytkowanie;

d)     czytelna informacja;

e)     tolerancja na błędy;

f)      wygodne użytkowanie bez wysiłku;

g)     wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania;

h)     percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: "Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące" (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67-72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf), jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność).

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia      2019 roku.
 2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych usług edukacyjnych będzie opracowywany na bieżąco przez Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych               w Benicach.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym.
 3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, co do jej treści.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób -                w rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą łączne wynagrodzenie za przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych.
 2. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

VII. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa Kryterium

Waga (Wg)

1.

Cena

60%

2.

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40%

KRYTERIUM I (cena)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

            Cn

P =                  x 100 pkt. x Wg

            Cb

 

gdzie:

 • P - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium I
 • Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
 • Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
 • Wg - oznacza wagę kryterium (w%) = Wg

 

KRYTERIUM II (doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia):

Oferty oceniane będą na podstawie dostarczonych dokumentów przez Wykonawcę i obliczane według następującego wzoru:

               Db

Pi(D)=            x 100 pkt. x Wg

               Dm

 

gdzie:

 • Pi(D) - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium II
 • Db - oznacza przyznane punkty badanej oferty
 • Dm - oznacza maksymalną ilość przyznanych punktów ofercie
 • Wg - oznacza wagę kryterium (w%) = Wg

 

 1. Oceniane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie realizacji zajęć teoretycznych lub praktycznych tożsamych z daną częścią zamówienia.
 2. Oceniana będzie: posiadanie kursu pedagogicznego, posiadanie tytułu magistra pedagogiki, doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia pozalekcyjne, oraz  posiadany stopień awansu zawodowego.
 3. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę        w formularzu ofertowym oraz potwierdzona dokumentami dostarczonymi wraz                   z formularzem ofertowym.
 4. W sytuacji, kiedy Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia (danej części) więcej niż jedną osobę w kryterium oceniona zostanie osoba posiadająca najmniejsze doświadczenie.
 5. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

1)     Posiadanie kursu pedagogicznego - 10 pkt.

2)     Posiadanie tytułu magistra pedagogiki - 20 pkt.

3)     Doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia pozalekcyjne:

a)   1 rok - 20 pkt.

b)   2 lata - 30 pkt.

c)   3 lata - 40 pkt.

d)   4 lata - 50 pkt.

e)   5 lat - 60 pkt.

f)    6 lat - 70 pkt.

g)   7 lat - 80 pkt.

h)   8 lat i więcej - 100 pkt.

4)     Posiadany stopień awansu zawodowego:

a)     nauczyciel stażysta - 10 pkt.

b)     nauczyciel kontraktowy - 20 pkt.

c)     nauczyciel mianowany - 30 pkt.

d)     nauczyciel dyplomowany - 40 pkt.

 1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Płatność za zrealizowanie zamówienia dokonana będzie po zrealizowaniu usługi                 na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę dowodu księgowego wraz z listami obecności, dziennikami zajęć przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego potwierdzającym zrealizowanie rozliczanej ilości zajęć.
 2. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu raz w miesiącu wraz z rachunkiem:

a)     kserokopii list obecności/dzienników zajęć.

 1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia dowodu księgowego Płatnikowi.
 2. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie.
 3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:

a)     prowadzenia Dziennika zajęć;

b)     dokonania ewaluacji szkoleń/warsztatów w zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych kwalifikacji i umiejętności;

c)     przedstawienia Zamawiającemu list obecności, Dzienników zajęć, Raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wskaźników;

d)     współpracy z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć;

e)     zapewnienia, żeby dzięki zajęciom Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe;

f)      zapewnienia możliwości stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informowania Zamawiającego na bieżąco o przewidywanych zmianach                       w harmonogramie zajęć oraz umożliwienia mu przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

 1. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.
 2. Strony Umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powołują koordynatorów reprezentujących je w kontaktach roboczych.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z ustawą     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926        z późn. zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia               i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,    poz. 1024).
 4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy           lub      w zakresie niezbędnym w realizacji projektu i udzieleniu wsparcia.
 5. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy o ochronie     danych osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom   nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem                            z          naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub uszkodzeniem.
 6. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych   osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia   ochrony przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia             w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych         i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i systemy informatyczne służące      do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecich         w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej                       za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach:

a)     za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych     od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia;

b)     za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych     od Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia.

 1. Przez wynagrodzenie, o którym mowa należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto         za łączna ilość przeprowadzonych kursów/szkoleń, określone w umowie.
 2. Za przyczyny odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn   leżących po stronie Wykonawcy uznać należy w szczególności:

a)     zgłoszenie Zamawiającemu prze minimum 50% uczestników szkolenia/kursu,                że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia na stanowisku trenera nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności;

b)     nie rozpoczęcie realizacji kursu w terminie dłuższym niż 30 dni od ustalonego harmonogramu.

