drukuj

Organizacja

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2016 p/o Dyrektora

Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów

z dnia 11.10.2016r.


Regulamin Organizacyjny

Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów


Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów działa na podstawie:

      1. Ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446),

      2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz 642 z późn.zm),

      3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z                  2012 r., poz. 406 z późn.zm),

      4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z poźn.zm),

      5. Uchwały Nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr                     XXXIV/267/2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej           działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu.

§ 2

Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.

§ 3

Biblioteka realizuje zadania określone w swym Statucie uchwalonym przez Radę Gminy Prażmów w dniu 16 czerwca 2016 roku (uchwała Nr XX.159.2016).


Organizacja Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów

§ 3

      1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa (Dyrektor), służbowego              podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych                  zadań.

      2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego wskazana i poparta przez Organizatora              lub kierownik Filii w Woli Prażmowskiej na mocy upoważnienia pisemnego w sytuacji gdy osoba                            zastępująca Dyrektora jest nieobecna.


Zadania pracowników

§ 4

Dyrektor realizuje zadania wymienione w Statucie Biblioteki w § 5 i 6.

Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

      1. Opracowywanie planów pracy, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności Biblioteki.

      2. Ustalanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki.

      3. Zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, zwalnianie pracowników Biblioteki oraz Filii.

      4. Wnioskowanie w sprawach rozbudowy sieci bibliotecznej na terenie Gminy Prażmów.

      5. Właściwa realizacja budżetu, kontrola wydatków budżetowych, przygotowywanie wniosków w sprawie                 dofinansowania.

      6. Dbałość o urządzenie i wyposażenie Biblioteki.

      7. Zapewnianie właściwej ochrony mienia Bibliotek.

      8. Prowadzenie dokumentacji Biblioteki.

      9. Systematyczna analiza wyników pracy Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów oraz Filii w Woli                              Prażmowskiej, nadzorowanie i kontrola działalności komórek organizacyjnych.

    10. Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz oraz branie udziału w posiedzeniach Rady Gminy Prażmów przy              rozpatrywaniu spraw bibliotek i czytelnictwa.

    11. Ustalanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracownikom Filii w Woli Prażmowskiej.

    12. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza                p.poż. i bhp.

§ 5

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za:

      1. Całokształt pracy Biblioteki na terenie Gminy Prażmów.

      2. Właściwą gospodarkę powierzonym mu mieniom oraz rozliczanie się zgodnie z obowiązującymi                            przepisami.

      3. Właściwą realizację budżetu.

      4. Sporządzanie planu pracy z działalności Biblioteki.

§ 6

Do obowiązków osoby na stanowisku pracy kierownik filii należy:

      1. Kompletowanie zbiorów zgodnie z ustalonymi zasadami i przyjętym kierunkiem ich gromadzenia.

      2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w różnych formach, oraz organizowanie służby informacyjnej dla                potrzeb Biblioteki.

      3. Organizowanie pracy kulturalno-oświatowej w oparciu o zbiory biblioteczne we właściwej placówce i                    punktach bibliotecznych.

      4. Udział w przeglądach nowości organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

      5. Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy oraz Bibliotekę                         Publiczną Gminy Prażmów

     .6. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności kulturalnej.

      7. Sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych.

      8. Realizowanie ustalonych w planach zadań.

      9. Gospodarowanie majątkiem Biblioteki.

    10. Podnoszenie kwalifikacji własnych.

    11.Wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy Biblioteki i zadań zleconych przez                           Dyrektora Biblioteki.

Dodatkowymi obowiązkami kierownika filii, które wynikają z upoważnienia Dyrektora na czas jego nieobecności lub zastępującej Dyrektora osoby są:

      1. Zatwierdzanie bieżącej dokumentacji księgowej Biblioteki.

      2. Sporządzanie sprawozdawczości zwiazanej z prowadzeniem Biblioteki.

      3. Zatwierdzanie bieżącej dokumentacji kadrowej.

      4. Zaciąganie w imieniu Biblioteki zobowiązań finansowych w ramach planu finansowego Biblioteki.

      5. Składania oświadczeń w imieniu kierowanej przez Dyrektora Biblioteki, w tym zawierania umów                            związanych z przyznawanymi Bibliotece środkami zewnętrznymi.

