Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekakotlin.pl</span > oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej https://www.e-bip.org.pl/bpgkotlin/</span >

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-18

Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-04-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-04-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Rożek
 • E-mail: bpgkotlin@xl.wp.pl
 • Telefon: tel. +48 627405548

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapenienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba

Siedziba znajduje się w miejscowości Kotlin przy ul. Powstańców Wlkp. 3A

Dojazd

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Opis ogólny budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się parking.

Jest jedno wejście do budynku dla interesantów. Dla osób niepełnosprawnych zmotoryzowanych jest wejście dostosowane dla ich potrzeb od strony parkingu. W budynku znajdują się dwie windy. Na parterze znajduje się Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin. Na I piętrze znajduje się Dom Kultury w Kotlinie. Na obu kondygnacjach znajdują się się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) telefonicznie pod nr: +48 627405548 lub elektronicznie na adres: bpgkotlin@xl.wp.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Rożek
Odpowiada:Katarzyna Rożek
Wytworzył:Katarzyna Rożek
Data ostatniej zmiany:2021-01-27 09:20:52

Archiwum

Data Autor
2021-01-27 09:18 Katarzyna Rożek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 759