 1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie   prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy,                          z   jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z w/w   utworów na polach takich jak:

a)     powielanie;

b)     rozpowszechnianie;

c)     modyfikowanie;

d)     udostępnianie;

e)     wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zajęć.

 1. Osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług będą mogły zostać         zastąpione innymi, o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu nie wcześniej niż                    po zrealizowaniu minimum 50% zajęć przewidzianych dana umową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski

 

 

Wykonawca: .........................................................

Adres.................................................................... Tel./Fax................................................................

E-mail...................................................................

NIP: .....................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr 6/1/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych         w Benicach oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Oferuję wykonanie zamówienia:

Część

Przedmiot zamówienia

Doświadczenie zawodowe

osoby prowadzącej zajęcia

Łączna cena brutto

za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Część I

Zajęcia pozalekcyjne – Koło Jeździeckie

 

 

 

 

 

 

...........................................   

/podpis Oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem[1] powiązany z Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane      z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa        w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

...........................................

            miejscowość i data

 

 

 

 

...........................................   

/podpis Oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków Unii Europejskiej

 

Składają ofertę w postępowaniu prowadzonym w ramach realizacji projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie" RPZP.08.06.00-32-K017/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących                          w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że w przypadku otrzymania informacji o wyborze mojej oferty i zawarcia umowy w ramach projektu, oświadczam, że[2]:

1)       zaangażowanie w ramach posiadanego stosunku pracy pozwala mi na efektywne wykonywanie zadań w ramach przedmiotowej umowy (zaznaczyć gdy składający/a oświadczenie jest zatrudniony przez Zamawiającego),

2)      obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przeze mnie umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” (zaznaczyć, gdy składający/a oświadczenie realizuje więcej niż jedną umowę cywilnoprawną w instytucji/instytucjach realizujących projekty współfinansowane ze środków publicznych, tj. w szczególności ze środków Unii Europejskiej),

3)      zakres przedmiotowej umowy jest rodzajowo różny od zakresu obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę (zaznaczyć, gdy składający oświadczenie jest zatrudniony przez Zamawiającego),

4)      w chwili obecnej moje zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych          ze środków z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Fundacji i innych podmiotów, nie przekracza miesięcznie 276 godzin (zaangażowanie etatowe i/lub zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych),

5)      zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych ewidencji godzin pracy- miesięcznych kart pracy, oświadczenia o unikaniu podwójnego finansowania oraz oświadczenia osoby zaangażowanej w realizację projektu współfinansowanego               ze środków UE w ramach EFS (jeśli nastąpi zaangażowanie w ramach innego projektu współfinansowanego z UE).

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

 

...........................................

            miejscowość i data

...........................................   

/podpis Oferenta/

 [1]     Skreślić, jeżeli zapis jest zbędny

[2]     Niepotrzebne skreślić – zależnie od posiadanej formy zatrudnienia i relacji przedmiotowej umowy z funkcją pełnioną w strukturach Zamawiającego oraz w relacji do innych projektów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 6/1/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W art. 138g ust. 1

 

na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

 

 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV 80000000-4

 

Usługi edukacji młodzieży

80310000-0

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

            Benice 12

72-400 Kamień Pomorski

Adres poczty elektronicznej: zsbenice@szczecin.neo.pl

Strona internetowa: www.zspbenice.pl

Numer telefonu: (91) 38 32 121

Numer faksu: (91) 38 32 121

 

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 roku                do godziny 10:00.

W jednej lub kilku następujących form: pocztą tradycyjną lub osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "Oferta            na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach            w związku z realizacją projektu pn. Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", z dopiskiem   "Nie otwierać przed 30 maja 2018 roku".

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w podziale na następujące części:

 

Część I - Zajęcia pozalekcyjne – Koło Jeździeckie

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu doskonalenia jazdy konnej, posługiwania się fachowym językiem.
 2. Czas trwania zajęć pozalekcyjnych: minimum 120 godzin na grupę.
 3. Liczba grup: 3.
 4. Ilość uczestników/uczestniczek zajęć pozalekcyjnych: 10 osób na grupę.
 5. Planowany czas trwania: Zajęcia pozalekcyjne, będą odbywały się w latach 2018-2019.

