Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin
drukuj

RODO - Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO to używany powszechnie skrót dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijnego rozporządzenia, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO powinniśmy Cię poinformować o tym kto jest Administratorem Twoich danych oraz o szeregu innych informacji w związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych Twoich, lub osoby, której jesteś opiekunem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin, tel. 62 740 55 48, e-mail: bpgkotlin@xl.wp.pl

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem możesz się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Dominik Mierzejewski, e-mail: daneosobowe@infonetsc.com

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w poniższych celach:

 1. W celu wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze oraz zadań statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wykonywania zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - zapewnienie możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, promowanie czytelnictwa, organizacja wydarzeń, dokumentowanie prowadzonej działalności oraz przetwarzanie danych osobowych w celach archiwalnych.

 2. W celu realizacji umowy lub działań podejmowanych przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 3. W celu wzięcia udziału w organizowanych przez Administratora konkursach oraz innych wydarzeniach, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 4. W celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - publikacja zdjęć oraz innych danych osobowych (np. imienia i nazwiska zwycięzców konkursów etc.) na stronie internetowej Biblioteki oraz w serwisie społecznościowym Facebook.

 5. W celu odpowiedzi na Pani/Pana wniosek o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 6. W celu obsługi korespondencji nie związanej z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy lub wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi, załatwieniu sprawy związanej z prowadzoną działalnością.

 7. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - monitoring wizyjny.

 8. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy, natomiast inne dane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, które realizują placówce usługi z zakresu elektronicznego systemu bibliotecznego, udostępnienia przestrzeni serwerowej oraz programu księgowego, usługi hostingu strony internetowej, usługi informatyczne, portalom społecznościowym (m.in. Facebook, ale tylko w przypadku wyrażenia zgody), a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 1. W przypadku realizacji zadań publicznych, w tym korzystania z zasobów Biblioteki, dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniego wypożyczenia/zwrotu książki lub 1 rok od wypisania się z grona czytelników. W przypadku dokumentowania wydarzeń przez okres wynikający z przepisów prawa.

 2. W przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę.

 3. W przypadku udziału w konkursach i innych wydarzeniach oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć i innych danych na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin oraz w serwisie społecznościowym Facebook dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu lub usunięcia danych przez Administratora z uwagi na osiągnięcie założonego celu.

 4. W przypadku odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

 5. W przypadku przetwarzania danych osób kontaktujących się z Administratorem dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu korespondencji.

 6. W przypadku danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach oraz danych niewymaganych przez przepisy prawa dane mogą być przetwarzane podczas przyszłych rekrutacji, chyba że wycofa Pani/Pan wyrażoną zgodę na ten cel.

Jakie prawa Ci przysługują?

 1. Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 3. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych jest niezbędne?

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku realizacji zadań publicznych, w tym korzystania z zasobów Biblioteki, jest niezbędne, abyś mógł skorzystać z zasobów Biblioteki oraz mógł wziąć udział w organizowanych wydarzeniach.

 2. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy nie jest wymogiem, ale jest niezbędne do jej wykonania.

 3. Podanie danych osobowych w przypadku udziału w konkursach i innych wydarzeniach oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

 4. Podanie danych podczas składania wniosku o dostęp do informacji publicznej jest konieczne, aby udzielić na taki wniosek odpowiedzi.

 5. Podanie danych w celu prowadzenia korespondencji jest dobrowolne.

 6. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby w nim uczestniczyć. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Czy Twoje dane będą transferowane do państw lub organizacji spoza Unii Europejskiej?

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin nie przekazuje danych poza teren UE z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook Inc. przy transferze danych osobowych poza UE stosuje tzw. standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu społecznościowego Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na ten cel.

Czy dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Rożek
Odpowiada:Katarzyna Rożek
Wytworzył:Katarzyna Rożek
Data ostatniej zmiany:2021-03-17 14:39:00

Archiwum

Data Autor
2020-09-04 11:06 Katarzyna Rożek zobacz
2020-04-14 15:39 Katarzyna Rożek zobacz
2020-04-14 15:34 Katarzyna Rożek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 629