§ 7

Do obowiązków osoby na stanowisku pracy bibliotekarz należy:

      1. Kompletowanie zbiorów zgodnie z ustalonymi zasadami i przyjętym kierunkiem ich gromadzenia.

      2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w różnych formach, oraz organizowanie służby informacyjnej dla                  potrzeb Biblioteki.

      3. Organizowanie pracy kulturalno-oświatowej w oparciu o zbiory biblioteczne we własnej placówce i                          punktach bibliotecznych.

      4. Udział w przeglądach nowości organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy.

      5. Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy oraz Bibliotekę                          Publiczną Gminy Prażmów.

      6. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności kulturalnej.

      7. Sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych.

      8. Realizowanie ustalonych w planach zadań.

      9. Gospodarowanie majątkiem Biblioteki.

    10. Podnoszenie kwalifikacji własnych.

    11. Wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy Biblioteki i zadań zleconych przez                           Dyrektora Biblioteki.

§ 8

Do zadań głównego księgowego należy:

      1. Przygotowanie dokumentów do księgowania.

      2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w                szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmujących dziennik, konta księgi głównej /ewidencja                syntetyczna/, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu i konta ksiąg pomocniczych /ewidencja analityczna/.

      3. Comiesięczne sporządzanie zestawienia zbiorów i sald oraz sprawozdań finansowych, wynikających z                    ksiąg  rachunkowych.

§ 9

Dodatkowo pracownicy są zobowiązani:

      1. Wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,                 jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

      2 Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku.

      3. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

      4. Zachować tajemnicę państwową i służbową w zakresie przez prawo przewidzianym.

      5. Znać i przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności chronić dane                      osobowe, do których ma dostęp i które przetwarza na swoim stanowisku pracy.

      6. Przestrzegać prawo, a w szczególności znać aktualne przepisy, dotyczące jego zakresu obowiązków i                         posługiwać się nimi w codziennej pracy.

      7. Zachować uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w                            kontaktach z obywatelami.

      8. Zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 10

1. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie

Biblioteka:

- gromadzi księgozbiór przeznaczony do wypożyczania i udostęniania na miejscu dorosłym, młodzieży i dzieciom;

- prenumeruje czasopisma dla dorosłych, młodzieży i dzieci;

- prowadzi ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków;

- opracowuje księgozbiór;

- prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy całości zbiorów;

- organizuje przechowywanie i konwersację zbiorów;

- wypożycza książki czytelnikom, stosuje wolny dostęp do półek oraz udostępnia na miejscu księgozbiór                    podręczny;

- systematycznie ewidencjonuje czytelników i wypożyczenia;

- prowadzi służbę informacyjno-bibliograficzną;

- organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracuje w tym               zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami;

- opracowuje plany pracy i sprawozdania;

- prowadzi praktyki dla nowo zaangażowanych pracowników;

2. Filia w Woli Prażmowskiej

Filia:

- gromadzi księgozbiór przeznaczony do wypożyczania i udostępniania na miejscu dorosłym, młodzieży i                  dzieciom;

- prenumeruje czasopisma dla dorosłych młodzieży i dzieci;

- prowadzi ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków;

- opracowuje księgozbiór;

- prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy całości zbiorów;

- organizuje przechowywanie i konserwację zbiorów;

- wypożycza książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek, oraz udostępnia na miejscu księgozbiór                podręczny;

- systematycznie ewidencjonuje czytelników i wypożyczenia;

- prowadzi służbę informacyjno-bibliograficzną;

- organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo, oraz wspołpracuje w tym              zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami, m.in. ze szkołami i przedszkolami;

- opracowuje plany i sprawozdania.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Regulamin oraz inne wewnętrzne akty prawne wydane przez Dyrektora Biblioteki (zarządzenia, regulaminy,          instrukcje) obowiązują wszystkich jej pracowników.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu i aktów prawnych Dyrektora Biblioteki stanowi naruszenie obowiązków                   służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Biblioteki.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Emilia Krzaczek
Odpowiada:Emilia Krzaczek
Wytworzył:Emilia Krzaczek
Data ostatniej zmiany:2018-02-16 16:36:10

Archiwum

Data Autor
2017-01-04 18:22 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 13:06 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 12:38 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 12:32 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-28 14:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 269