 

 1. Beneficjentem zajęć pozalekcyjnych są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              w Benicach - uczestnicy projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie".
 2. Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia        2019 roku. Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie     na każde zajęcia pozalekcyjne. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony      w terminie 5 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
 3. Miejsce realizacji zajęć pozalekcyjnych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie;
 4. Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
 5. Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-  praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem                i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
 6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów na początku i na końcu szkolenia.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do:

a)   prowadzenia dziennika zajęć oznaczonego zgodnie z wytycznymi dla promocji            w ramach RPO WZ 2014-2020, zawierającego tematy zajęć, liczbę godzin oraz liczbę uczestników obecnych oraz nieobecnych i przekazanie go pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć      dla danej grupy;

b)  umożliwienie pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych zajęć;

c)   dostarczenie pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach dokumentacji zdjęciowej na płycie CD/DVD w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć dla danej grupy;

d)  udostępnienie zagadnień pracownikowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                w Benicach koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji i oceny zajęć.

 

Opis wspólny dla wszystkich części

 1. Zamawiający może bezpłatnie udostępnić Wykonawcy sale szkoleniowe na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 3. Ilości godzin podane w opisie przedmiotu zamówienia są minimalnymi ilościami.
 4. Programy zajęć edukacyjnych będą wymagały zatwierdzenia przez Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
 5. Miejscem realizacji wszystkich zajęć pozalekcyjnych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, województwo zachodniopomorskie z zastrzeżeniem,      że Wykonawca może zaproponować inną lokalizację jeżeli w ramach ceny zapewni uczestnikom transport lub zwrot kosztów dojazdów.
 6. Ilości osób podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą podlegać następującym zmianom za zgodą obu stron.

 

 

 

 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                                 z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym                           w szczególności:

1)     Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

a)     użyteczność dla osób o różnej sprawności;

b)     elastyczność w użytkowaniu;

c)     proste i intuicyjne użytkowanie;

d)     czytelna informacja;

e)     tolerancja na błędy;

f)      wygodne użytkowanie bez wysiłku;

g)     wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania;

h)     percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: "Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące" (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67-72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf), jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność).

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia      2019 roku.
 2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych usług edukacyjnych będzie opracowywany na bieżąco przez Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych               w Benicach.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym.
 3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, co do jej treści.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób -                w rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą łączne wynagrodzenie za przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych.
 2. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

VII. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa Kryterium

Waga (Wg)

1.

Cena

60%

2.

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40%

KRYTERIUM I (cena)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

            Cn

P =                  x 100 pkt. x Wg

            Cb

 

gdzie:

 • P - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium I
 • Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
 • Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
 • Wg - oznacza wagę kryterium (w%) = Wg

 

KRYTERIUM II (doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia):

Oferty oceniane będą na podstawie dostarczonych dokumentów przez Wykonawcę i obliczane według następującego wzoru:

               Db

Pi(D)=            x 100 pkt. x Wg

               Dm

 

gdzie:

 • Pi(D) - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium II
 • Db - oznacza przyznane punkty badanej oferty
 • Dm - oznacza maksymalną ilość przyznanych punktów ofercie
 • Wg - oznacza wagę kryterium (w%) = Wg

 

 1. Oceniane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie realizacji zajęć teoretycznych lub praktycznych tożsamych z daną częścią zamówienia.
 2. Oceniana będzie: posiadanie kursu pedagogicznego, posiadanie tytułu magistra pedagogiki, doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia pozalekcyjne, oraz  posiadany stopień awansu zawodowego.
 3. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę        w formularzu ofertowym oraz potwierdzona dokumentami dostarczonymi wraz                   z formularzem ofertowym.
 4. W sytuacji, kiedy Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia (danej części) więcej niż jedną osobę w kryterium oceniona zostanie osoba posiadająca najmniejsze doświadczenie.
 5. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

1)     Posiadanie kursu pedagogicznego - 10 pkt.

2)     Posiadanie tytułu magistra pedagogiki - 20 pkt.

3)     Doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia pozalekcyjne:

a)   1 rok - 20 pkt.

b)   2 lata - 30 pkt.

c)   3 lata - 40 pkt.

d)   4 lata - 50 pkt.

e)   5 lat - 60 pkt.

f)    6 lat - 70 pkt.

g)   7 lat - 80 pkt.

h)   8 lat i więcej - 100 pkt.

4)     Posiadany stopień awansu zawodowego:

a)     nauczyciel stażysta - 10 pkt.

b)     nauczyciel kontraktowy - 20 pkt.

c)     nauczyciel mianowany - 30 pkt.

d)     nauczyciel dyplomowany - 40 pkt.

 1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Płatność za zrealizowanie zamówienia dokonana będzie po zrealizowaniu usługi                 na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę dowodu księgowego wraz z listami obecności, dziennikami zajęć przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego potwierdzającym zrealizowanie rozliczanej ilości zajęć.
 2. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu raz w miesiącu wraz z rachunkiem:

a)     kserokopii list obecności/dzienników zajęć.

