Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Regulamin wynajmu pomieszczeń

Zarządzenie nr 4/2022

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie

z dnia 28.03.2022 roku

 

w sprawie wprowadzenia

                 „Regulaminu wynajmu i regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeńw Bibliotece Publicznej w Piasecznie”

 

 • na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.)
 • na podstawie § 16 pkt. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie, nadanego uchwałą nr 427/XVII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 11.12.2019 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie, zarządza się co następuje:

§ 1.

1.Wprowadza się „Regulamin wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Piasecznie” i regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń.

§ 2.

2.Traci moc „Regulamin wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Piasecznie”, nadany zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 30.04.2020 r. w brzmieniu określonym  w załączniku do powyższego zarządzenia.

§ 3.

3. Traci moc „Regulamin nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Piasecznie”, nadany zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 30.04.2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku do powyższego zarządzenia.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2022

 

Regulamin wynajmu pomieszczeń 
w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Regulamin określa zasady wynajmu następujących pomieszczeń (sali wystawowo-widowiskowej, sali szkoleniowej, sali Minikino – zwanych dalej Salą) znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie, zwanej dalej Wynajmującym, a każdą osobą lub podmiotem dokonującym rezerwacji i najmu, zwanym dalej Najemcą.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wynajem Sali może nastąpić w celu zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji lub szkolenia itp. (dalej: „Wydarzenie”) bez możliwości podnajęcia, użyczenia i udostępnienia Sali osobom trzecim.
 2. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie nie wyraża zgody na wynajmowanie jakichkolwiek pomieszczeń w obiekcie na organizację spotkań tzw. „prezentacji”, „pokazów” – związanych z możliwością nabycia produktów, ofert, wyjazdów, itp.
 3. Organizowane Wydarzenia nie mogą utrudniać wykonywania statutowych zadań Wynajmującego, zakłócać jego bieżącej działalności i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Wynajmującego.
 4. Wynajem Sali może odbywać się w godzinach pracy Wynajmującego, inne dni
  i godziny wynajmu należy uzgodnić z przedstawicielami Wynajmującego.
 5. Wynajmujący dopuszcza połączenie najmu Sali z organizacją przez Najemcę cateringu we własnym zakresie.
 6. Najemca Sali jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  a ponadto do przestrzegania zarządzeń technicznych, przeciwpożarowych BHP obowiązujących na terenie Wynajmującego.
 7. Podmiot lub osoba chcąca wynająć powierzchnię składa stosowny wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Na wynajem Sali zostaje podpisany dokument określający warunki wynajmu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wynajmujący może wypowiedzieć najem Sali ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem przedmiotu najmu i mimo upomnienia nie przestaje używać jej w taki sposób, albo gdy przedmiot najmu używa w taki sposób, że zostaje on narażony na uszkodzenie.
 9. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu należy kierować do Wynajmującego w godzinach 11.00-15.00 osobiście, telefonicznie (tel. 48 22 484 21 46) lub pocztą elektroniczną (kadry@biblioteka-piaseczno.pl).

 II. Opłaty

 1. Wynajem Sali jest odpłatny, za wyjątkiem udostępnienia Sali na rzecz organizacji społecznych, towarzystw, fundacji lub innych podmiotów, które zorganizują w sali Wydarzenie służące realizacji celów statutowych Wynajmującego lub zbieżne z tymi celami.
 2. Zasady bezpłatnego korzystania z pomieszczeń określa „Regulamin nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Piasecznie”.
 3. Odpłatność za wynajem Sali liczona jest na podstawie Cennika wynajmu Sali stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Sali w stosunku do ustalonego okresu najmu, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu w wysokości stawki godzinowej określonej w Cenniku wynajmu Sali.
 5. Opłatę za najem należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany w fakturze VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Wynajmujący jest uprawniony do wystawienia Faktury VAT przez rozpoczęciem najmu w takim terminie, aby należność za najem wpłynęła za konto Wynajmującego przed rozpoczęciem trwania najmu.

III. Rezerwacja

 1. Rezerwacji Sali można dokonywać telefonicznie bądź pocztą elektroniczną (numer telefonu: 48 22 484 21 46, adres poczty elektronicznej: kadry@biblioteka-piaseczno.pl)
 2. Dokonując rezerwacji Sali należy zaakceptować niniejszy Regulamin, Cennik oraz wzór dokumentu określającego warunki najmu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji zamówienia Sali z powodu wyczerpania możliwości lokalizacyjnych, bądź jeśli najem Sali ma związek z organizacją wydarzenia, którego charakter może wpłynąć na negatywny wizerunek Wynajmującego.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sali stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom i organizacjom, które wcześniej nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, zastrzega on sobie prawo do odwołania, skrócenia lub odmowy przedłużenia trwającego wynajmu Sali.

