drukuj

Uchwała powołująca, statut

UCHWAŁA NR XX.159.2016

RADY GMINY PRAŻMÓW

z dnia 16 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 267 /2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadanie statutu


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., z późn.zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik określony w § 2 Uchwały Nr XXXIV/267/2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/ 279/10 w ten sposób, że Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Prażmów

Nr XX.159.2016

 

z dnia 16 czerwca 2016r.


S T A T U T

BIBIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRAŻMÓW


ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

      1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446),

      2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn.zm),

      3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z                  2012r., poz. 406 z poźn.zm),

      4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z poźn.zm),

      5. Niniejszego Statutu.

§ 2

      1. Biblioteka działa pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów, swoim zasięgiem obejmuje teren                      Gminy Prażmów.

      2. Siedziba Biblioteki mieści się w Prażmowie, przy ulicy F. Ryxa 53.

      3. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne.

      4. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną Gminy, w skład której wchodzi:

       - Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą przy ulicy F. Ryxa 53 w Prażmowie

       - Filia biblioteczna zlokalizowana przy ulicy Głównej 57 w Woli Prażmowskiej.

§ 3

      1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Prażmów.

      2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez Organizatora rejestru                          samorządowych instytucji kultury.

      3. Biblioteka podlega kontroli Rady Gminy Prażmów sprawowanej przez Komisję Rewizyjną na zasadach i w             trybie określonym w odrębnych przepisach.

      4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie i Biblioteka              Publiczna M. St. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 4

      1. Zbiory Biblioteki Ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych.

      2. Majątek trwały Biblioteki ewidencjonowany jest w księgach inwentaryzacyjnych.

      3. Biblioteka używa pieczęci podłużnych o pełnym brzmieniu nazwy:

       • Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie

       ul. F. Ryxa 53,

       NIP: 123-09-42-491

       • Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów

       Filia w Woli Prażmowskiej

      4. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej, w otoku z nazwą Biblioteki:

       • Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów,

       • Biblioteka Gminy Prażmów, w środku: Filia w Woli Prażmowskiej

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 5

  Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kultralnych i                           informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

      1. Do zadań Biblioteki należy:

      a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu                 czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;

      b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu;

      c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

      d) popularyzacja ksiązki i czytelnictwa;

      e) udostępnianie bezpłatnego dostępu do Internetu;

      f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i                        towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowychi kulturalnych społeczeństwa;

      g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

      2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy Prażmów.

 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA


§ 7

      1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich.

      2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu                                pracodawcy.

      3. Dyrektor ustala strukturę zatrudnienia, regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy obowiązujące w                    Bibliotece.

      4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

      5. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.

      6. Dyrektor kieruje Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      7. Dyrektor może ustanowić swego zastępcę za zgodą Organizatora. Zastępca Dyrektora jest pełnomocnikiem              działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

      8. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Biblioteki.

§ 8

      1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki można wyłonić w drodze konkursu.

      2. Zasady przeprowadzania konkursu określa Organizator - Wójt Gminy Prażmów.

      3.Dyrektora Biblioteki powołuje Wójt Gminy Prażmów na okres od 3 do 7 lat.

      4. Dyrektora Biblioteki odwołuje Wójt Gminy Prażmów.

      5. Powołanie i odwołanie Dyrektora odbywa sie na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i                        prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 9

      1. W Bibliotece zatrudnia sie pracowników służby bibliotecznej, administracji. W miarę potrzeb w Bibliotece               mogą  być zatrudnieni specjaliści z róznych dziedzin związanych z jej działalnością.

      2. Dyrektor i pracownicy Bibliotek powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i               pełnionych funkcji, określone w odręnych przepisach.

       3. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa                             obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

       4. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Prażmów.

       5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności w zakresie prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem                            służbowym.

§ 10 

  Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju, a w szczególności lokal i wyposażenie odpowiadające                zadaniom Biblioteki.

 

ROZDZIAŁIV

MAJĄTEK I FINANSE

§ 11

      1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną                     gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

      2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach                  publicznych, będący podstawą gospodarki finansowej Biblioteki, po zatwierdzeniu przez Dyrektora.

§ 12

Biblioteka jest finansowana ze środków przydzielonych z budżetu Gminy, z dotacji celowych, z dochodów własnych, spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finanswą na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 14

      1. Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2.

      2. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty:

         - za usługi korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych,

         - za wydanie nowej karty bibliotecznej.

      3. Wysokość opłat wyszczególnionych w ust. 2 określa regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki              Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie wraz z Filią w Woli Prażmowskiej.

      4. Biblioteka może przeznaczyć wpływy na oplaty zawarte w ust. 2 na cele statutowe.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 16

Dyrektor składa dwa razy w roku sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Biblioteki Wójtowi Gminy Prażmów:

a)       za pierwsze połrocze działalności - w terminie do 31 lipca roku bieżącego,

b)       za cały rok działalności - do 28 lutego roku następnego.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady Gminy w trybie właściwym dla jego                ustalenia. 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Emilia Krzaczek
Odpowiada:Emilia Krzaczek
Wytworzył:Emilia Krzaczek
Data ostatniej zmiany:2018-02-15 19:01:39

Archiwum

Data Autor
2016-08-29 15:53 Emilia Krzaczek zobacz
2016-08-29 15:52 Emilia Krzaczek zobacz
2016-08-29 15:51 Emilia Krzaczek zobacz
2016-08-29 15:45 Emilia Krzaczek zobacz
2016-07-18 12:10 Emilia Krzaczek zobacz
2016-07-18 12:08 Emilia Krzaczek zobacz
2016-07-18 12:08 Emilia Krzaczek zobacz
2016-07-18 11:55 Emilia Krzaczek zobacz
2016-07-18 11:52 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 12:52 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 12:51 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-29 12:49 Emilia Krzaczek zobacz
2016-04-28 14:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 294