 1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia dowodu księgowego Płatnikowi.
 2. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie.
 3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:

a)     prowadzenia Dziennika zajęć;

b)     dokonania ewaluacji szkoleń/warsztatów w zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych kwalifikacji i umiejętności;

c)     przedstawienia Zamawiającemu list obecności, Dzienników zajęć, Raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wskaźników;

d)     współpracy z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć;

e)     zapewnienia, żeby dzięki zajęciom Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe;

f)      zapewnienia możliwości stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informowania Zamawiającego na bieżąco o przewidywanych zmianach                       w harmonogramie zajęć oraz umożliwienia mu przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

 1. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.
 2. Strony Umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powołują koordynatorów reprezentujących je w kontaktach roboczych.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z ustawą     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926        z późn. zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia               i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,    poz. 1024).
 4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy           lub      w zakresie niezbędnym w realizacji projektu i udzieleniu wsparcia.
 5. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy o ochronie     danych osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom   nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem                            z          naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub uszkodzeniem.
 6. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych   osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia   ochrony przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia             w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych         i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i systemy informatyczne służące      do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecich         w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej                       za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach:

a)     za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych     od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia;

b)     za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych     od Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia.

 1. Przez wynagrodzenie, o którym mowa należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto         za łączna ilość przeprowadzonych kursów/szkoleń, określone w umowie.
 2. Za przyczyny odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn   leżących po stronie Wykonawcy uznać należy w szczególności:

a)     zgłoszenie Zamawiającemu prze minimum 50% uczestników szkolenia/kursu,                że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia na stanowisku trenera nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności;

b)     nie rozpoczęcie realizacji kursu w terminie dłuższym niż 30 dni od ustalonego harmonogramu.

 1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie   prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy,                          z   jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z w/w   utworów na polach takich jak:

a)     powielanie;

b)     rozpowszechnianie;

c)     modyfikowanie;

d)     udostępnianie;

e)     wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zajęć.

 1. Osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług będą mogły zostać         zastąpione innymi, o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu nie wcześniej niż                    po zrealizowaniu minimum 50% zajęć przewidzianych dana umową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski

 

 

Wykonawca: .........................................................

Adres.................................................................... Tel./Fax................................................................

E-mail...................................................................

NIP: .....................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr 6/1/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych         w Benicach oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Oferuję wykonanie zamówienia:

Część

Przedmiot zamówienia

Doświadczenie zawodowe

osoby prowadzącej zajęcia

Łączna cena brutto

za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Część I

Zajęcia pozalekcyjne – Koło Jeździeckie

 

 

 

 

 

 

...........................................   

/podpis Oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem[1] powiązany z Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane      z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa        w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

...........................................

            miejscowość i data

 

 

 

 

...........................................   

/podpis Oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków Unii Europejskiej

 

Składają ofertę w postępowaniu prowadzonym w ramach realizacji projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie" RPZP.08.06.00-32-K017/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących                          w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że w przypadku otrzymania informacji o wyborze mojej oferty i zawarcia umowy w ramach projektu, oświadczam, że[2]:

1)       zaangażowanie w ramach posiadanego stosunku pracy pozwala mi na efektywne wykonywanie zadań w ramach przedmiotowej umowy (zaznaczyć gdy składający/a oświadczenie jest zatrudniony przez Zamawiającego),

2)      obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przeze mnie umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” (zaznaczyć, gdy składający/a oświadczenie realizuje więcej niż jedną umowę cywilnoprawną w instytucji/instytucjach realizujących projekty współfinansowane ze środków publicznych, tj. w szczególności ze środków Unii Europejskiej),

3)      zakres przedmiotowej umowy jest rodzajowo różny od zakresu obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę (zaznaczyć, gdy składający oświadczenie jest zatrudniony przez Zamawiającego),

4)      w chwili obecnej moje zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych          ze środków z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Fundacji i innych podmiotów, nie przekracza miesięcznie 276 godzin (zaangażowanie etatowe i/lub zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych),

5)      zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych ewidencji godzin pracy- miesięcznych kart pracy, oświadczenia o unikaniu podwójnego finansowania oraz oświadczenia osoby zaangażowanej w realizację projektu współfinansowanego               ze środków UE w ramach EFS (jeśli nastąpi zaangażowanie w ramach innego projektu współfinansowanego z UE).

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

 

...........................................

            miejscowość i data

...........................................   

/podpis Oferenta/

 [1]     Skreślić, jeżeli zapis jest zbędny

[2]     Niepotrzebne skreślić – zależnie od posiadanej formy zatrudnienia i relacji przedmiotowej umowy z funkcją pełnioną w strukturach Zamawiającego oraz w relacji do innych projektów


Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Włodarczyk
Odpowiada:Mirosława Pyzik-Marciniak
Wytworzył:Kamila Włodarczyk
Data ostatniej zmiany:2018-06-04 13:26:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 49700