IV. Odwołanie rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji Sali bez ponoszenia kosztów możliwe jest do 3 dni roboczych przed planowanym terminem wynajmu. Wtedy Wynajmujący zwraca 100% kosztów wynajmu Sali poniesionych przez Najemcę. Rezygnację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kadry@biblioteka-piaseczno.pl
 2. W przypadku braku zgłoszenia anulowania rezerwacji lub gdy rezygnacja nastąpi
  w okresie krótszym, niż wskazanym w pkt 1, Najemca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w wysokości 50% czynszu uzgodnionego z Wynajmującym za wynajem Sali.

 V. Wydanie Przedmiotu najmu

 1. Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o planowanym sposobie zagospodarowania Sali oraz niezbędnym wyposażeniu we wniosku, który jest "Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Piasecznie”
 2. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń (Sali
  i przyległego holu) związane z organizacją Wydarzenia (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji wydarzenia – np. standów i punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym poprzez kontakt telefoniczny (tel. 22 484 21 46) bądź drogą elektroniczną (kadry@biblioteka-piaseczno.pl).
 3. Najemca może, z uwzględnieniem ust. 2, dowolnie aranżować wystrój Sali, pod warunkiem niezwłocznego przywrócenia poprzedniego wyglądu po zakończeniu Wydarzenia. Zabrania się dokonywania aranżacji naruszających elementy stałe wykończenia lub wyposażenia przedmiotu najmu lub zakłócających normalny tok obsługi użytkowników Biblioteki.
 4. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu Sali można korzystać wyłącznie w Sali.
 5. W przypadku wynajmu Sali na kilka następujących po sobie dni Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w Sali przedmioty lub własne wyposażenie.

VI. Zwrot Przedmiotu najmu

 1. Po zakończeniu korzystania z Sali Najemca jest zobowiązany pozostawić ją
  w stanie niepogorszonym oraz posprzątać.
 2. Zwrot wynajętej Sali powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu ustalonego okresu najmu chyba że Najemca uzyskał zgodę od Wynajmującego poprzez kontakt telefoniczny (nr 22 484 21 46) bądź drogą elektroniczna (kadry@biblioteka-piaseczno.pl) na przedłużenie okresu najmu.
 3. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Sali, w stosunku do czasu ustalonego okresu najmu, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu w wysokości stawki godzinowej określonej w Cenniku wynajmu Sali.
 4. Poza kwotą za wynajmem Sali Najemca zostanie obciążony kwotą związaną
  z przygotowaniem Sali – ustawieniem krzeseł, otworzeniem i zamknięciem budynku/Sali i kwotą z tytułu obsługi nagłośnienia i oświetlenia Sali zgodnie z załącznikiem nr 2 – Cennikiem wynajmu sal.
 5. Najemca jest zobowiązany wraz z przedstawicielem Wynajmującego dokonać wspólnych oględzin stanu Sali i wyposażenia. Po uzgodnieniach Wynajmujący wraz z Najemcą podpisują Protokół zdawczo-odbiorczy.

VII. Prawa i obowiązki Najemcy

 1. Najemca oraz uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do:
  1. przestrzegania Regulaminu;
  2. przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i ppoż. oraz do zachowania ładu i porządku;
  3. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian;
  4. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego;
  5. wyegzekwowania od firmy cateringowej sprzątania po zakończeniu cateringu;
  6. pozostawienia Sali po Wydarzeniu w stanie niepogorszonym.
 2. Najemca może nieodpłatnie korzystać z szatni samoobsługowej. Wynajmujący nie odpowiada za odzież wierzchnią oraz przedmioty pozostawione w szatni lub w Sali konferencyjnej.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody
  i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia.
 4. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń wyposażenia Sali i wyposażenia technicznego, powstałych w wyniku użytkowania przez Najemcę oraz osób znajdujących się w Sali za jego przyzwoleniem.
 5. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty sporządzenia Protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. W całym budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

 • Załącznik nr 1 – Wniosek o wynajęcie sal/sali
 • Załącznik nr 2 – Cennik wynajmu sal/sali
 • Załącznik nr 3 – Umowa o udostępnienie sal/sali
 • Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 1 – Wniosek o wynajęcie sal/sali

Wniosek o wynajęcie sal/sali

Załącznik nr 2 - Cennik wynajmu sal/sali

Cennik wynajmu sal/sali

Załącznik nr 3 - Umowa o udostępnianiu sal/sali

Umowa o udostępnianiu sal/sali

Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2022-04-25 09:21:38

Archiwum

Data Autor
2022-04-23 12:59 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2022-04-23 12:52 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2022-04-23 12:51 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-09-29 14:13 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-17 23:20 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-17 23:18 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-17 22:49 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-17 22:46 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-11-07 20:14 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-31 11:08 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:59 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:56 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:31 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1683