Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Regulamin nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń

Regulamin nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń

Biblioteki Publicznej w Piasecznie

 

 1. Pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Piasecznie udostępniane są nieodpłatnie osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom (zwanym dalej Korzystającym) na organizowanie wydarzeń, mieszczących się w formule działalności środowiskowej Biblioteki takich jak: promocja czytelnictwa, działania na rzecz środowiska lokalnego, działania na rzecz kreowania społeczeństwa obywatelskiego itp. (zwanych dalej Wydarzeniem).
 2. Organizowane Wydarzenie nie może zakłócać pracy innych osób korzystających z Biblioteki naruszać ogólnie przyjętych w miejscach publicznych norm zachowania ani powodować negatywnych skutków dla wizerunku Biblioteki.
 3. W celu rezerwacji pomieszczenia należy przesłać Wniosek sporządzony według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym Wydarzeniem.
 4. Biblioteka poinformuje wnioskodawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Wniosku.
 5. Korzystający może anulować rezerwację pomieszczenia najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem Wydarzenia.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia powierzchni, jeśli charakter Wydarzenia nie spełnia wymagań niniejszego Regulaminu lub nie dysponuje wolnym pomieszczeniem we wnioskowanym terminie.
 7. Korzystający z pomieszczenia nie może pobierać opłat za udział w realizowanym przez siebie Wydarzeniu ani prowadzić działań zarobkowych w miejscu Wydarzenia.
 8. W publikowanych materiałach związanych z realizowanym Wydarzeniem, Korzystający zobowiązany jest zamieścić informacje wskazujące, że miejscem Wydarzenia jest Biblioteka, przez co rozumie się zarówno widoczne w ujęciu czy kadrze charakterystyczne atrybuty Biblioteki (logo – do pobrania ze strony http://www.biblioteka-piaseczno.pl), jak i stosowny tekst umieszczony w zaproszeniu, w napisach końcowych, czy podpisie pod zdjęciem.
 9. Zgoda na udostępnienie pomieszczenia może być cofnięta w przypadku pojawienia się innej propozycji, korzystniejszej z punktu widzenia zadań realizowanych przez Bibliotekę, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem Wydarzenia. Cofnięcie zgody przez Bibliotekę nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Korzystającego. Zgoda na udostępnienie pomieszczenia może być cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Korzystający zmieni charakter lub program realizowanego Wydarzenia lub w inny sposób złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, również w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.
 10. W przypadku wydarzeń cyklicznych Biblioteka dopuszcza możliwość podjęcia dłuższej współpracy z Korzystającym, który zobowiązany jest zaznaczyć taką okoliczność we Wniosku oraz wskazać przewidywane terminy Wydarzeń. Złożenie wniosku o udostępnienie pomieszczeń na Wydarzenia cykliczne jest równoznaczne ze wstępnym zarezerwowaniem pomieszczeń w tych terminach. Korzystający zobowiązany jest do potwierdzenia terminu, jego zmiany, bądź anulowania rezerwacji w przewidzianym terminie Wydarzenia najpóźniej na 5 dni przed planowanym Wydarzeniem.
 11. Biblioteka udostępni pomieszczenie na 30 minut przed planowanym Wydarzeniem. Wydanie pomieszczenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 12. Zwrot pomieszczenia powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 minut od zakończenia Wydarzenia. Korzystający jest zobowiązany wraz z przedstawicielem Biblioteki dokonać wspólnych oględzin pomieszczenia, sprzętu komputerowego lub nagłaśniającego oraz sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
 13. Po zakończeniu Wydarzenia Korzystający jest zobowiązany pozostawić pomieszczenie w stanie uporządkowanym oraz niepogorszonym.
 14. Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp, obowiązujących na terenie Biblioteki.
 15. Korzystający zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania udostępnionych przez Bibliotekę pomieszczeń oraz znajdującego się tam wyposażenia i sprzętu w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
 16. Biblioteka udostępnia pomieszczenia w godzinach jej funkcjonowania.
 17. W przypadku wyrażenia przez Bibliotekę zgody na udostępnienie Korzystającemu pomieszczenia w innych godzinach niż godziny funkcjonowania Biblioteki, Strony ustalą w odrębnym porozumieniu zasady udostępnienia pomieszczeń Korzystającemu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Wniosek o udostępnienie pomieszczenia w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-06-17 23:32:15

Archiwum

Data Autor
2020-06-17 23:30 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-17 23:24 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:41 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-10-30 14:31 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 723