Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
drukuj

Archwium - DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.e-bip.org.pl/zspilica

Data publikacji: 2012-02-22

Data aktualizacji: 2020-04-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą:
Tingtun Checker oraz   WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 326735037, bądź adres e-mail: zspilica@zspilica.edu.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Osobą kontaktową jest Aleksander Chmielewski.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 jest zlokalizowany w Pilicy przy ulicy 17 Stycznia 2a
  2. Przed szkołą znajduje się parking. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
  3. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. 17 Stycznia. Wejście zlokalizowane w centralnej części  budynku jest z poziomu ulicy ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla niepełnosprawnych
  4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
    i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
  7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Kowalczyk
Odpowiada:Katarzyna Kowalczyk
Wytworzył:Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:2021-03-29 09:38:34
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 169